Language of document :

Tiesas (trešā palāta) 2012. gada 15. marta spriedums (Bundespatentgericht (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)/Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(apvienotas lietas C-90/11 un C-91/11) 

Preču zīmes - Direktīva 2008/95/EK - Atteikuma vai spēkā neesamības pamatojumi - Vārdiskie izteicieni, ko veido vārdu un burtu virknes, kas atbilst šo vārdu sākuma burtiem, kombinācija - Atšķirtspēja - Aprakstošs raksturs - Vērtējuma kritēriji

Tiesvedības valoda - vācu

Iesniedzējtiesa

Bundespatentgericht

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāji: Alfred Strigl - Deutsches Patent- und Markenamt (C-90/11), Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH (C-91/11)

Atbildētāja: Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Bundespatentgericht - Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīvas 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm (kodificēta versija) (OV L 299, 25. lpp.), 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta interpretācija - Vārdiskas preču zīmes, kas sastāv no aprakstošas vārdu kombinācijas, kā arī no burtu virknes, kas nav aprakstoša un atbilst šo vārdu sākuma burtiem, atšķirtspēja

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 22. oktobra Direktīvas 2008/95/EK, ar ko tuvina dalībvalstu tiesību aktus attiecībā uz preču zīmēm, 3. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas ir piemērojams vārdiskai preču zīmei, kura sastāv no tādas aprakstošas vārdu kombinācijas, kas ir apvienota ar burtu virkni, kura pati par sevi nav aprakstoša, ja konkrētā sabiedrības daļa šo burtu virkni tāpēc, ka tā atbilst katra no šajā vārdu kombinācijā esošajiem vārdiem pirmajam burtam, uztver kā minētās vārdu kombinācijas saīsinājumu, un preču zīme, aplūkojot to kopumā, tādējādi var tikt saprasta kā aprakstošu norāžu vai saīsinājumu kombinācija, kurai tātad nav atšķirtspējas.

____________

1 - OV C 173, 11.06.2011.