Language of document : ECLI:EU:F:2011:7

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

4 päivänä helmikuuta 2011

Asia F-34/10

Oscar Orlando Arango Jaramillo ym.

vastaan

Euroopan investointipankki (EIP)

Henkilöstö – Euroopan investointipankin henkilöstö – Eläkejärjestelmän uudistaminen – Myöhässä nostettu kanne – Tutkimatta jättäminen

Aihe: Euroopan investointipankin henkilöstösääntöjen 41 artiklaan perustuva kanne, jossa Oscar Orlando Arango Jaramillo ja 34 muuta Euroopan investointipankin (EIP) toimihenkilöä vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan heidän vuoden 2010 helmikuun palkkalaskelmansa siltä osin kuin ne ilmentävät EIP:n päätöksiä korottaa heidän eläkemaksujaan, sekä velvoittamaan EIP:n maksamaan heille vahingonkorvauksia.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantajat vastaavat kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Euroopan investointipankin toimihenkilöt – Kanne – Määräajat – Kohtuullisessa ajassa toimimista koskeva vaatimus

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Kanteen nostamisen määräajat – Prekluusio – Ennalta-arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen käsite

(Unionin tuomioistuimen perussäännön 45 artiklan toinen kohta)

1.      Koska Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa ja Euroopan investointipankin henkilöstösäännöissä ei lainkaan viitata investointipankin ja sen toimihenkilöiden välisiin oikeudenkäynteihin sovellettavaan kanteen nostamisen määräaikaan, unionin tuomioistuimet ovat vertailtuaan ensin yksityisen oikeutta tehokkaaseen oikeussuojaan ja oikeusvarmuuden vaatimusta vakiintuneesti katsoneet, että pankin ja sen toimihenkilöiden väliset riita-asiat on saatettava sen käsiteltäväksi kohtuullisessa ajassa, ja ovat katsoneet henkilöstösääntöjen 91 artiklassa määriteltyjä kanteen nostamisen määräaikoja koskeviin edellytyksiin tukeutuen, että kolmen kuukauden määräaikaa on lähtökohtaisesti pidettävä kohtuullisena.

Määräaikoja koskevien sääntöjen tarkka soveltaminen Euroopan investointipankin toimihenkilöiden nostamiin kanteisiin ei sellaisenaan voi vaikuttaa oikeuteen tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, koska tällaisilla säännöillä on tarkoitus taata erityisesti oikeusvarmuuden periaatteen noudattaminen ja välttää syrjintä tai mielivaltainen kohtelu oikeudenhoidossa.

(ks. 14 ja 20 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑406/01, Saksa v. parlamentti ja neuvosto, 17.5.2002, 20 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑7/98, T‑208/98 ja T‑109/99, De Nicola v. EIP, 23.2.2001, 97–99, 100, 101, 107 ja 119 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Ennalta-arvaamattoman tapahtuman ja ylivoimaisen esteen käsitteet sisältävät objektiivisen osan, joka liittyy niihin vetoavan kannalta epätavallisiin ja ulkopuolisiin olosuhteisiin, sekä subjektiivisen osan, joka koskee asianomaisen velvollisuutta suojautua epätavallisen tapahtuman seurauksilta toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä joutumatta kuitenkaan tekemään kohtuuttomia uhrauksia. Asianomaisen henkilön on erityisesti seurattava huolella aloitetun menettelyn etenemistä ja muun muassa oltava huolellinen noudattaakseen asetettuja määräaikoja.

Kun kanne lähetetään sähköisesti viimeisenä päivänä ennen kanteen nostamisen määräajan päättymistä, kello 23.59, ja saapuu virkamiestuomioistuimen kirjaamon sähköpostiosoitteeseen seuraavana päivänä kello 00.00 eli alle kaksi minuuttia myöhemmin, tällaista kestoa ei voida pitää ylivoimaisia esteitä ja ennalta-arvaamattomia tapahtumia koskevassa oikeuskäytännössä tarkoitettuna epätavallisena tapahtumana, kun otetaan huomioon häiriöt, joita sähköisten viestien toimittamisessa saattaa esiintyä ja jotka johtuvat esimerkiksi viestien lähettäjän tai niiden vastaanottajan yhteyden tarjoajan toiminnassa esiintyvistä häiriöistä.

(ks. 23 ja 24 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑195/91 P, Bayer v. komissio, 15.12.1994, 32 kohta