Language of document : ECLI:EU:F:2011:26

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(otrā palāta)

2011. gada 17. martā

Lieta F‑107/10

AP

pret

Eiropas Savienības Tiesu

Civildienests – Nokavējums – Acīmredzama nepieņemamība

Priekšmets Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru AP lūdz tostarp atcelt Tiesas 2009. gada 17. decembra lēmumu, ar kuru tika atzītas viņa tiesības uz apgādnieka pabalstu no 2009. gada 1. jūlija, bet pabalsts tika piešķirts tikai no attiecīgā gada 1. novembra, piespriest iestādei samaksāt summu, kas līdzvērtīga apgādnieka pabalstam, par laika periodu no 2009. gada 1. jūlija līdz 2009. gada 31. oktobrim, tai pieskaitot procentus, un pakārtoti piespriest iestādei atlīdzināt nodarīto materiālo un morālo kaitējumu

Nolēmums Prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu. Prasītājs sedz savus tiesāšanās izdevumus pats.

Kopsavilkums

Ierēdņi – Prasība – Iepriekšēja administratīva sūdzība – Termiņi – Absolūts raksturs

(Civildienesta noteikumu 90. un 91. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 100. panta 3. punkts)

Civildienesta noteikumu 90. un 91. pantā paredzētajiem sūdzības un prasības iesniegšanas termiņiem ir absolūts raksturs un tos nevar noteikt lietas dalībnieki vai tiesa, kurai ir jāpārbauda, pat pēc savas ierosmes, vai tie ir tikuši ievēroti.

Lietas dalībniekiem piemērojamajos tiesību aktos paredzētie termiņi ir jāievēro ar pienācīgu rūpību. Līdz ar to, kaut arī prasītājam ir tiesības izmantot visu Civildienesta noteikumu 91. panta 3. punktā paredzēto termiņu prasības celšanai un Civildienesta tiesas Reglamenta 100. panta 3. punktā paredzēto termiņu, kas noteikts, pamatojoties uz apsvērumiem par attālumu, šādas izvēles iespējas rezultātā tomēr pastāv risks, ka viņa prasība var tikt atzīta par nepieņemamu, ja prasības pieteikuma oriģināls tiek iesniegts Civildienesta tiesā pēc noteiktā termiņa tādu iemeslu dēļ, kas nav saistīti ne ar neparedzētiem apstākļiem, ne ar nepārvaramu varu.

(skat. 5. un 9. punktu)

Atsauces

Tiesa: 2000. gada 29. jūnijs, C‑154/99 P Politi/Eiropas Izglītības fonds, 15. punkts; 2007. gada 8. novembris, C‑242/07 P Beļģija/Komisija, 17. punkts.

Pirmās instances tiesa: 2009. gada 15. janvāris, T‑306/08 P Braun‑Neumann/Parlaments, 36. punkts; 2009. gada 12. oktobris, T‑283/09 P Aayhan u.c./Parlaments, 19. punkts.

Civildienesta tiesa: 2010. gada 12. maijs, F‑13/09 Peláez Jimeno/Parlaments, 18. punkts.