Language of document :

Talan väckt den 8 februari 2012 - Republiken Grekland mot kommissionen

(Mål T-52/12)

Rättegångsspråk: grekiska

Parter

Sökande: Republiken Grekland (ombud: I. Chalkias och S. Papaioannou)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara eller ändra kommissionens beslut av den 7 december 2011 om den ersättning som Organismos ellinkon georgikon asfaliseon (grekisk organisation för jordbruksförsäkringar, nedan kallaf Elga) betalade ut under åren 2008 och 2009,

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Republiken Grekland yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 7 december 2011 om det statliga stödet C 3/2010 och den ersättning som Elga betalade ut under åren 2008 och 2009, vilket delgivits med nummer K(2011) 7260 slutlig.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden sju grunder.

Som första grund gör sökanden gällande att kommissionen har gjort en felaktig tolkning och tillämpning av bestämmelserna i artiklarna 107.1 FEUF och 108 FEUF jämförda med bestämmelserna i lag nr 1790/19882 med regler för Elga och en felaktig bedömning av de faktiska omständigheterna, eftersom samtliga utbetalningar under år 2009 (415 019 452 euro) utgjorde rättmätig ersättning för skador som vållats jordbruksproduktion och boskap till följd av ogynnsamma klimatförhållanden som rådde under åren 2007 och 2008. I egenskap av speciell försäkringsorganisation var Elga skyldig att ersätta sådana skador inom ramen för den obligatoriska jordbruksförsäkringen.

Genom den andra grunden gör sökanden gällande att det har gjorts en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna och att det föreligger ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter. Kommissionen gjorde nämligen en oriktig bedömning av de faktiska omständigheterna och anförde en otillräcklig (rent av obefintlig) motivering till sin slutsats att 2009 års utbetalningar utgjorde rättsstridigt statligt stöd, eftersom de inte motiverades genom arten av Elgas obligatoriska försäkringssystem eller av systematiken i systemet och därför utgjorde en ekonomisk fördel för mottagarna av utbetalningarna och hotade att snedvrida konkurrensen och påverka handeln mellan medlemsstaterna.

Såvitt avser den tredje grunden hävdar sökanden att det har gjorts en oriktig tolkning och tillämpning av artiklarna 107 FEUF och 108 FEUF samt att det har skett ett åsidosättande av väsentliga formföreskrifter. I det belopp som skulle återkrävas som rättsstridigt stöd inräknade nämligen kommissionen, på ett rättsstridigt och otillräckligt motiverat sätt, ett belopp på 186 011 000,60 euro, vilket motsvarade speciella obligatoriska avgifter som samma jordbrukare hade betalat in under åren 2008 och 2009 inom ramen för Elgas obligatoriska försäkring och som inte utgjorde rättsstridigt statligt stöd utan privata medel. Följaktligen borde detta belopp ha undantagits från det belopp som slutligen skulle återbetalas.

Som fjärde grund gör sökanden gällande att kommissionen har gjort en oriktig tolkning och tillämpning av artikel 107.3 b FEUF och att den har överskridit det utrymme för skönsmässig bedömning som den förfogar över på området för statligt stöd. 2009 års utbetalningar borde nämligen ha ansetts som förenliga med den gemensamma marknaden med hänsyn till att det var allmänt känt att alla sektorer i den grekiska ekonomin var i en svår situation och ikraftträdandet av en bestämmelse i unionens primärrätt kan inte vara beroende av ikraftträdandet av ett meddelande av kommissionen, såsom den tillfälliga gemenskapsramen för statliga stödåtgärder.

Inom ramen för den femte grunden gör sökanden gällande att kommissionens beslut i vart fall innebär ett åsidosättande av artiklarna 39 FEUF, 107.3 b FEUF och 296 FEUF samt de allmänna principerna om likabehandling, proportionalitet, skydd för berättigade förväntningar, näringsfrihet samt konkurrensreglerna. Detta på grund av ett ogrundat och omotiverat undantag och på grund av att den tillfälliga gemenskapsramen för statliga stödåtgärder, i kraft sedan den 17 december 2008, inte tillämpades på företag som är verksamma inom primärproduktion av jordbruksprodukter på samma sätt som på alla andra företag inom alla andra sektorer av gemenskapsekonomin.

Som sjätte grund gör sökanden gällande att kommissionens beräkning i det angripna beslutet av de belopp som ska återkrävas är felaktig, eftersom den inte undantog stöd av mindre betydelse enligt förordningarna nr 1860/2004 och nr 1535/2007 om tillämpningen av artiklarna 107 FEUF och 108 FEUF på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter.

Såvitt avser den sjunde grunden gör sökanden gällande att kommissionen har gjort en oriktig tolkning och tillämpning av riktlinjerna för statligt stöd till jordbruk och skogsbruk 2007-2013, och att den således har gjort en oriktig bedömning - och samtidigt gett en både bristfällig och motsägelsefull motivering - i det att den fann att den ersättning som utbetalats år 2008 för skador som vållats jordbruksproduktionen av björnar och som till 100 procent utgör stöd endast med 80 procent var förenlig med den inre marknaden.

____________

1 - Lag nr 1790/1988 om "organisation av och arbetssätt för den grekiska organisationen för jordbruksförsäkringar och med andra bestämmelser", (FEK A' 134/20.06.1988).

2 - Kommissionens förordning (EG) nr 1860/2004 av den 6 oktober 2004 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom jordbruks- och fiskerisektorn.

3 - Kommissionens förordning (EG) nr 1535/2007 av den 20 december 2007 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i EG-fördraget på stöd av mindre betydelse inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter.