Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu zo 6. marca 2012 - FLSmidth/Komisia

(vec T-65/06)

("Hospodárska súťaž - Kartely - Odvetvie plastových priemyselných vriec - Rozhodnutie, ktorým sa konštatuje porušenie článku 81 ES - Pripísateľnosť protiprávneho správania - Trvanie porušenia - Pokuty - Závažnosť porušenia - Poľahčujúce okolnosti - Spolupráca počas správneho konania - Proporcionalita - Solidárna zodpovednosť")

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: FLSmidth & Co. A/S (Valby, Dánsko) (v zastúpení: J.-E. Svensson, advokát)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: F. Castillo de la Torre, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci M. Gray, barrister)

Predmet veci

Návrh na čiastočné zrušenie rozhodnutia Komisie K(2005) 4634 v konečnom znení z 30. novembra 2005 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] (vec COMP/F/38.354 - Priemyselné vrecia), ako aj subsidiárne návrh na zníženie pokuty uloženej žalobcovi daným rozhodnutím

Výrok rozsudku

Rozhodnutie Komisie K(2005) 4634 z 30. novembra 2005 týkajúce sa konania podľa článku 81 [ES] (vec COMP/F/38.354 - Priemyselné vrecia) sa zrušuje v rozsahu, v akom sa týka FLSmidth & Co. A/S a v akom sa mal tento podnik podieľať na jedinom a pokračujúcom porušení uvedenom v článku 1 ods. 1 v období od 31. decembra 1990 do 31. decembra 1991.

Výška pokuty, ktorú má FLSmidth & Co. A/S solidárne uhradiť podľa článku 2 písm. f) rozhodnutia K(2005) 4634, sa stanovuje na 14,45 milióna eur.

V zostávajúcej časti sa žaloba zamieta.

Európska Komisia a FLSmidth & Co. A/S znášajú svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 96, 22.4.2006.