Language of document :

6. veebruaril 2012 esitatud hagi - Euroopa Komisjon versus Leedu Vabariik

(kohtuasi C-61/12)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: A. Steiblytė, G. Wilms ja G. Zavvos)

Kostja: Leedu Vabariik

Hageja nõuded

tunnistada, et kuna Leedu Vabariik keelab sõiduautode registreerimist, mille rool asub paremal pool ja/või nõuab, et enne registreerimist paigutataks uue sõiduauto või varem muus liikmesriigis registreeritud sõiduauto rool vasakule poole, siis on Leedu Vabariik rikkunud kohustusi, mis tulenevad vastavalt nõukogu 8. juuni 1970. aasta direktiivist 70/311/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste juhtimisseadmestiku tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta2, Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivist 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta ja Euroopa Liidu toimimise leping artiklist 34;

mõista kohtukulud välja Leedu Vabariigilt.

Väited ja peamised argumendid

1. Leedu Vabariigi õigusnormide kohaselt ei ole lubatud registreerida uusi sõiduautosid, mille juhtimisseadmestik asub vasakul pool, olgugi et sellised autod vastavad kõigile raamdirektiivi 2007/46/EÜ ja selle lisas IV nimetatud üksikdirektiivide nõuetele. 29. aprillil 2009 tunnistati direktiiviga 2007/46/EÜ kehtetuks ja muudeti direktiivi 70/156/EMÜ. Liikmesriigid pidid võtma direktiivi 2007/46/EÜ sätted siseriiklikku õigusesse üle 29. aprilliks 2009.

2. Raamdirektiivi 2007/46/EÜ artikli 4 lõige 3 sätestab, et liikmesriikide asjaomased ametiasutused registreerivad sõidukid, mis vastavad käesoleva selle direktiivi ja üksikdirektiivide nõuetele. Direktiiv 2007/46/EÜ ei näe ette võimalust keelduda uue sõiduauto registreerimisest selle alusel, kummale poole juhtimisseadmestik on paigutatud. Seda järeldust kinnitavad ka raamdirektiivi lisas IV täpsustatud üksikdirektiivi 70/311/EMÜ sätted. Direktiivi 70/311/EMÜ artikkel 2a sätestab, et ükski liikmesriik ei või keelata sõiduki registreerimist põhjendusel, mis on seotud selle roolisüsteemiga, kui see süsteem vastab selles direktiivis sätestatud nõuetele. Direktiivi 70/311/EMÜ lisades ei ole täpsustatud, mis pool juhtimisseadmestik, sh rool peab asuma, ning ei ole ka täpsustatud, et see, millisel pool teed auto sõidab, määrab kindlaks ka juhtimisseadmestiku poole.

3. Kui sõiduauto vastab kõigile nimetatud nõuetele, siis ei ole põhjust, mis lubaks liikmesriigil, milles liiklus on paremakäeline, nõuda sõiduki registreerimiseks rooli paigutamist vasakule poole. Raamdirektiivi ja üksikdirektiivide alusel ei ole paremal pool asuva rooliga auto adapteerimine rooli ülekandmisega vasakule poole paremakäelise liikluse jaoks turvalisuse huvides vajalik.

4. Leedu Vabariigi õigusnormid ei luba registreerida ka paremal pool asuva juhtimisseadmestikuga sõiduautosid, mis on varem muus liikmesriigis registreeritud. Leedu Vabariigi õigusnormid ei erista olukordi ka selle järgi, kas selline auto oli varem registreeritud liikmesriigis, kus liiklus on vasaku- või paremakäeline.

5. ELTL artikkel 34, mis keelab koguselised ekspordipiirangud ja kõik samaväärse toimega meetmed, on sellisele keelule kohaldatav. Euroopa Kohtu väljakujunenud kohtupraktika põhjal tuleb kõiki liikmesriikide õigusnorme, mis võivad otse või kaudselt, tegelikult või potentsiaalselt takistada liidusisest kaubandust, pidada koguseliste piirangutega samaväärse toimega meetmeteks.

6. Leedu Vabariigis kohaldatav keeld registreerida paremal pool asuva juhtimisseadmestikuga sõiduautosid olukorras, kus auto on varem muus liikmesriigis registreeritud, on koguseliste piirangutega samaväärse toimega meede ELTL artikli 34 tähenduses, kuna muu liikmesriigi kaupasid (muus liikmesriigis toodetud ja registreeritud sõiduautod) saab Leedu turul kasutada vaid siis, kui nende juhtimisseadmestik kantakse üle teisele poole. Paremal pool asuva juhtimisseadmestikuga autode registreerimisest keeldumine sunnib selliste autode omanikke viima läbi suhteliselt kulukat juhtimisseadmestiku ülekandmist ja pärsib selliste autode importimist Leedu Vabariiki.

7. See, et Leedu Vabariik keelab paremal pool asuva rooliga sõiduautode registreerimist, ei ole liiklusturvalisuse tagamiseks sobiv meede. Komisjoni arvates ei tekita paremal pool oleva rooliga auto turvalisuse probleeme, vaid paremal pool oleva rooliga auto juht peab harjuma paremakäelise liiklusega ja nii ei tekita sellise auto juhtimine muude liiklejate jaoks ohtu. Komisjon soovib juhtida Euroopa Kohtu tähelepanu Leedu Vabariigi seisukohtade vastuolulisusele: inimesed, kes vahetevahel juhivad paremal pool asuva rooliga sõiduautosid (näiteks turistid) ning kes ei ole paremakäelise liikluse erioludega harjunud, tekitavad liikluses suuremat ohtu kui juhid, kes juhivad selliseid autosid pidevalt paremakäelises liikluses. Ajapikku harjuvad paremal pool oleva rooliga autosid pidevalt juhtivad inimesed paremakäelise liiklusega ning nad ei tekita liikluses ohtu.

____________

1 - Nõukogu 8. juuni 1970. aasta direktiiv 70/311/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste juhtimisseadmestiku tüübikinnitust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 133, lk 10; ELT eriväljaanne 13/01, lk 90).

2 - Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiiv 2007/46/EÜ, millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta (raamdirektiiv) (ELT L 263, lk 1).

3 - Nõukogu 6. veebruari 1970. aasta direktiiv 70/156/EMÜ liikmesriikide mootorsõidukite ja nende haagiste tüübikinnitusega seotud õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT 42, lk 1; ELT eriväljaanne 13/01, lk 44).