Language of document : ECLI:EU:F:2011:22

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2011. gada 15. martā

Lieta F‑120/07

Guido Strack

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Ikgadējā atvaļinājuma dienu pārcelšana – Civildienesta noteikumu V pielikuma 4. pants – Iemesli, kas ir saistīti ar dienesta vajadzībām – Civildienesta noteikumu 73. pants – Direktīva 2003/88/EK – Tiesības uz apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu – Slimības atvaļinājums

Priekšmets Prasība, kas celta saskaņā ar EKL 236. pantu un EAEKL 152. pantu un ar kuru G. Strack lūdz atcelt Komisijas 2005. gada 30. maija, 2005. gada 25. oktobra, 2007. gada 15. marta un 2007. gada 20. jūlija lēmumus, ciktāl ar tiem 2004. gada pārcelto neizmantoto ikgadējā atvaļinājuma dienu skaits ticis samazināts līdz divpadsmit dienām, samazinot arī kompensācijas summu, izbeidzot dienesta attiecības, kā arī piespriest Komisijai izmaksāt kompensāciju, kas atbilst 26,5 ikgadējā atvaļinājuma dienām, pieskaitot nokavējuma procentus, sākot no 2005. gada 1. aprīļa

Nolēmums Atcelt Komisijas 2007. gada 15. marta lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītāja pieteikums pārcelt 2004. gadā neizmantotās ikgadējā atvaļinājuma dienas. Pārējā daļā prasību noraidīt. Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati un atlīdzina prasītāja tiesāšanās izdevumus

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Atvaļinājumi – Ikgadējais atvaļinājums – Dienesta attiecību izbeigšanās – Kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu – Kompensācijas aprēķins

(Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88 7. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Atvaļinājumi – Ikgadējais atvaļinājums – Pārcelšana ilgstošas prombūtnes slimības dēļ

(Civildienesta noteikumu 1.e  un 57. pants; V pielikuma 4. panta pirmā daļa)

1.      No Direktīvas 2003/88 par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 7. panta 2. punkta izriet, ka ierēdnim, kura ārstu apstiprinātā darba nespēja ir ilgusi gandrīz visu atsauces laikposmu, nevar liegt iespēju saņemt finansiālu kompensāciju par neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu.

Šī finansiālā kompensācija jāaprēķina tā, it kā ierēdnis būtu situācijā, kas pielīdzināma tādai situācijai, kādā viņš būtu, ja šīs tiesības viņš būtu izmantojis savu darba attiecību laikā. No tā izriet, ka darba ņēmēja parastais atalgojums, kurš ir jāsaglabā apmaksātajam ikgadējam atvaļinājumam atbilstošajā atpūtas laikā, arī ir nozīmīgs, aprēķinot finansiālo kompensāciju par neizmantoto apmaksāto ikgadējo atvaļinājumu, kad beidzas darba attiecības.

(skat. 65. un 69. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2009. gada 20. janvāris, C‑350/06 un C‑520/06 Schultz-Hoff, 61. punkts.

2.      Ja ierēdnis nav varējis izmantot ikgadējo atvaļinājumu ilgstošas slimības dēļ, viss ikgadējais atvaļinājums, kas noteikts Civildienesta noteikumos, piemērojot kopā Civildienesta noteikumu 1.e un 57. pantu, ir jāpārceļ, lai gan Civildienesta noteikumu V pielikuma 4. panta pirmajā daļā ir noteikti ierobežojumi attiecībā uz iespēju pārcelt neizmantoto ikgadējo atvaļinājumu uz nākamo gadu.

Tādējādi ir jāatceļ administrācijas lēmums, ar kuru, piemērojot šo pantu, ir atteikts pārcelt prasītāja ilgstoša slimības atvaļinājuma dēļ neizmantotās ikgadējā atvaļinājuma dienas, kas pārsniedz pilntiesīgās divpadsmit dienas.

(skat. 77. un 79. punktu)