Language of document : ECLI:EU:F:2011:7

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU (prvá komora)

zo 4. februára 2011

Vec F‑34/10

Oscar Orlando Arango Jaramillo a i.

proti

Európskej investičnej banke (EIB)

„Verejná služba – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Reforma dôchodkového systému – Oneskorene podaná žaloba – Neprípustnosť“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 41 poriadku zamestnancov Európskej investičnej banky, ktorou Oscar Orlando Arango Jaramillo a ďalších 34 zamestnancov Európskej investičnej banky (EIB) navrhujú zrušiť ich výplatné listiny za február 2010 v rozsahu, v akom vyjadrujú rozhodnutie EIB o zvýšení ich príspevkov do dôchodkového systému, ako aj zaviazať EIB na náhradu škody

Rozhodnutie: Žaloba sa zamieta. Žalobcovia znášajú všetky trovy konania.

Abstrakt

1.      Úradníci – Zamestnanci Európskej investičnej banky – Žaloba – Lehoty – Požiadavka primeranej lehoty

(Služobný poriadok úradníkov, článok 91)

2.      Konanie – Lehoty na podanie žaloby – Preklúzia – Prípad nepredvídateľnej okolnosti alebo vyššej moci – Pojem

(Štatút Súdneho dvora, článok 45 druhý odsek)

1.      V prípade neexistencie akéhokoľvek údaja o lehote na podanie žaloby v prípade sporov medzi bankou a jej zamestnancami v ZFEÚ ani v poriadku zamestnancov Európskej investičnej banky súd Únie po zvážení práv právneho subjektu na účinnú súdnu ochranu na jednej strane a požiadavky právnej istoty na druhej strane ustálene rozhoduje tak, že spory medzi bankou a jej zamestnancami sa mu majú predložiť v primeranej lehote, a usudzuje, vychádzajúc z podmienok na predkladanie žalôb definovaných článkom 91 služobného poriadku úradníkov, že trojmesačnú lehotu treba v zásade považovať za primeranú.

Striktné uplatnenie pravidiel lehôt na podanie žalôb zamestnancov Európskej investičnej banky nemôže samo osebe ovplyvniť právo na účinný opravný prostriedok, keďže také pravidlá majú zabezpečiť dodržiavanie najmä zásady právnej istoty a zabrániť akejkoľvek diskriminácii alebo svojvoľnému zaobchádzaniu pri výkone spravodlivosti.

(pozri body 14 a 20)

Odkaz:

Súdny dvor: 17. mája 2002, Nemecko/Parlament a Rada, C‑406/01, bod 20

Súd prvého stupňa: 23. februára 2001, De Nicola/EIB, T‑7/98, T‑208/98 a T‑109/99, body 97 až 99, 100, 101, 107 a 119 a tam citovaná judikatúra

2.      Pojmy nepredvídateľná okolnosť a vyššia moc zahŕňajú objektívnu zložku týkajúcu sa neobvyklých okolností nezávislých od vôle osoby, ktorá sa ich chce dovolávať, a subjektívnu zložku obsahujúcu povinnosť dotknutej osoby zabezpečiť sa proti dôsledkom neobvyklej udalosti tým, že prijme vhodné opatrenia bez toho, aby podstúpila neprimerané obete. Konkrétne dotknutá osoba musí starostlivo dbať o priebeh začatého konania a najmä preukázať náležitú starostlivosť, aby dodržala stanovené lehoty.

Pokiaľ je žaloba zaslaná elektronicky v posledný deň pred uplynutím lehoty na podanie žaloby o 23.59 hod. a je doručená na elektronickú adresu kancelárie Súdu pre verejnú službu nasledujúci deň o 00.00 hod., teda o menej ako dve minúty neskôr, takú dobu nemožno považovať za neobvyklú udalosť v zmysle judikatúry týkajúcej sa vyššej moci a nepredvídateľnej okolnosti so zreteľom na poruchy, ktoré môžu ovplyvniť doručenie elektronických správ, vyplývajúce napríklad z prevádzkových problémov poskytovateľa prístupu odosielateľa alebo prijímateľa správ.

(pozri body 23 a 24)

Odkaz:

Súdny dvor: 15. decembra 1994, Bayer/Komisia, C‑195/91 P, bod 32