Language of document : ECLI:EU:F:2011:20

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 10 marca 2011 r.


Sprawa F-27/10


Christian Begue i in.

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Personel kontraktowy – Dodatek przysługujący pracownikom zobowiązanym do regularnego pozostawania w gotowości w miejscu pracy – Artykuły 55 i 56b regulaminu pracowniczego – Rozporządzenie (EWG, Euratom, EWWiS) nr 495/77

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której C. Begue i 17 innych skarżących, których nazwiska wymienione są w załączniku do wyroku, żądają stwierdzenia nieważności decyzji organu upoważnionego do zawierania umów Komisji z dnia 2 lutego 2010 r. oddalającej ich zażalenia na decyzję odmowną z dnia 3 września 2009 r. w sprawie uwzględnienia żądań wypłaty ze skutkiem wstecznym dodatku za pozostawanie w gotowości do pracy na podstawie art. 56b Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywają własne koszty postępowania oraz koszty poniesione przez Komisję.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Warunki pracy – Dodatek za pozostawanie w gotowości do pracy

(regulamin pracowniczy, art. 56b akapit pierwszy; rozporządzenie Rady nr 495/77, art. 1 ust. 1 akapit pierwszy)

2.      Urzędnicy – Warunki pracy – Dodatek za pozostawanie w gotowości do pracy

(regulamin pracowniczy, art. 55, 56b; Karta praw podstawowych Unii Europejskiej, art. 31 ust. 2; dyrektywa 2003/88 Parlamentu Europejskiego i Rady)

1.      Urzędnik może domagać się wypłaty przewidzianego w art. 56b regulaminu pracowniczego dodatku za pozostawanie w gotowości do pracy wyłącznie wtedy, gdy spełnione zostaną dwie przesłanki, obie podlegające wąskiej wykładni. Po pierwsze, zgodnie ze wspomnianym art. 56b akapit pierwszy, urzędnik powinien regularnie pozostawać do dyspozycji instytucji w miejscu pracy lub w miejscu zamieszkania poza normalnymi godzinami pracy. Po drugie, urzędnik powinien należeć do kategorii służb, posiadających jedną z cech wymienionych w art. 1 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia nr 495/77 określającego kategorie uprawnionych urzędników, warunki i stawki dodatków za regularne pozostawanie w gotowości do pracy, jak na przykład cechę wykonywania zadań z zakresu zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa lub zadań zapewniania wsparcia w zakresie koordynacji w razie wystąpienia nagłego wypadku lub kryzysu.

(zob. pkt 44, 76)

2.      Jedynie jednostka organizacyjna lub jej część, w której skład wchodzi kilku urzędników lub pracowników, może jako kolektyw pozostawać w faktycznej gotowości do pracy przez 24 godziny na dobę przez cały rok, a w rezultacie uzasadniać przyznanie swoim urzędnikom lub pracownikom przewidzianego w art. 56b regulaminu pracowniczego dodatku za pozostawanie w gotowości do pracy.

Służby zapewniające pomoc 24 godziny na dobę wymagają bowiem takiej organizacji warunków pracy, która jest zgodna z minimalnymi wymogami w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy urzędników. W tym względzie art. 31 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej przewiduje, że każdy pracownik ma prawo do ograniczenia maksymalnego wymiaru czasu pracy, do okresów dziennego i tygodniowego odpoczynku oraz do corocznego płatnego urlopu. Ponadto charakter pracy niepozwalający pracownikom na korzystanie z prawa do dobowego odpoczynku, nawet jeśli chodzi o umowę na czas nieprzekraczający 80 dni w roku, nie tylko pozbawia znaczenia indywidualne prawo wyraźnie przyznane na mocy dyrektywy 2003/88 dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, lecz również stoi w sprzeczności z jej celami.

Z tego wynika, że przewidziany w art. 56b regulaminu pracowniczego dodatek za pozostawanie w gotowości do pracy nie rekompensuje samej okoliczności, że instytucja może w każdej chwili skontaktować się z daną osobą, jak o tym mowa w art. 55 akapit pierwszy regulaminu pracowniczego, lecz okoliczność faktycznego podlegania szczególnemu obowiązkowi, polegającemu na tym, że dana osoba musi sprawować dyżur pozwalający zatrudniającej ją służbie na pozostawanie w ciągłej gotowości do działania. Tym samym pojęcie regularnego pozostawania w gotowości do pracy w rozumieniu art. 56b regulaminu pracowniczego wykracza poza dyspozycyjność określoną w art. 55 regulaminu pracowniczego.

(zob. pkt 49, 55, 57–59)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑151/02 Jaeger, 9 września 2003, pkt 94; sprawa C‑428/09 Union syndicale „Solidaires Isère”, 14 października 2010 r., pkt 50, 59, 60