Language of document :

Sag anlagt den 6. februar 2012 - Europa-Kommissionen mod Republikken Litauen

(Sag C-61/12)

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved A. Steiblytė, G. Wilms og G. Zavvos)

Sagsøgt: Republikken Litauen

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Republikken Litauen har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til Rådets direktiv 70/311/EØF af 8. juni 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om styreapparater for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil 2, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer  samt artikel 34 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, idet den har forbudt registrering af personkøretøjer, hvis rat er monteret i højre side og/eller inden registreringen kræver, at et rat, der er monteret i højre side i et nyt personkøretøj eller i et personkøretøj, der tidligere har været registreret i en anden medlemsstat, flyttes til køretøjets venstre side.

Republikken Litauen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ifølge Republikken Litauens lovgivning er det ikke tilladt at registrere nye personkøretøjer med styreapparatet i højre side, selv om de pågældende køretøjer opfylder alle kravene i rammedirektiv 2007/46/EF og i de særdirektiver, der henvises til i bilag IV dertil. Den 29. april 2009 blev direktiv 70/156/EØF  ophævet og ændret ved direktiv 2007/46/EF. Medlemsstaterne skal have gennemført bestemmelserne i direktiv 2007/46/EF i national ret senest den 29. april 2009.

I henhold til artikel 4, stk. 3, i rammedirektiv 2007/46/EF skal en medlemsstats kompetente institutioner registrere et nyt personkøretøj, hvis det opfylder de tekniske krav i dette direktiv og i særdirektiverne. Direktiv 2007/46/EF gør det ikke muligt at afslå at registrere et nyt personkøretøj under hensyntagen til, hvilken side styreapparatet er monteret i. Denne konklusion bekræftes af bestemmelserne i særdirektiv 70/311/EØF, der er anført i bilag IV til rammedirektivet. Artikel 2a i direktiv 70/311/EØF forbyder, at en medlemsstat giver afslag på registrering af et personkøretøj på grund af dettes styreapparat, såfremt dette apparat opfylder kravene i nævnte direktiv. Det er ikke i bilagene til direktiv 70/311/EØF specificeret, i hvilken side styreapparatet, herunder rattet, skal være monteret eller end mindre specificeret, at den side af vejen, hvor bilen skal køre, er afgørende for, i hvilken side af køretøjet styreapparatet skal placeres.

Såfremt et personkøretøj opfylder alle kravene i nævnte direktiver, er der ingen begrundelse for, at en medlemsstat, hvor der er højrekørsel, kræver, at rattet flyttes til venstre side af køretøjet, for at det kan blive registreret. Med henblik på at sikre færdselssikkerheden kræves det ikke i henhold til rammedirektivet og særdirektiverne, at et køretøj med rattet i højre side tilpasses højrekørslen ved at flytte rattet til venstre side af køretøjet.

Republikken Litauens retsforskrifter tillader heller ikke registrering af personkøretøjer, der tidligere har været registreret i en anden medlemsstat, og hvis styreapparat er monteret i højre side. Det skal bemærkes, at der i Republikken Litauens retsforskrifter ikke sondres mellem, om et sådant køretøj tidligere var registreret i en medlemsstat, hvor der er venstrekørsel, eller i en medlemsstat, hvor der er højrekørsel.

Artikel 34 TEUF, der forbyder kvantitative indførselsrestriktioner såvel som alle foranstaltninger med tilsvarende virkning, finder anvendelse på sådanne forbud. På grundlag af Domstolens faste praksis skal medlemsstaternes retlige foranstaltninger, der direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt, vil kunne hindre samhandelen i Den Europæiske Union, anses for at være foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner.

Det forbud, der finder anvendelse i Republikken Litauen, som forhindrer registrering af personkøretøjer med styreapparatet i højre side, og hvor disse køretøjer tidligere har været registreret i en anden medlemsstat, har en virkning svarende til kvantitative indførselsrestriktioner som omhandlet i artikel 34 TEUF, idet varer fra en anden medlemsstat (personkøretøjer, der er produceret og registreret i en anden medlemsstat) ikke kan udnyttes på det litauiske marked, medmindre styreapparatet flyttes til den anden side af køretøjet. Afslag på registrering af køretøjer med rattet i højre side tvinger ejere af et sådant køretøj til at foretage den relativt omkostningsfulde flytning af styreapparatet og modvirker import af sådanne køretøjer til Republikken Litauen.

Republikken Litauens forbud mod at registrere personkøretøjer med rattet i højre side er ikke en passende måde at sikre færdselssikkerheden på. Efter Kommissionens opfattelse afstedkommer en bil med rattet i højre side ikke færdselssikkerhedsproblemer, men føreren af bilen skal vænne sig til at køre højrekørsel i en bil med styreapparatet i højre side, således at kørsel i en sådan bil ikke giver anledning til fare for andre trafikanter. Kommissionen ønsker at gøre Domstolen opmærksom på den manglende sammenhæng i Republikken Litauens holdning: Personer, der lejlighedsvis kører biler med rattet i højre side (f.eks. turister), som ikke er vant til de særlige omstændigheder ved højrekørsel, giver anledning til en større trussel mod færdselssikkerheden end bilister, der på permanent basis kører højrekørsel i sådanne biler. Med tiden bliver bilister, der på permanent basis kører i personkøretøjer med rattet i højre side, vant til højrekørsel og giver ikke anledning til nogen form for trussel mod færdselssikkerheden.

____________

1 - Rådets direktiv 70/311/EØF af 8.6.1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om styreapparater for motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT 1970 II, s. 323).

2 - Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5.9.2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263, s. 1).

3 - Rådets direktiv 70/156/EØF af 6.2.1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (EFT 1970 I, s. 82).