Language of document :

2012. február 6-án benyújtott kereset - Európai Bizottság kontra Litván Köztársaság

(C-61/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: litván

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: A. Steiblytė, G. Wilms és G. Zavvos)

Alperes: Litván Köztársaság

Kereseti kérelmek

A Bíróság állapítsa meg, hogy a Litván Köztársaság, mivel

megtiltotta a jobbkormányos személygépjárművek nyilvántartásba vételét és/vagy kérte, hogy a nyilvántartásba vételt megelőzően az új személygépkocsi vagy egy másik tagállamban korábban nyilvántartásba vett személygépjármű jobb oldalra szerelt kormányát helyezzék át a bal oldalra, nem teljesítette a gépjárművek és pótkocsijuk kormányberendezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. június 8-i 70/311/EGK tanácsi irányelvből2, a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvből és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 34. cikkéből eredő kötelezettségeit;

A Bíróság a Litván Köztársaságot kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

1. A Litván Köztársaság jogszabályai alapján nem megengedett a jobb oldali kormányberendezéssel rendelkező új személygépjárművek nyilvántartásba vétele, jóllehet az ilyen gépjárművek eleget tesznek a 2007/46/EK keretirányelvben és annak IV. mellékletében megállapított különös irányelvekben meghatározott valamennyi követelménynek. 2009. április 29-én a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezte a 70/156/EGK irányelvet és annak helyébe lépett. A tagállamoknak 2009. április 29-ig kellett a nemzeti jogukba átültetniük a 2007/46/EK irányelv rendelkezéseit.

2. A 2007/46/EK keretirányelv 4. cikkének (3) bekezdése szerint a tagállamok hatáskörrel rendelkező szervei akkor kötelesek egy új személygépjárművet nyilvántartásba venni, ha az megfelel az említett irányelvben és a különös irányelvekben meghatározott műszaki követelményeknek. A 2007/46/EK irányelv nem teszi lehetővé, hogy elutasítsák új személygépjármű nyilvántartásba vételét arra tekintettel, hogy melyik oldalra szerelték fel a kormányberendezést. E következtetést megerősítik a 70/311/EGK irányelvnek a keretirányelv IV. mellékletében pontosított rendelkezései is. A 70/311/EGK irányelv 2. cikkének a) pontja szerint a tagállamok nem tagadhatják meg egy jármű nyilvántartásba vételtét annak kormányberendezésére hivatkozva, amennyiben ez a berendezés megfelel az említett irányelvben meghatározott követelményeknek. A 70/311/EGK irányelv mellékletei nem pontosítják, hogy mely oldalra kell felszerelni a kormányberendezést, beleértve a kormányt is, sőt mi több, nem is állapítják meg, hogy az út azon oldala, amelyen a jármű közlekedik, meghatározza a jármű kormányberendezése elhelyezkedésének oldalát is.

3. Ha a személygépjármű megfelel a hivatkozott irányelvekben foglalt valamennyi követelménynek, nincs ok arra, hogy a jobb oldali közlekedésű tagállamokban előírják, hogy a személygépjármű nyilvántartásba vétele érdekében a kormányt át kell helyezni a bal oldalra. A közúti biztonság érdekében a keretirányelvnek és a különös irányelveknek megfelelően, a jobbkormányos személygépjármű jobb oldali közlekedéshez való hozzáigazításához nem szükséges a kormány bal oldalra történő áthelyezése.

4. A Litván Köztársaság jogszabályai alapján nem megengedett a másik tagállamban korábban nyilvántartásba vett jobbkormányos személygépjármű nyilvántartásba vétele sem. Meg kell állapítani, hogy a Litván Köztársaság jogszabályai nem tesznek különbséget, hogy az ilyen személygépjármű olyan más tagállamban volt-e nyilvántartásba véve, ahol bal oldali a közlekedés, vagy olyan tagállamban, ahol jobb oldali a közlekedés.

5. Az ilyen tilalmakra az EUMSZ 34. cikk alkalmazandó, amely tiltja a behozatalra vonatkozó minden mennyiségi korlátozást és azzal azonos hatású intézkedést. A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata alapján a tagállamok azon jogszabályait, amelyek közvetlenül vagy közvetve, ténylegesen vagy potenciálisan akadályozhatják az Európai Unión belüli kereskedelmet, mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek kell tekinteni.

6. A Litván Köztársaságban alkalmazott, a jobbkormányos személygépjárművek nyilvántartásba vételét megakadályozó tilalmat, amennyiben e személygépjárművek korábban más tagállamban nyilvántartásba voltak véve, az EUMSZ 34. cikk szerinti mennyiségi korlátozásokkal azonos hatású intézkedésnek kell tekinteni, mivel más állam termékeit (más tagállamban gyártott és nyilvántartásba vett személygépjárművek) nem lehet használni a litván piacon, hacsak nem teszik át a kormányberendezést a másik oldalra. A jobbkormányos személygépjárművek nyilvántartásba vételének elutasítása arra kötelezi az ilyen személygépjárművek tulajdonosait, hogy hajtsák végre a kormányberendezés viszonylag költséges áthelyezését, és eltántorít az ilyen személygépjárművek Litván Köztársaságba történő behozatalától.

7. A jobbkormányos személygépjárművek nyilvántartásba vételének Litván Köztársaság általi elutasítása nem megfelelő eszköz a közúti biztonság biztosításához. A Bizottság álláspontja szerint a jobbkormányos személygépjármű nem okoz problémákat a közúti biztonság szempontjából, de a vezetőnek hozzá kell szoknia ahhoz, hogy a jobb oldali közlekedésben olyan személygépjárművet vezet, amelynek kormányberendezése a jobb oldalon van, annak érdekében, hogy az ilyen személygépjármű vezetése ne veszélyeztessen más közlekedőket. A Bizottság fel kívánja hívni a Bíróság figyelmét a Litván Köztársaság álláspontjának következetlenségére: a jobbkormányos személygépjárművet alkalomadtán vezető személyek (például turisták), akik nincsenek hozzászokva a jobboldali közlekedés különös körülményeihez, nagyobb veszélyt jelentenek a közúti biztonság szempontjából, mint az olyan vezetők, akik állandóan ilyen személygépjárművet vezetnek az út jobb oldalán. Idővel a jobbkormányos személygépjárművet vezetők hozzászoknak a jobb oldali közlekedéshez, és nem veszélyeztetik a közúti biztonságot.

____________

1 - A gépjárművek és pótkocsijuk kormányberendezésére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. június 8-i 70/311/EGK tanácsi irányelv (HL L 133., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 1. kötet, 90. o.)

2 - A gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról szóló, 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (keretirányelv) (HL 2007 L 263., 1. o.).

3 - A gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (HL L 42., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 1. kötet, 44. o.)