Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ВТОРИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

11 март 2011 година


Дело F-24/10


Loukas Kaskarelis

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим в областта на Договора за ЕОАЕ съгласно член 106а от него, с която г‑н Kaskarelis иска по същество отмяна на решението на Комисията за отказ да му се предостави надбавка за експатриране и надбавка за настаняване, както и да му се възстановят пътните разноски във връзка с постъпването на служба

Решение: Заличава дело F‑24/10, Kaskarelis/Комисия от регистъра на Съда на публичната служба. Комисията следва да заплати на жалбоподателя надбавката за настаняване. Установява, че при представяне на обичайно изискваните в това отношение доказателства Комисията следва да заплати на жалбоподателя дневните пари и да възстанови пътните му разноски във връзка с постъпването на служба, както и разходите му за преместване. Установява постигнатото от страните съгласие, че нито настоящото уреждане на спора по взаимно съгласие, нито позициите, които страните заемат по време на досъдебната или съдебната фаза или с оглед на настоящото уреждане на спора по взаимно съгласие, не могат да засегнат евентуално бъдещо решение относно надбавката за експатриране на жалбоподателя, ако последният бъде назначен като длъжностно лице. Комисията понася, наред с направените от нея съдебни разноски, и две трети от разноските на жалбоподателя. Жалбоподателят понася една трета от направените от него съдебни разноски.

Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)