Language of document :

2012 m. vasario 6 d. pareikštas ieškinys Europos Komisija prieš Lietuvos Respubliką

(Byla C-61/12)

Proceso kalba: lietuvių

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama A. Steiblytės, G. Wilms ir G. Zavvos

Atsakovė: Lietuvos Respublika

Ieškovės reikalavimai

Pripažinti, kad drausdama registruoti lengvuosius automobilius, kurių vairaratis įrengtas dešinėje pusėje, ir (arba) reikalaudama prieš įregistruojant naujo arba kitoje valstybėje narėje anksčiau įregistruoto lengvojo automobilio dešinėje pusėje rengtą vairaratį perkelti į kairę pusę, Lietuvos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal 1970 m. birželio 8 d. Tarybos direktyvą 70/311/EEB2 dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su variklinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo, 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2007/46/EB, nustatančią variklinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus, ir pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnį.

Priteisti iš Lietuvos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

1. Lietuvos Respublikos teisės aktais neleidžiama įregistruoti naujų lengvųjų automobilių su vairavimo mechanizmu dešinėje pusėje, nors tokie automobiliai atitinka visus Pagrindų direktyvoje 2007/46/EB ir jos IV priede nurodytose atskirosiose direktyvose nustatytus reikalavimus. 2009 m. balandžio 29 d. Direktyva 2007/46/EB panaikino ir pakeitė Direktyvą 70/156/EEB. Iki 2009 m. balandžio 29 d. valstybės narės turėjo perkelti Direktyvos 2007/46/EB nuostatas į nacionalinę teisę.

2. Pagal Pagrindų direktyvos 2007/46/EB 4 straipsnio 3 dalį kompetentingos valstybės narės institucijos turi įregistruoti naują lengvąjį automobilį, jei jis atitinka toje direktyvoje ir atskirosiose direktyvose numatytus techninius reikalavimus. Direktyvoje 2007/46/EB nenumatyta galimybės atsisakyti įregistruoti naują lengvąjį automobilį atsižvelgiant į tai, kurioje pusėje įrengtas vairavimo mechanizmas. Šią išvadą patvirtina ir Pagrindų direktyvos IV priede nurodytos atskirosios Direktyvos 70/311/EEB nuostatos. Direktyvos 70/311/EEB 2a straipsniu draudžiama valstybei narei atsisakyti vykdyti lengvojo automobilio registraciją dėl su vairavimo mechanizmu susijusių priežasčių, jei šis mechanizmas atitinka minėtos direktyvos reikalavimus. Direktyvos 70/311/EB priedų nuostatose nenurodyta, kurioje pusėje turi būti įrengtas vairavimo mechanizmas, įskaitant vairaratį, ir tuo labiau nenurodyta, kad vairavimo mechanizmo pusę automobilyje lemia tai, kuria kelio puse skirtas važiuoti automobilis.

3. Tuo atveju, jei lengvasis automobilis atitinka visus minėtų direktyvų reikalavimus, nėra priežasties, dėl kurios valstybės narės, kuriose eismas vyksta dešiniąja kelio puse, galėtų reikalauti perkelti vairaratį į kairę pusę, kad automobilis būtų įregistruotas. Siekiant užtikrinti kelių eismo saugumą, automobilio su vairaračiu dešinėje pusėje pritaikymas eismui dešiniąja kelio puse vadovaujantis Pagrindų direktyva ir atskirosiomis direktyvomis nereikalauja vairaračio perkėlimo į kairę pusę.

4. Lietuvos Respublikos teisės aktais taip pat neleidžiama registruoti kitoje valstybėje narėje anksčiau įregistruotų lengvųjų automobilių, kurių vairavimo mechanizmas yra dešinėje pusėje. Reikėtų pažymėti, kad Lietuvos Respublikos teisės aktuose nedaromas skirtumas, ar anksčiau toks automobilis buvo įregistruotas valstybėje narėje, kurioje eismas vyksta kairiąja kelio puse, ar valstybėje narėje, kur eismas vyksta dešiniąja kelio puse.

5. Tokiems draudimams taikomas SESV 34 straipsnis, kuriuo draudžiami kiekybiniai prekybos apribojimai ir visos lygiaverčio poveikio priemonės. Remiantis nusistovėjusia Teisingumo Teismo praktika, valstybių narių teisės aktai, kurie gali tiesiogiai arba netiesiogiai, iš tikrųjų ar potencialiai apriboti prekybą Europos Sąjungoje, turi būti laikomi kiekybiniams prekybos apribojimams lygiaverčio poveikio priemonėmis.

6. Lietuvos Respublikoje taikomas draudimas registruoti lengvuosius automobilius su vairavimo mechanizmu dešinėje pusėje, jei šie automobiliai buvo anksčiau įregistruoti kitoje valstybėje narėje, turi lygiavertį poveikį kiekybiniams apribojimams pagal SESV 34 straipsnį, nes kitos valstybės prekės (lengvieji automobiliai, pagaminti ir įregistruoti kitoje valstybėje narėje) negali būti eksploatuojamos Lietuvos rinkoje, nebent į kitą pusę būtų perkeltas jų vairavimo mechanizmas. Atsisakymas registruoti automobilius su vairaračiu dešinėje pusėje verčia tokių automobilių savininkus atlikti palyginti brangiai kainuojantį vairavimo mechanizmo perkėlimą ir atgraso nuo tokių automobilių importo į Lietuvos Respubliką.

7. Atsisakymas Lietuvos Respublikoje registruoti lengvuosius automobilius su vairaračiu dešinėje pusėje nėra tinkama priemonė užtikrinti kelių eismo saugumą. Komisijos manymu, automobilis su vairaračiu dešinėje pusėje nekelia problemų kelių eismo saugumui, tačiau tokio automobilio vairuotojas turi priprasti vairuoti automobilį su vairavimo mechanizmu dešinėje pusėje dešiniąja kelio puse, kad tokio automobilio vairavimas nekeltų pavojaus kitiems eismo dalyviams. Komisija norėtų atkreipti Teisingumo Teismo dėmesį į Lietuvos Respublikos pozicijos nenuoseklumą: lengvuosius automobilius su vairaračiu dešinėje pusėje kartais vairuojantys asmenys (pvz. turistai), neįpratę prie eismo dešiniąja kelio puse ypatumų, sukelia didesnę grėsmę saugiam eismui nei tokius automobilius dešiniąja kelio puse nuolat vairuojantys vairuotojai. Laikui bėgant vairuotojai, nuolat vairuojantys lengvuosius automobilius su vairaračiu dešinėje pusėje, pripranta prie eismo dešiniąja kelio puse ir nekelia jokios grėsmės saugiam eismui.

____________

1 - 1970 m. birželio 8 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo (70/311/EEB) (OL L 133, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 1 t., p. 90).

2 - 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (OL L 263, p. 1).

3 - 1970 m. vasario 6 d. Tarybos direktyva dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimą, suderinimo (70/156/EEB) (OL L 42, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 1 t., p. 44).