Language of document :

Acțiune introdusă la 8 februarie 2012 - Republica Elenă/Comisia

(Cauza T-52/12)

Limba de procedură: greaca

Părțile

Reclamantă: Republica Elenă (reprezentanți: I. Chalkias și S. Papaïoannou)

Pârâtă: Comisia Europeană

Concluziile

Reclamanta solicită Tribunalului:

anularea sau modificarea Deciziei Comisiei din 7 decembrie 2011 privind ajutoarele compensatorii plătite de Organismos Ellinikon Georgikon Asfaliseon (Agenția elenă de asigurări agricole, denumită în continuare "ELGA") în anii 2008 și 2009 și

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

Motivele și principalele argumente

Prin intermediul acțiunii, Republica Elenă solicită anularea Deciziei Comisiei din 7 decembrie 2011 privind ajutorul de stat C 3/2010 și ajutoarele compensatorii plătite de ELGA în cursul anilor 2008 și 2009, notificată cu numărul C(2011) 7260 final.

Prin intermediul primului motiv de anulare, în opinia reclamantei Comisia Europeană a interpretat și a aplicat în mod eronat dispozițiile articolului 107 alineatul (1) TFUE și ale articolului 108 TFUE coroborate cu dispozițiile Legii nr. 1790/19882 privind ELGA și a apreciat în mod eronat situația de fapt deoarece toate plățile efectuate în anul 2009 (415 019 452 EUR) reprezentau compensații legitime pentru daunele produse producției agricole și populației animaliere de condițiile climatice dificile din anii 2007 și 2008, iar ELGA, în calitate de organism special de asigurări sociale, avea obligația de despăgubire în contextul regimului de asigurare obligatorie a producției agricole.

Prin intermediul celui de al doilea motiv de anulare, reclamanta invocă existența unei erori de apreciere a situației de fapt și o încălcare a normelor fundamentale de procedură, întrucât Comisia Europeană, printr-o apreciere eronată a situației de fapt și printr-o motivare insuficientă și/sau inexistentă, a concluzionat că plățile pentru anul 2009 constituie ajutoare de stat ilegale deoarece nu sunt justificate de natura și de economia regimului de asigurare obligatorie al ELGA, că acestea au constituit un avantaj economic pentru beneficiarii plăților și că au amenințat să denatureze concurența și să afecteze schimburile comerciale dintre statele membre.

Prin intermediul celui de al treilea motiv de anulare, reclamanta invocă existența unei erori de interpretare și de aplicare a articolelor 107 TFUE și 108 TFUE și a unei încălcări a normelor fundamentale de procedură, întrucât Comisia, în mod nelegal și printr-o motivare insuficientă, a inclus în cuantumul care trebuie recuperat, cu titlu de ajutoare de stat ilegale, suma de 186 011 000,60 EUR reprezentând contribuții speciale obligatorii plătite de aceiași agricultori în anii 2008 și 2009 în cadrul regimului de asigurare obligatorie al ELGA și care nu constituiau ajutoare de stat ilegale, ci resurse private. În consecință, această sumă ar fi trebuit să fie exclusă din cuantumul final de recuperat.

Prin intermediul celui de al patrulea motiv de anulare, în opinia reclamantei Comisia Europeană a interpretat și a aplicat în mod eronat dispozițiile articolului 107 alineatul (3) litera (b) TFUE și a exercitat în mod incorect facultatea discreționară de care beneficiază în domeniul ajutoarelor de stat, întrucât plățile din anul 2009 ar fi trebuit să fie considerate compatibile cu piața comună pentru motivul gravității serioase a dificultăților din toate sectoarele economiei elene, iar intrarea în vigoare a unei dispoziții de drept primar al Uniunii Europene nu poate depinde de intrarea în vigoare a unei comunicări a Comisiei Europene, precum cadrul temporar comunitar de referință.

Prin intermediul celui de al cincilea motiv de anulare, reclamanta susține că, în orice ipoteză, prin decizia atacată Comisia Europeană a încălcat articolul 39 TFUE, articolul 107 alineatul (3) litera (b) TFUE și articolul 296 TFUE, principiile generale ale egalității de tratament, proporționalității, încrederii legitime, libertății de a desfășura o activitate economică și normele de concurență deoarece a exceptat în mod nejustificat și în lipsa unei motivări și nu a aplicat imediat cadrul temporar comunitar de referință, începând cu 17 decembrie 2008, în privința întreprinderilor care desfășurau activități de producție primară de produse agricole, astfel cum acest cadru era în vigoare în privința tuturor celorlalte întreprinderi din toate celelalte sectoare ale economiei comunitare.

Prin intermediul celui de al șaselea motiv de anulare, reclamanta susține că, în decizia atacată, Comisia Europeană a apreciat și a stabilit în mod eronat sumele care trebuie recuperate, întrucât nu a dedus ajutoarele de minimis prevăzute de Regulamentele nr. 1860/2004 și nr. 1535/2007 referitoare la aplicarea articolelor 107 TFUE și 108 TFUE în cazul ajutoarelor de minimis în sectorul agricol.

Prin intermediul celui de al șaptelea motiv de anulare, în opinia reclamantei Comisia Europeană, printr-o interpretare și aplicare eronate a cadrului privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier în perioada 2007-2013, împrejurare care a determinat o apreciere discreționară eronată și, în același timp, o motivare insuficientă și contradictorie, a reținut că indemnizațiile pentru daunele cauzate producției agricole de urși, plătite în anul 2008 în proporție de 100 % din volumul ajutoarelor, sunt compatibile cu piața internă numai în proporție de 80 %.

____________

1 - Legea nr. 1790/1988 privind "organizarea și funcționarea Agenției elene de asigurări agricole și alte dispoziții" (FEK A' 134/20.6.1988).

2 - Regulamentul (CE) nr. 1860/2004 al Comisiei din 6 octombrie 2004 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE în cazul ajutorului de minimis în sectorul agricol și în sectorul pescuitului (JO L 325, 28.10.2004, Ediție specială, 08/vol. 2, p. 177).

3 - Regulamentul (CE) nr. 1535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 și 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producției de produse agricole (JO L 337, p. 35).