Language of document :

Vispārējās tiesas 2012. gada 6. marta spriedums - FLSmidth/Komisija

(lieta T-65/06) 

Konkurence - Aizliegtas vienošanās - Plastikāta rūpniecības maisu tirgus - Lēmums, ar kuru konstatēts EKL 81. panta pārkāpums - Vainojamība pārkāpjošā rīcībā - Pārkāpuma ilgums - Naudas sodi - Pārkāpuma smagums - Atbildību mīkstinoši apstākļi - Sadarbība administratīvās procedūras laikā - Samērīgums - Solidārā atbildība

Tiesvedības valoda - angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Dānija) (pārstāvis - J.-E. Svensson, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - F. Castillo de la Torre, kuram palīdz M. Gray, barrister)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2005. gada 30. novembra Lēmumu C(2005) 4634, galīgā redakcija, par [EKL] 81. panta piemērošanas procedūru (lieta COMP/F/38.354 - rūpniecības maisi) un, pakārtoti, samazināt prasītājai šajā lēmumā uzlikto naudas sodu

Rezolutīvā daļa:

Komisijas 2005. gada 30. novembra Lēmumu C(2005) 4634, galīgā redakcija, par [EKL] 81. panta piemērošanas procedūru (lietā COMP/F/38.354 - rūpniecības maisi) atcelt tiktāl, ciktāl ar to FLSmidth & Co. A/S ir saukta pie atbildības par vienotu un turpinātu pārkāpumu, kas norādīts minētā lēmuma 1. panta 1. punktā, periodā no 1990. gada 31. decembra līdz 1991. gada 31. decembrim;

samaksas summa, par kuru FLSmidth & Co. ir solidāri atbildīga saskaņā ar Lēmuma C (2005) 4634 2. panta f) apakšpunktu, ir EUR 14,45 miljoni;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Komisija un FLSmidth & Co. sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.

____________

1 - OV C 96, 22.04.2006.