Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 8 lutego 2011 r.


Sprawa F-60/10


Fulvia Chiavegato

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA zgodnie z jego art. 106a, w której F. Chiavegato żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie niewpisania jej na listę urzędników awansowanych do grupy AST 6 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.

Orzeczenie: Sprawa F‑60/10 Chiavegato przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Strony pokrywają koszty stosownie do zawartego między sobą porozumienia.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)