Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

8 февруари 2011 година


Дело F-60/10


Fulvia Chiavegato

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спор по взаимно съгласие — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за Евратом съгласно член 106а от него, с която г‑жа Chiavegato иска отмяна на решението на Комисията от 13 ноември 2009 г. да не бъде включена в списъка на длъжностните лица, повишени в степен AST 6 в процедурата по повишаване за 2009 г.

Решение: Дело F‑60/10, Chiavegato/Комисия, се заличава от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят направените от тях съдебни разноски в съответствие с постигнатото между тях споразумение.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)