Language of document : ECLI:EU:F:2011:22

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS (teine koda)

15. märts 2011

Kohtuasi F‑120/07

Guido Strack

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Põhipuhkuse päevade ülekandmine – Personalieeskirjade V lisa artikkel 4 – Teenistusest sõltuvad põhjused – Personalieeskirjade artikkel 73 – Direktiiv 2003/88/EÜ – Õigus tasulisele põhipuhkusele – Haiguspuhkus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles G. Strack palub tühistada komisjoni 30. mai 2005. aasta, 25. oktoobri 2005. aasta, 15. märtsi 2007. aasta ja 20. juuli 2007. aasta otsused osas, milles nendega seati 2004. aastal kasutamata põhipuhkuse päevade ülekandmise piiriks 12 puhkusepäeva ja piirati vastavalt teenistusest lahkumisel makstava hüvitise summat, ning kohustada komisjoni maksma hüvitist 26,5 põhipuhkuse päeva eest, millele lisandub alates 1. aprillist 2005 viivitusintress.

Otsus: Tühistada komisjoni 15. märtsi 2007. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja taotlus tema 2004. aastal kasutamata puhkusepäevade ülekandmiseks. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja hageja kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Puhkus – Põhipuhkus – Teenistuse lõppemine – Hüvitis kasutamata jäänud puhkuse eest – Hüvitise arvutamine

(Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/88, artikli 7 lõige 2)

2.      Ametnikud – Puhkus – Põhipuhkus – Puhkuse ülekandmine pikaajalisest haigusest tingitud töölt puudumise tõttu

(Personalieeskirjad, artikkel 1e ja artikkel 57; V lisa artikli 4 esimene lõik)

1.      Direktiivi 2003/88 tööaja korralduse teatavate aspektide kohta artikli 7 lõikest 2 tuleneb, et ametnikult, kelle meditsiiniliselt põhjendatud töövõimetus kestis peaaegu terve puhkuseaasta, ei saa ära võtta võimalust saada rahalist hüvitist ära kasutamata põhipuhkuse eest.

Sellist rahalist hüvitist tuleb arvestada nii, et see asetaks asjaomase isiku olukorda, mis on sarnane olukorraga, kui ta oleks töösuhte ajal kõnealust õigust kasutanud. Seega on ametniku tavapärane töötasu ehk tasu, mis kuuluks talle maksmisele tasulise põhipuhkusega võrdse puhkuse korral, samuti määrava tähtsusega töösuhte lõpetamise korral kasutamata tasulise põhipuhkuse eest rahalise hüvitise arvutamisel.

(vt punktid 65 ja 69)

Viide:

Euroopa Kohus: 20. jaanuar 2009, liidetud kohtuasjad C‑350/06 ja C‑520/06: Schultz‑Hoff (punkt 61).

2.      Juhul, kui ametnik ei saa pikaajalisest haigusest tuleneva töölt puudumise tõttu kasutada põhipuhkust, on täielikult ülekantav terve põhipuhkus, nagu see on kindlaks määratud personalieeskirjadega, kohaldades koostoimes personalieeskirjade artikleid 1e ja 57, ning seda vaatamata piirangutele, mis sisalduvad personalieeskirjade V lisa artikli 4 esimeses lõigus seoses võimalusega kanda järgmisesse aastasse üle kasutamata puhkus.

Seega tuleb tühistada administratsiooni otsus, millega keelduti nimetatud artiklit kohaldades kandmast üle puhkusepäevi, mis ületasid automaatselt ülekantavat 12 päeva ja milleks olid põhipuhkuse päevad, mida hageja ei olnud kasutanud pikaajalise haiguspuhkuse tõttu.

(vt punktid 77 ja 79)