Language of document :

Acțiune introdusă la 6 februarie 2012 - Comisia Europeană/Republica Lituania

(Cauza C-61/12)

Limba de procedură: lituaniana

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: A. Steiblytės, G. Wilms și G. Zavvos, agenți)

Pârâtă: Republica Lituania

Concluziile reclamantei

constatarea că Republica Lituania nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei 70/311/CEE2 a Consiliului din 8 iunie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sistemul de direcție al autovehiculelor și al remorcilor acestora, al Directivei 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective, precum și în temeiul articolului 34 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât interzice înmatricularea autovehiculelor de pasageri având volanul pe partea dreaptă și/sau condiționează înmatricularea autovehiculelor de pasageri noi sau înmatriculate anterior într-un alt stat membru și având volanul pe partea dreaptă, de reamplasarea volanului pe stânga;

obligarea Republicii Lituania la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

1. Potrivit legislației în vigoare, în Republica Lituania nu este permisă înmatricularea autovehiculelor de pasageri noi având sistemul de direcție pe partea dreaptă, deși acestea respectă toate cerințele prevăzute de Directiva-cadrul 2007/46/CE și de actele de reglementare specifice enumerate în anexa IV la aceasta. La 29 aprilie 2009, Directiva 2007/46/CE a anulat și a modificat Directiva 70/156/CEE. Statele membre aveau obligația de a transpune dispozițiile Directivei 2007/46/CE în legislația națională înainte de 29 aprilie 2009.

2. Potrivit articolului 4 alineatul (3) din Directiva-cadru 2007/46/CE, autoritățile competente din statele membre trebuie să înmatriculeze autovehiculele de pasageri noi care respectă cerințele acestei directive și ale directivelor speciale. Directiva 2007/46/CE nu prevede posibilitatea de a refuza înmatricularea autovehiculelor de pasageri noi în considerarea locului în care este instalat sistemul de direcție. Această concluzie este confirmată de dispozițiile Directivei 70/311/CEE care sunt specificate în anexa IV la directiva-cadru. Articolul 2a din Directiva 70/311/CEE interzice statelor membre să refuze înmatricularea autovehiculelor de pasageri din motive legate de mecanismele de direcție, dacă acestea respectă specificațiile prevăzute în directivă. Anexele la Directiva 70/311/CEE nu specifică în ce parte a autovehiculului trebuie montat sistemul de direcție, inclusiv volanul, și, cu atât mai mult, nu se precizează că partea drumului pe care se desfășoară traficul determină locul în care trebuie amplasat sistemul de direcție.

3. În cazul în care un autovehicul de pasageri respectă toate cerințele impuse în directivele menționate, nu există niciun motiv care să permită statelor membre în care traficul se desfășoară pe partea dreaptă să solicite reamplasarea volanului pe partea stângă pentru a permite înmatricularea autovehiculelor. Pentru garantarea securității rutiere, urmărită prin directiva-cadru și directivele speciale, adaptarea autovehiculelor cu volanul pe partea dreaptă la traficul care se desfășoară pe partea dreaptă a drumului nu impune reamplasarea volanului pe partea stângă.

4. De asemenea, potrivit legislației în vigoare în Republica Lituania, nu este permisă înmatricularea autovehiculelor de pasageri înmatriculate anterior într-un alt stat membru și având volanul pe partea dreaptă. Nu există o distincție în legislația lituaniană între autovehiculele de acest tip înmatriculate anterior într-un stat membru în care traficul se desfășoară pe partea stângă a drumului și autovehiculele înmatriculate într-un stat membru în care traficul se desfășoară pe partea dreaptă a drumului.

5. Articolul 34 TFUE, care interzice restricțiile cantitative la import și orice alte măsuri cu efect echivalent, se aplică unor interdicții de acest tip. Potrivit jurisprudenței constante a Curții de Justiție, reglementările statelor membre de natură să constituie, în mod direct sau indirect, efectiv sau potențial, un obstacol în calea comerțului din interiorul Uniunii Europene trebuie considerate măsuri cu efect echivalent unor restricții cantitative.

6. Interdicția aplicată de Republica Lituania, care împiedică înmatricularea autovehiculelor de pasageri cu sistemul de direcție pe partea dreaptă, în cazul în care autovehiculele respective au fost înmatriculate anterior într-un alt stat membru, are efect echivalent unor restricții cantitative în sensul articolului 34 TFUE, deoarece mărfurile dintr-un alt stat (autovehiculele de pasageri fabricate și înmatriculate într-un alt stat membru) nu pot fi comercializate pe piața lituaniană, decât dacă sistemul de direcție este transferat pe cealaltă parte. Refuzul de a înmatricula autovehiculele cu volanul pe partea dreaptă obligă proprietarii unor astfel de autovehicule să suporte cheltuielile de reamplasare a sistemului de direcție relativ ridicate și descurajează importul acestui tip de autovehicule în Republica Lituania.

7. Refuzul Republicii Lituania de a înmatricula autovehiculele de pasageri având volanul pe partea dreaptă nu este o măsură adecvată pentru a garanta securitatea rutieră. În opinia Comisiei, un autovehicul cu volanul pe partea dreaptă nu generează probleme de securitate rutieră, dar șoferul trebuie să dobândească obișnuința de a conduce pe partea dreaptă a drumului un autovehicul cu sistemul de direcție pe partea dreaptă, astfel încât condusul unui astfel de autovehicul să nu constituie un pericol pentru ceilalți participanți la trafic. Comisia atrage atenția Curții asupra incoerenței poziției Republicii Lituania: persoanele care conduc ocazional autovehicule de pasageri cu volanul pe partea dreaptă (de exemplu turiștii), care nu sunt obișnuite cu particularitățile traficului pe partea dreaptă a drumului, reprezintă o amenințare mai mare pentru siguranța rutieră decât șoferii care conduc constant astfel de autovehicule pe partea dreaptă a drumului. În timp, șoferii care conduc constant autovehicule de pasageri cu volanul pe partea dreaptă se obișnuiesc cu traficul pe partea dreaptă a drumului și nu mai constituie nicio amenințare pentru securitatea rutieră.

____________

1 - Directiva 70/311/CEE a Consiliului din 8 iunie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la sistemul de direcție al autovehiculelor și al remorcilor acestora (JO L 133, p. 10, Ediție specială, 13/vol. 1, p. 76)

2 - Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (JO L 263, p. 1)

3 - Directiva 70/156/CEE a Consiliului din 6 februarie 1970 privind apropierea legislațiilor statelor membre referitoare la omologarea de tip a autovehiculelor și a remorcilor acestora (JO L 42, p. 1, Ediție specială, 13/vol. 1, p. 41)