Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 6. februārī - Eiropas Komisija/Lietuvas Republika

(lieta C-61/12)

Tiesvedības valoda - lietuviešu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - A. Steiblytė, G. Wilms un G. Zavva)

Atbildētāja: Lietuvas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka aizliedzot reģistrēt vieglos automobiļus, kuriem stūre atrodas labajā pusē un/vai izvirzot prasību, ka pirms jauna vai citā dalībvalstī reģistrēta vieglā automobiļa reģistrēšanas ar stūri labajā pusē, tā ir jāpārceļ uz kreiso pusi, Lietuvas Republika nav izpildījusi Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīvā 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu 2, Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīvā 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai  un Līguma par Eiropas Savienības darbību 34. pantā paredzētos pienākumus;

piespriest Lietuvas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

1.    Lietuvas Republikas tiesiskajā regulējumā nav atļauts reģistrēt jaunus vieglos automobiļus ar stūres iekārtu labajā pusē, kaut arī šādi automobiļi atbilst visiem noteikumiem, kas paredzēti Pamatdirektīvā 2007/46/EK un tās IV pielikumā norādītajās atsevišķajās direktīvās. 2009. gada 29. aprīlī ar Direktīvu 2007/46/EK tika atcelta un grozīta Direktīva 70/156/EEK . Dalībvalstīm bija jātransponē Direktīvas 2007/46/EK noteikumi valsts tiesiskajā regulējumā pirms 2009. gada 29. aprīļa.

2.    Saskaņā ar Pamatdirektīvas 2007/46/EK 4. panta 3. punktu dalībvalsts kompetentajām iestādēm ir jāreģistrē jauns vieglais automobilis, ja tas atbilst šajā direktīvā un atsevišķajās direktīvās paredzētajām tehniskajām prasībām. Direktīvā 2007/46/EK nav paredzēta iespēja atteikt reģistrēt jaunu vieglo automobili atkarībā no tā, kurā pusē ir uzstādīta stūres iekārta. Šādu secinājumu apstiprina arī Pamatdirektīvas IV pielikumā minētās atsevišķās Direktīvas 70/311/EEK noteikumi. Direktīvas 70/311/EEK 2. a pantā dalībvalstij ir aizliegts atteikt vieglā automobiļa reģistrāciju ar pamatojumu, kas saistīts ar tā stūres iekārtu, ja šī iekārta atbilst šajā direktīvā paredzētajiem nosacījumiem. Direktīvas 70/311/EEK pielikumos nav noteikts, kurā pusē ir jāuzstāda stūres iekārta tostarp stūre, turklāt tajā nav norādīts, ka stūres iekārtas puse automobilī noteiktu pa kuru ceļa pusi ir jāvada automobili.

3.    Tādējādi, ja vieglais automobilis atbilst visām minēto direktīvu prasībām, tad nepastāv iemesli, kuru dēļ automobiļa reģistrācijai dalībvalstis, kurās satiksme notiek pa ceļa labo pusi, varētu prasīt pārcelt stūri uz kreiso pusi. Lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību atbilstoši Pamatdirektīvā un atsevišķajām direktīvām, automobiļu ar stūri labajā pusē pielāgošanai satiksmei pa ceļa labo pusi, netiek prasīts, lai stūre tiktu pārcelta uz kreiso pusi.

4.    Lietuvas Republikas tiesiskajā regulējumā turklāt nav atļauts reģistrēt iepriekš citā dalībvalstī reģistrētus vieglos automobiļus ar stūres iekārtu labajā pusē. Ir jāuzsver, ka Lietuvas Republikas tiesiskajā regulējumā nav paredzēta atšķirība atkarībā no tā, vai šāds automobilis ir bijis reģistrēts dalībvalstī, kur satiksme notiek pa ceļa kreiso pusi, vai dalībvalstī, kur satiksme notiek pa ceļa labo pusi.

5.    Šādam aizliegumam ir piemērojams LESD 34. pants, ar kuru ir aizliegti jebkāda veida kvantitatīvie ierobežojumi tirdzniecībai un citi pasākumi ar līdzvērtīgu iedarbību. Saskaņā ar Tiesas pastāvīgo judikatūru dalībvalstu tiesību akti, kas var tieši vai netieši, faktiski vai iespējami kavēt iekšējo tirdzniecību Eiropas Savienībā, ir uzskatāmi par pasākumiem ar kvantitatīviem ierobežojumiem uz tirdzniecību līdzvērtīgu iedarbību.

6.    Lietuvas Republikā piemērotajam aizliegumam reģistrēt vieglos automobiļus ar stūres iekārtu labajā pusē, ja šie automobiļi ir bijuši iepriekš reģistrēti citā dalībvalstī, ir atbilstoši LESD 34. pantam kvantitatīvajiem ierobežojumiem līdzvērtīgas sekas, jo preces no citas valsts (vieglie automobiļi, kas ražoti un reģistrēti citā dalībvalstī) nevar lietot Lietuvas tirgū, ja vien to stūres iekārtas netiek pārceltas uz otru pusi. Atteikums reģistrēt automobiļus ar stūres iekārtu labajā pusē liek šādu automobiļu īpašniekiem veikt salīdzinoši dārgu stūres iekārtas pārcelšanu un attur no šādu automobiļu importa Lietuvas Republikā.

7.    Atteikums reģistrēt Lietuvas Republikā vieglos automobiļus ar stūri labajā pusē nav piemērots veids, kā nodrošināt ceļu satiksmes drošību. Komisija uzskata, ka automobilis ar stūri labajā pusē nerada ceļu satiksmes drošības problēmas, tomēr vadītājam ir jāpierod vadīt automobili ar stūres iekārtu labajā pusē pa ceļa labo pusi tā, lai šāda auto vadīšana neradītu briesmas citiem ceļu satiksmes dalībniekiem. Komisija vēlas pievērst Tiesas uzmanību Lietuvas Republikas nostājas nekonsekvencei: personas, kas reizēm vada vieglos automobiļus ar stūri labajā pusē (piemēram, tūristi), kuri nav pieraduši pie satiksmes pa ceļa labo pusi īpatnībām, rada lielākus draudus ceļu satiksmes drošībai, nekā vadītāji, kuri pastāvīgi vada šādus automobiļus pa ceļa labo pusi. Ar laiku vadītāji, kuri pastāvīgi vada vieglos automobiļus ar stūri labajā pusē pierod pie satiksmes pa ceļa labo pusi un nerada nekādus draudus ceļu satiksmes drošībai.

____________

1 - Padomes 1970. gada 8. jūnija Direktīva 70/311/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju stūres iekārtu (OV L 133, 10. lpp., īpašais izdevums latviešu valodā: 13. nodaļa 1. sējums, 90 lpp.).

2 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (Pamatdirektīva) (OV L 263, 1. lpp.).

3 - Padomes 1970. gada 6. februāra Direktīva 70/156/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tipa apstiprinājumu (OV L 42, 1. lpp., īpašais izdevums latviešu valodā: 13. nodaļa 1. sējums, 44. lpp.).