Language of document : ECLI:EU:F:2011:10

UZNESENIE PREDSEDU PRVEJ KOMORY SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU

z 8. februára 2011

Vec F‑60/10

Fulvia Chiavegato

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom – Výmaz“

Predmet: Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE na základe jej článku 106a, ktorou F. Chiavegato navrhuje zrušiť rozhodnutie Komisie z 13. novembra 2009, ktorým nebola zaradená do zoznamu povýšených úradníkov do triedy AST 6 v rámci povyšovania v roku 2009

Rozhodnutie: Vec F‑60/10, Chiavegato/Komisia, sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu. Účastníci konania znášajú trovy konania podľa dohody, ktorú uzatvorili.

Abstrakt

Úradníci – Žaloba – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 69)