Language of document : ECLI:EU:F:2011:7

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(esimene koda)

4. veebruar 2011

Kohtuasi F‑34/10

Oscar Orlando Arango Jaramillo jt

versus

Euroopa Investeerimispank (EIP)

Avalik teenistus – Euroopa Investeerimispanga töötajad – Pensioniskeemi reform – Hilinenult esitatud hagi – Vastuvõetamatus

Ese:      Euroopa Investeerimispanga personalieeskirjade artikli 41 alusel esitatud hagi, milles O. O. Arango Jaramillo ja ülejäänud 34 Euroopa Investeerimispanga (EIB) teenistujat paluvad tühistada nende 2010. aasta veebruari palgatõendid osas, milles neis kajastuvad EIB otsused suurendada hagejate tehtavaid sissemakseid pensioniskeemi, ning mõista EIB‑lt hagejate kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus: Jätta hagi rahuldamata. Mõista kohtukulud välja hagejatelt.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Euroopa Investeerimispanga teenistujad – Hagi – Tähtaeg – Mõistliku tähtaja nõue

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

2.      Menetlus – Hagi esitamise tähtaeg – Aegumine – Ettenägematu asjaolu või vääramatu jõud – Mõiste

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 45 teine lõik)

1.      Kuna EL‑i toimimise lepingus ega Euroopa Investeerimispanga personalieeskirjades ei ole panga ja tema teenistujate vahelistes vaidlustes kohaldatavale kaebetähtajale tehtud ühtegi viidet, asub liidu kohus järjekindlale seisukohale, olles kaalunud ühelt poolt isiku õigust tõhusale kohtulikule kaitsele ja teiselt poolt õiguskindluse nõuet, et panga ja tema teenistujate vahelised vaidlused peavad jõudma tema menetlusse mõistliku aja jooksul, ning leiab, et personalieeskirjade artiklis 91 sätestatud kaebetähtaegadega seotud nõudeid arvesse võttes tuleb kolme kuud pidada põhimõtteliselt mõistlikuks tähtajaks.

Euroopa Investeerimispanga teenistujate hagi esitamise tähtaegadega seotud reeglite range kohaldamine ei saa iseenesest riivata õigust tõhusale õiguskaitsevahendile, kuna nende reeglitega tagatakse eelkõige õiguskindluse põhimõtte järgimine ning hoitakse ära igasugune diskrimineerimine või meelevaldne kohtlemine õigusemõistmisel.

(vt punktid 14 ja 20)

Viited:

Euroopa Kohus: 17. mai 2002, kohtuasi C‑406/01: Saksamaa vs. parlament ja nõukogu (punkt 20).

Esimese Astme Kohus: 23. veebruar 2001, liidetud kohtuasjad T‑7/98, T‑208/98, ja T‑109/99: De Nicola vs. EIP (punktid 97–99, 100, 101, 107 ja 119 ning seal viidatud kohtupraktika).

2.      Ettenägematu asjaolu ja vääramatu jõu mõisted hõlmavad objektiivset elementi, mis on isiku jaoks, kes sellele tugineb, seotud tavapäratute ja tahtele allumatute asjaoludega, ning subjektiivset elementi, mis kohustab huvitatud isikut vältima tavapäratu sündmuse tagajärgi, võttes tarvitusele asjakohased meetmed ülemäärast kahju kandmata. Eriti tuleb huvitatud isikul tähelepanelikult järgida menetluse kulgemist ning muu hulgas kinni pidada ettenähtud tähtaegadest.

Kui hagi saadetakse elektrooniliselt viimasel päeval enne kaebetähtaja lõppemist kell 23.59 ja see jõuab Avaliku Teenistuse Kohtu kantselei e‑posti aadressile järgmisel päeval kell 00.00 ehk vähem kui kaks minutit hiljem, ei saa seda pidada tavapäratuks sündmuseks vääramatut jõudu ja ettenägematuid asjaolusid käsitleva kohtupraktika tähenduses, võttes arvesse häireid, mis võivad e‑kirjade edastamist mõjutada ja mis võivad olla põhjustatud näiteks kirja saatja või adressaadi internetiühenduse pakkujaga seotud probleemidest.

(vt punktid 23 ja 24)

Viited:

Euroopa Kohus: 15. detsember 1994, kohtuasi C‑195/91 P: Bayer vs. komisjon (punkt 32).