Language of document :

Talan väckt den 6 februari 2011 - Europeiska kommissionen mot Republiken Litauen

(Mål C-61/12)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: A. Steiblytė, G. Wilms och G. Zavvos)

Svarande: Republiken Litauen

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Litauen har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt rådets direktiv 70/311/EEG2 av den 8 juni 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, och artikel 34 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, genom att förbjuda registrering av personbilar vars ratt är monterad på höger sida och/eller kräva att en ratt som är monterad på höger sida av en ny personbil eller en personbil som varit registrerad i en annan medlemsstat före registreringen flyttas till vänster sida, och

förplikta Republiken Litauen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

1. Enligt lagstiftningen i Republiken Litauen är det inte tillåtet att registrera nya personbilar med styrinrättningen på höger sida, trots att sådana bilar uppfyller alla krav som ställs i ramdirektiv 2007/46/EG och i de särskilda direktiv som anges i bilaga IV till ramdirektivet. Den 29 april 2009 upphävdes och ändrades direktiv 70/156/EEG genom direktiv 2007/46/EG. Medlemsstaterna skulle genomföra bestämmelserna i direktiv 2007/46/EG i nationell rätt före den 29 april 2009.

2. Enligt artikel 4.3 i ramdirektiv 2007/46/EG ska behöriga myndigheter i en medlemsstat registrera en ny personbil om den uppfyller de tekniska krav som ställs i detta direktiv och de särskilda direktiven. Direktiv 2007/46/EG föreskriver inte någon möjlighet att neka registrering av en ny personbil med hänsyn till vilken sida styrinrättningen är monterad på. Denna slutsats stöds också av bestämmelserna i det särskilda direktivet 70/311/EEG som anges i bilaga IV till ramdirektivet. Artikel 2 a i direktiv 70/311/EEG förbjuder medlemsstaterna att neka registrering av en personbil på grunder som hänför sig till dess styrinrättning om denna uppfyller kraven i det direktivet. Det anges inte i bilagorna till direktiv 70/311/EEG på vilken sida styrinrättningen, inklusive ratten, ska monteras och inte heller anges det att den sida av vägen på vilken bilen ska köras avgör vilken sida styrinrättningen ska monteras på.

3. När en personbil uppfyller alla krav i nämnda direktiv finns det inget skäl som kan möjliggöra för medlemsstater som har högertrafik att kräva att ratten ska flyttas till vänster sida för att bilen ska kunna registreras. Enligt ramdirektivet och de särskilda direktiven krävs av trafiksäkerhetsskäl inte, för anpassning av en bil med ratten på höger sida till högertrafik, att ratten flyttas till vänster sida.

4. Enligt lagstiftningen i Republiken Litauen är det inte heller tillåtet att registrera personbilar som tidigare varit registrerade i en annan medlemsstat och som har styrinrättningen på höger sida. Det bör också noteras att det i Republiken Litauens lagstiftning inte görs någon skillnad beroende på om en sådan bil tidigare var registrerad i en medlemsstat med vänstertrafik eller i en medlemsstat med högertrafik.

5. Artikel 34 FEUF, som förbjuder kvantitativa importrestriktioner och alla åtgärder med motsvarande verkan, är tillämplig på sådana förbud. Enligt fast rättspraxis från domstolen utgör åtgärder från medlemsstaterna som direkt eller indirekt, faktiskt eller potentiellt kan hindra handeln inom Europeiska unionen åtgärder med verkan motsvarande kvantitativa importrestriktioner.

6. Det förbud som tillämpas i Republiken Litauen och som hindrar registrering av personbilar med styrinrättningen på höger sida, när dessa bilar tidigare varit registrerade i en annan medlemsstat, har en verkan motsvarande kvantitativa restriktioner enligt artikel 34 FEUF, eftersom varor från en annan stat (personbilar som tillverkats och registrerats i en annan medlemsstat) inte kan användas i Republiken Litauen utan att styrinrättningen flyttas till den andra sidan. Nekandet av registrering av bilar med ratten på höger sida tvingar ägarna av sådana bilar att genomföra den relativt dyra förflyttningen av styrinrättningen och avskräcker från import av sådana bilar till Republiken Litauen.

7. Republiken Litauens nekande av registrering av personbilar med ratten på höger sida är inte ett lämpligt sätt att säkerställa trafiksäkerhet. Enligt kommissionen innebär inte en bil med ratten på höger sida några trafiksäkerhetsproblem, men föraren måste vänja sig vid att köra en bil med styrinrättningen på höger sida på höger sida av vägen så att framförandet av en sådan bil inte innebär en fara för andra trafikanter. Kommissionen påpekar att Republiken Litauens inställning är inkonsekvent, eftersom personer som tillfälligt kör personbilar med ratten på höger sida (till exempel turister) och som inte är vana vid högertrafik, utgör en större fara för trafiksäkerheten än förare som alltid kör sådana bilar på höger sida av vägen. Med tiden blir förare som alltid kör personbilar med ratten på höger sida vana vid högertrafik och innebär inte någon fara för trafiksäkerheten.

____________

1 - Rådets direktiv 70/311/EEG av den 8 juni 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om styrinrättningar för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 133, s. 10; svensk specialutgåva, område 13, volym 1, s. 139).

2 - Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (Ramdirektiv) (EUT L 263, s. 1).

3 - Rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (EGT L 42, s. 1; svensk specialutgåva, område 13, volym 1, s. 120).