Language of document :

Žaloba podaná 6. februára 2012 - Európska komisia/Litovská republika

(vec C-61/12)

Jazyk konania: litovčina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: A. Steiblytė, G. Wilms a G. Zavvos)

Žalovaná: Litovská republika

Návrhy žalobkyne

rozhodnúť, že Litovská republika si nesplnila svoje povinnosti, ktoré jej vyplývajú zo smernice Rady 70/311/EHS2 z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá, a článku 34 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, tým, že zakázala registráciu osobných motorových vozidiel s volantom vpravo a/alebo pred registráciou požadovala, aby bol volant umiestnený v nových osobných motorových vozidlách alebo v motorových vozidlách už zaregistrovaných v iných členských štátoch vpravo premiestnený doľava,

zaviazať Litovskú republiku na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

1.    Litovský právny poriadok neumožňuje registráciu nových osobných motorových vozidiel s volantom vpravo napriek tomu, že tieto vozidlá spĺňajú všetky požiadavky uvedené v rámcovej smernici 2007/46/ES, ako aj v osobitných smerniciach vymenovaných v jej prílohe IV. Smernica 2007/46/ES zrušila a zmenila smernicu 70/156/EHS s účinnosťou od 29. apríla 2009. Lehota na prebratie smernice 2007/46/ES uplynula 29. apríla 2009.

2.    V súlade s článkom 4 ods. 3 rámcovej smernice 2007/46/ES príslušné orgány členských štátov sú povinné zaregistrovať nové osobné motorové vozidlo, ak spĺňa technické požiadavky uvedené v tejto smernici a v osobitných smerniciach. Smernica 2007/46/ES neupravuje možnosť zamietnuť registráciu nového osobného motorového vozidla v závislosti od skutočnosti, na ktorej strane je umiestnený volant. Tento záver rovnako potvrdzujú aj ustanovenia osobitnej smernice 70/311/EHS, ktoré sú uvedené v prílohe IV rámcovej smernice. Článok 2 písm. a) smernice 70/311/EHS zakazuje členským štátom odmietnuť registráciu vozidla z dôvodov týkajúcich sa jeho mechanizmu riadenia, ak spĺňa požiadavky uvedené v tejto smernici. Prílohy smernice 70/311/EHS neuvádzajú, na ktorej strane má byť umiestnený mechanizmus riadenia, vrátane volantu, a navyše neuvádzajú ani to, že umiestnenie riadiaceho mechanizmu je určené podľa strany cesty, po ktorej jazdí motorové vozidlo.

3.    Za predpokladu, že osobné motorové vozidlo spĺňa všetky požiadavky vyššie uvedených smerníc, neexistuje dôvod, aby členský štát, na území ktorého sa jazdí vpravo, požadoval pri registrácii vozidla premiestnenie volantu na ľavú stranu. Podľa rámcovej smernice a osobitných smerníc pri premávke po pravej strane cesty nie je z dôvodu bezpečnosti cestnej premávky nevyhnutné požadovať premiestnenie volantu z pravej strany na ľavú.

4.    Litovská právna úprava rovnako neumožňuje registráciu osobných motorových vozidiel, ktoré už boli zaevidované v iných členských štátoch, s volantom umiestneným vpravo. Treba zdôrazniť, že litovská právna úprava nerozdeľuje, či bolo motorové vozidlo predtým zaregistrované v členskom štáte, na území ktorého sa jazdí vľavo, alebo v členskom štáte, na území ktorého sa jazdí vpravo.

5.    Na daný zákaz sa uplatňuje článok 34 ZFEÚ zakazujúci množstevné obmedzenia obchodu a všetky opatrenia s rovnakým účinkom. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora právne opatrenia členských štátov, ktoré môžu priamo alebo nepriamo, skutočne alebo potenciálne brániť obchodu v rámci Únie, sa musia považovať za opatrenia s rovnakým účinkom ako množstevné obmedzenia obchodu.

6.    Zákaz registrácie osobných motorových vozidiel s riadiacim mechanizmom vpravo, ktorý uplatňuje Litovská republika napriek tomu, že tieto vozidlá boli predtým zaregistrované v inom členskom štáte, má rovnaký účinok ako množstevné obmedzenie v zmysle článku 34 ZFEÚ, pretože tovar iného členského štátu (osobné motorové vozidlá vyrobené a zaregistrované v inom členskom štáte) môže byť na litovskom trhu využívaný iba vtedy, ak je riadiaci mechanizmus premiestnený na druhú stranu. Odmietnutie registrácie vozidla s riadiacim mechanizmom na pravej strane núti majiteľov takýchto vozidiel zrealizovať pomerne drahé premiestnenie a odrádza od ich dovozu do Litovskej republiky.

7.    Odmietnutie registrácie osobných motorových vozidiel s volantom vpravo nie je vhodným spôsobom zaistenia bezpečnosti cestnej premávky. Podľa názoru Komisie vozidlo s volantom vpravo nespôsobuje problémy v súvislosti s bezpečnosťou cestnej premávky, iba sa pri jazde vpravo jeho vodič musí prispôsobiť vedeniu vozidla s riadiacim mechanizmom vpravo, aby vedenie takéhoto vozidla nepredstavovalo nebezpečenstvo pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Komisia by rada upriamila pozornosť Súdneho dvora na nesúlad v stanovisku Litovskej republiky: osoby, ktoré príležitostne vedú osobné motorové vozidlá s riadiacim mechanizmom na pravej strane (napríklad turisti) a ktoré nie sú zvyknuté na osobitné okolnosti pri riadení vozidla vpravo, predstavujú väčšiu hrozbu pre bezpečnosť cestnej premávky ako vodiči, ktorí trvalo riadia takéto vozidlá na pravej strane cesty. Vodiči trvalo riadiaci osobné motorové vozidlá s volantom vpravo sa po určitom čase prispôsobia cestnej premávke na pravej strane cesty a nepredstavujú nijakú hrozbu pre bezpečnosť.

____________

1 - Smernica Rady 70/311/EHS z 8. júna 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa mechanizmu riadenia motorových a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 133, s. 10; Mim. vyd. 13/001, s. 90).

2 - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa zriaďuje rámec pre typové schválenie motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá (Rámcová smernica) (Ú. v. EÚ L 263, s. 1).

3 - Smernica Rady zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Ú. v. ES L 42, s. 1; Mim. vyd. 13/001, s. 44).