Language of document :

Tožba, vložena 6. februarja 2011 - Evropska komisija proti Republiki Litvi

(Zadeva C-61/12)

Jezik postopka: litovščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopniki: A. Steiblytė, G. Wilms in G. Zavvos)

Tožena stranka: Republika Litva

Predloga tožeče stranke

Tožeča stranka Sodišču predlaga:

naj ugotovi, da Republika Litva s tem, da je prepovedala registracijo osebnih avtomobilov, ki imajo volan nameščen na desni strani, in/ali določila, da mora biti volan, nameščen na desni strani, novega osebnega avtomobila ali osebnega avtomobila, ki je bil prej registriran v drugi državi članici, pred registracijo premeščen na levo stran, ni izpolnila obveznosti iz Direktive Sveta z dne 8. junija 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o krmilju za motorna in priklopna vozila (70/311/EEC)2, Direktive 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila in člena 34 Pogodbe o delovanju Evropske unije;

naj Republiki Litvi naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

1. V skladu s predpisi Republike Litve ni dovoljeno registrirati novega osebnega avtomobila, ki ima krmilje na desni strani, čeprav taki avtomobili izpolnjujejo vse zahteve iz Okvirne direktive 2007/46/ES in iz posamičnih direktiv, navedenih v Prilogi IV k tej direktivi. Z direktivo 2007/46/ES je bila Direktiva 70/156/EGS 29. aprila 2009 razveljavljena in spremenjena. Države članice so morale določbe Direktive 2007/46/ES prenesti v nacionalno pravo do 29. aprila 2009.

2. Člen 4(3) Okvirne direktive 2007/46/ES določa, da morajo pristojni organi države članice registrirati nov osebni avto, če izpolnjuje tehnične zahteve iz te in iz posamičnih direktiv. V Direktivi 2007/46/ES ni določena možnost zavrnitve registracije novega osebnega vozila glede na stran, na kateri je nameščeno krmilje. To ugotovitev potrjujejo tudi določbe posamične Direktive 70/311/EGS, ki so navedene v Prilogi Annex IV k Okvirni direktivi. V členu 2a Direktive 70/311/EGS je določeno, da država članica ne sme zavrniti registracije osebnega avtomobila v zvezi s krmiljem, če to ustreza zahtevam iz te direktive. V Prilogah k Direktivi 70/311/EGS ni pojasnjeno, na kateri strani mora biti nameščeno krmilje, vključno z volanom, še manj pa je navedeno, da stran ceste, na kateri se bo avtomobil vozilo, določa stran krmilja v avtomobilu.

3. Kadar osebni avtomobil izpolnjuje vse zahteve iz navedenih direktiv, država članica, v kateri promet poteka na desni strani ceste, nima nobenega razloga za zahtevo, da se mora volan premestiti na levo stran, preden se avto lahko registrira. Za prilagoditev avtomobila z volanom na desni strani prometu, ki poteka na desni strani ceste, z namenom zagotovitve varnosti v cestnem prometu se v skladu z Okvirno direktivo in posamičnimi direktivami ne zahteva premestitve volana na levo stran.

4. V skladu s predpisi Republike Litve tudi ni dovoljeno registrirati osebnih avtomobilov, ki so bili prej registrirani v drugi državi članici in ki imajo krmilje na desni strani. Navesti je treba, da se v predpisih Republike Litve ne razlikuje med tem, ali je bil tak avtomobil prej registriran v državi članici, v kateri promet poteka na levi strani ceste, ali v državi članici, v kateri poteka na desni strani ceste.

5. Člen 34 PDEU, ki prepoveduje količinske omejitve trgovine in ukrepe z enakim učinkom, se za take prepovedi uporablja. V skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča je treba predpise držav članic, ki lahko neposredno ali posredno, dejansko ali potencialno ovirajo trgovino v Evropski uniji, šteti za ukrepe, ki imajo enak učinek kot količinske omejitve trgovine.

6. Prepoved, določena v Republiki Litvi, ki onemogoča registracijo osebnih avtomobilom s krmiljem na desni strani, kadar so bili ti avtomobili prej registrirani v drugi državi članici, ima enak učinek kot količinske omejitve iz člena 34 PDEU, saj proizvodov iz druge države članice (osebnih avtomobilov, izdelanih in registriranih v drugi državi članici) ni mogoče prodajati na litovskem trgu, razen če se krmilje premesti na drugo stran. Zaradi zavrnitve registracije avtomobilov, ki imajo volan na desni strani, so lastniki takih avtomobilov prisiljeni opraviti sorazmerno drago premestitev krmilja, od uvoza takih avtomobilov v Republiko Litvo pa se odvrača.

7. To, da republika Litva zavrača registracijo osebnih avtomobilov z volanom na desni strani, ni primeren ukrep za zagotovitev varnosti v cestnem prometu. Komisija meni, da zaradi avtomobila z volanom na desni strani ni ogrožena varnost v cestnem prometu, vendar se mora voznik navaditi na vožnjo avtomobila, ki ima krmilje na desni strani, na desni strani ceste, da vožnja takega avtomobila ne bi ogrožala drugih uporabnikov ceste. Komisija Sodišče opozarja na nedoslednost stališča Republike Litve: osebe, ki osebne avtomobile z volanom na desni strani (na primer turisti) vozijo le priložnostno in ki niso navajene na posebne okoliščine prometa, ki poteka na desni strani cesti, bolj ogrožajo varnost v cestnem prometu kot vozniki, ki take avtomobile stalno vozijo na desni strani ceste. Vozniki, ki stalno vozijo osebne avtomobile z volanom na desni strani, se navadijo na promet, ki poteka na desni strani ceste, in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa.

____________

1 - Direktiva Sveta z dne 8. junija 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o krmilju za motorna in priklopna vozila (70/311/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 1, str. 90).

2 - Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Okvirna direktiva) (UL 2007 L 263, str. 1).

3 - Direktiva Sveta z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil (70/156/EGS) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 1, str. 44).