Language of document :

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 15. marts 2012 - Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (sag C-90/11) og Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (sag C-91/11) mod Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundespatentgericht - Tyskland)

(Forenede sagerC-90/11 og 91/11) 

(Varemærker - direktiv 2008/95/EF − registreringshindringer og ugyldighedsgrunde − sproglige udtryk, der består af en kombination af ord og en bogstavrækkefølge, som er identisk med disse ords begyndelsesbogstaver - fornødent særpræg - beskrivende karakter - bedømmelseskriterier)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundespatentgericht

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (sag C-90/11) og Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (sag C-91/11)

Sagsøgt: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Bundespatentgericht - fortolkning af artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker (kodificeret udgave) (EUT L 299, s. 25) - særpræget ved et ordmærke, der består af en kombination af beskrivende ord og en rækkefølge af bogstaver, der ikke er beskrivende, og som er identiske med begyndelsesbogstaverne i de nævnte ord

Konklusion

Artikel 3, stk. 1, litra b) og c), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker skal fortolkes således, at denne bestemmelse finder anvendelse på et ordmærke, der består af en sammenstilling af en beskrivende ordkombination og en - isoleret betragtet - ikke beskrivende bogstavrækkefølge, hvis denne bogstavrækkefølge, fordi den gengiver begyndelsesbogstavet i hvert ord i denne ordkombination, af kundekredsen opfattes som en forkortelse af den nævnte ordkombination, og at det omhandlede varemærke som helhed dermed kan forstås som en kombination af beskrivende angivelser og forkortelser, der følgelig mangler det fornødne særpræg.

____________

1 - EUT C 173 af 11.6.2011.