Language of document :

Kanne 6.2.2012 - Euroopan komissio v. Liettuan tasavalta

(Asia C-61/12)

Oikeudenkäyntikieli: liettua

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: A. Steiblytė, G. Wilms ja G. Zavvos)

Vastaaja: Liettuan tasavalta

Vaatimukset

On todettava, että Liettuan tasavalta ei ole noudattanut moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 8.6.1970 annetun neuvoston direktiivin 70/311/ETY2, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 34 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on estänyt sellaisten henkilöautojen rekisteröimisen, joiden ohjauspyörä on asennettu oikealle puolelle, ja/tai asettanut rekisteröimisen ennakkoedellytykseksi sen, että uuden henkilöauton tai aikaisemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn henkilöauton oikealle puolelle asennettu ohjauspyörä siirretään vasemmalle, ja

Liettuan tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

1. Liettuan tasavallan lainsäädännön mukaan uuden henkilöauton, jonka ohjauspyörä on oikealla puolella, rekisteröiminen ei ole sallittua, vaikka tällaiset ajoneuvot täyttävät kaikki puitedirektiivissä 2007/46/EY ja sen liitteessä IV luetelluissa erillisdirektiiveissä asetetut edellytykset. Direktiivi 70/156/ETY kumottiin ja sitä muutettiin 29.4.2009 direktiivillä 2007/46/EY. Jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin 2007/46/EY säännökset osaksi kansallista oikeuttaan 29.4.2009 mennessä.

2. Puitedirektiivin 2007/46/EY 4 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on rekisteröitävä uusi henkilöauto, jos se täyttää kyseisessä direktiivissä ja erillisdirektiiveissä asetetut tekniset vaatimukset. Direktiivissä 2007/46/EY ei säädetä mahdollisuudesta evätä uuden henkilöauton rekisteröinti sillä perusteella, kummalle puolelle hallintalaitteet on asennettu. Toteamusta tukevat myös erillisdirektiivin 70/311/ETY säännökset, jotka on lueteltu puitedirektiivin IV liitteessä. Direktiivin 70/311/ETY 2 a artiklassa kielletään jäsenvaltioita epäämästä henkilöauton rekisteröimistä sen hallintalaitteita koskevista syistä, jos laitteet täyttävät kyseisessä direktiivissä asetetut edellytykset. Direktiivin 70/311/ETY liitteissä ei täsmennetä sitä, kummalle puolelle hallintalaitteet, mukaan lukien ohjauspyörä, on asennettava, eikä sitä, että se tien puoli, jossa autoa kuljetetaan, ratkaisisi auton hallintalaitteiden asentamispuolen.

3. Jos henkilöauto täyttää kaikki viitatuissa direktiiveissä säädetyt edellytykset, ei jäsenvaltiolla, jonka liikenteessä käytetään tien oikeaa puolta, ole perustetta asettaa ajoneuvon rekisteröimisen edellytykseksi ohjauspyörän siirtämistä vasemmalle puolelle. Liikenneturvallisuuden kannalta ajoneuvon, jonka ohjauspyörä on oikealla puolella, sopeuttaminen puitedirektiivin ja erillisdirektiivien mukaisesti oikeanpuoleiseen liikenteeseen ei edellytä ohjauspyörän siirtämistä vasemmalle puolelle.

4. Liettuan lainsäädännön mukaan ei ole myöskään mahdollista rekisteröidä aikaisemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä henkilöautoa, jonka hallintalaitteet ovat oikealla puolella. On huomattava, että Liettuan tasavallan säännöstössä ei tehdä eroa sen mukaan, oliko tällainen ajoneuvo aikaisemmin rekisteröity jäsenvaltiossa, jonka liikenteessä käytetään tien vasenta puolta, vai jäsenvaltiossa, jonka liikenteessä käytetään tien oikeaa puolta.

5. SEUT 34 artiklaa, jossa kielletään tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet, sovelletaan tällaisiin kieltoihin. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jäsenvaltion oikeusnormeja, joilla voidaan välittömästi tai välillisesti rajoittaa kauppaa Euroopan unionissa, pidetään toimina, jotka vastaavat vaikutuksiltaan tuonnin määrällisiä rajoituksia.

6. Liettuan tasavallassa sovelletut kiellot, joilla estetään sellaisten ajoneuvojen rekisteröinti, joiden hallintalaitteet ovat oikealla puolella, vaikka tällaiset ajoneuvot oli aikaisemmin rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa, vastaavat vaikutuksiltaan SEUT 34 artiklassa tarkoitettuja tuonnin määrällisiä rajoituksia, koska toisen jäsenvaltion tavaroita (toisessa jäsenvaltiossa valmistettuja ja rekisteröityjä henkilöautoja) ei voida käyttää Liettuan markkinoilla, ellei niiden hallintalaitteita siirretä toisella puolelle. Kieltäytyminen rekisteröimästä ajoneuvoja, joiden ohjauspyörä on oikealla puolella, pakottaa tällaisten ajoneuvojen omistajat toteuttamaan verrattain kalliin hallintalaitteiden siirron ja vähentää halukkuutta tuoda tällaisia autoja Liettuan tasavaltaan.

7. Liettuan tasavallan kieltäytyminen rekisteröimästä ajoneuvoja, joiden ohjauspyörä on oikealla puolella, ei ole asianmukainen keino liikenneturvallisuuden takaamiseksi. Komission näkemyksen mukaan ajoneuvo, jonka ohjauspyörä on oikealla puolella, ei lisää liikenneturvallisuusongelmia vaan kuljettajien on totuttava kuljettamaan ajoneuvoa, jonka hallintalaitteet ovat tien oikealla puolella, siten, ettei tällaisen ajoneuvon kuljettaminen lisää muiden tienkäyttäjien riskejä. Komissio haluaa kiinnittää unionin tuomioistuimen huomiota Liettuan tasavallan käytännön epäjohdonmukaisuuteen, sillä ajoneuvoja, joiden ohjauspyörä on oikealla puolella, satunnaisesti ajavat henkilöt (esimerkiksi matkailijat), jotka ovat tottumattomia tien oikean puolen käyttämisen merkitsemiin erityisiin olosuhteisiin, aiheuttavat suuremman liikenneturvallisuusuhan kuin kuljettajat, jotka jatkuvasti kuljettavat tällaisia ajoneuvoja tien oikealla puolella. Ajan myötä kuljettajat, jotka jatkuvasti kuljettavat henkilöautoja, joiden ohjauspyörä on oikealla puolella, tottuvat tien oikealla puolella ajamiseen liikenteessä eivätkä aiheuta uhkaa liikenneturvallisuudelle.

____________

1 - Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen ohjauslaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 8.6.1970 annettu neuvoston direktiivi 70/311/ETY (EYVL L 133, s. 10).

2 - Puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle 5.9.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY (puitedirektiivi) (EUVL L 263, s. 1).

3 - Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 6.2.1970 annettu neuvoston direktiivi 70/156/ETY (EYVL suomenkielinen erityispainos: Alue 13 Nide 1 s. 12).