Language of document : ECLI:EU:F:2011:7

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(pierwsza izba)

z dnia 4 lutego 2011 r.


Sprawa F-34/10


Oscar Orlando Arango Jaramillo i in.

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu (EBI)

Służba publiczna – Personel Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Reforma systemu emerytalnego – Wniesienie skargi po terminie – Niedopuszczalność

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 41 regulaminu pracowniczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w której O.O. Arango Jaramillo i 34 innych pracowników Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) żądają stwierdzenia nieważności rozliczeń wynagrodzenia za luty 2010 r. w zakresie, w jakim opierają się na decyzji EBI w sprawie podwyższenia składek do systemu emerytalnego, a także zasądzenia od EBI na swą rzecz odszkodowania.

Orzeczenie: Skarga zostaje oddalona. Skarżący pokrywają całość kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Skarga – Termin – Wymóg dochowania rozsądnego terminu

(regulamin pracowniczy, art. 91)

2.      Postępowanie – Termin do wniesienia skargi – Prekluzja – Nieprzewidywalne okoliczności lub siła wyższa – Pojęcie

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 45 akapit drugi)

1.      W braku jakiejkolwiek wskazówki w traktacie FUE i w regulaminie pracowniczym Europejskiego Banku Inwestycyjnego na temat terminu do wniesienia skargi, stosującego się do sporów pomiędzy Bankiem a jego pracownikami, sąd Unii, po wyważeniu z jednej strony, prawa podsądnego do skutecznej ochrony sądowej, a z drugiej strony, wymogu pewności prawa, orzeka w sposób konsekwentny, że spory pomiędzy Bankiem a jego pracownikami powinny być wnoszone do niego w rozsądnym terminie, i stoi na stanowisku, inspirując się przesłankami dotyczącymi terminów do wniesienia skargi określonych w art. 91 regulaminu pracowniczego urzędników, że trzymiesięczny termin powinien zasadniczo zostać uznany za rozsądny.

Ścisłe stosowanie norm dotyczących terminów do wniesienia skargi przez pracowników Europejskiego Banku Inwestycyjnego nie może, samo w sobie, mieć wpływu na prawo do skutecznej ochrony prawnej, ponieważ takie normy mają na celu zapewnienie przestrzegania, w szczególności, zasady pewności prawa oraz uniknięcie jakiejkolwiek dyskryminacji czy arbitralnego traktowania w zarządzaniu wymiarem sprawiedliwości.

(zob. pkt 14, 20)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑406/01 Niemcy przeciwko Parlamentowi i Radzie, 17 maja 2002 r., pkt 20

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑7/98, T‑208/98 i T‑109/99 De Nicola przeciwko EBI, 23 lutego 2001 r., pkt 97–99, 100, 101, 107, 119 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Pojęcia nieprzewidywalnych okoliczności lub siły wyższej obejmują obiektywny element dotyczący nadzwyczajnych i niezależnych od woli osoby, która zamierza się na nie powołać, okoliczności, oraz element subiektywny, polegający na obowiązku zabezpieczenia się przez zainteresowanego przed skutkami nadzwyczajnych zdarzeń poprzez przedsięwzięcie odpowiednich środków bez konieczności nadmiernych poświęceń. Zainteresowany powinien zwłaszcza nadzorować starannie przebieg postępowania, a w szczególności wykazać się starannością w celu dochowania przewidzianych terminów.

Jeśli skarga zostaje przesłana drogą elektroniczną ostatniego dnia przed upływem terminu do wniesienia skargi o godz. 23.59 i dociera do skrzynki poczty elektronicznej sekretariatu Sądu do spraw Służby Publicznej następnego dnia o godz. 00.00, czyli niecałe dwie minuty później, to takiego okresu nie można uznać za nadzwyczajne zdarzenie w rozumieniu orzecznictwa w obszarze siły wyższej lub nieprzewidywalnych okoliczności, biorąc pod uwagę zakłócenia, mogące wpłynąć na przekaz wiadomości elektronicznych, wynikające na przykład z nieprawidłowości funkcjonowania występujących u dostawców dostępu nadawcy lub adresata wiadomości.

(zob. pkt 23, 24)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑195/91 P Bayer przeciwko Komisji, 15 grudnia 1994 r., pkt 32