Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

Tarnautojų Teismo (antroji kolegija) NUTARTIS

2011 m. kovo 17 d.

Byla F‑107/10

AP

prieš

Europos Sąjungos Teisingumo Teismą

„Viešoji tarnyba – Vėlavimas – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas: Pagal SESV 270 straipsnį, kuris EAEB sutarčiai taikomas pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo AP prašo, be kita ko, panaikinti 2009 m. gruodžio 17 d. Teisingumo Teismo administracijos sprendimą, kuriuo pripažįstama jo teisė į namų ūkio išmoką nuo 2009 m. liepos 1 d., tačiau ši išmoka jam skiriama tik nuo 2009 m. lapkričio 1 d., priteisti iš šios institucijos sumą, lygią namų ūkio išmokoms už laikotarpį nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2009 m. spalio 31 d., kartu su palūkanomis ir papildomai priteisti iš šios institucijos kompensaciją jo patirtai turtinei ir neturtinei žalai atlyginti.

Sprendimas: Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Privalomas pobūdis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 100 straipsnio 3 dalis)

Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose nustatyti skundo ir ieškinio pateikimo terminai yra privalomi ir nepriklauso nuo šalių ar teismo, kuris turi patikrinti, net ir savo iniciatyva, ar jų buvo laikytasi, valios.

Šalys turi stropiai laikytis taikytinose normose numatytų terminų. Todėl, nors ieškovas turi teisę pasinaudoti visu ieškinio pareiškimo terminu, numatytu Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalyje, ir termino pratęsimu, numatytu Tarnautojų teismo procedūros reglamento 100 straipsnio 3 dalyje, vis dėlto jo ieškinys gali būti pripažintas nepriimtinu, jei ieškinio originalas Tarnautojų teismui pateikiamas praleidus nustatytą terminą dėl kitų priežasčių nei nenumatytas atvejis ar force majeure.

(žr. 5 ir 9 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2000 m. birželio 29 d. Sprendimo Politi prieš Europos mokymo fondą, C‑154/99 P, 15 punktas; 2007 m. lapkričio 8 d. Nutarties Belgija prieš Komisiją, C‑242/07 P, 17 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2009 m. sausio 15 d. Nutarties Braun‑Neumann prieš Parlamentą, T‑306/08 P, 36 punktas; 2009 m. spalio 12 d. Nutarties Aayhan ir kt. prieš Parlamentą, T‑283/09 P, 19 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. gegužės 12 d. Sprendimo Peláez Jimeno prieš Parlamentą, F‑13/09, 18 punktas.