Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU TEISE KOJA ESIMEHE MÄÄRUS

11. märts 2011

Kohtuasi F‑24/10

Loukas Kaskarelis

versus

Euroopa Komisjon

Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtu algatusel – Registrist kustutamine

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida Euratomi asutamislepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles L. Kaskarelis palub sisuliselt tühistada komisjoni otsus mitte maksta talle kodumaalt lahkumise toetust ja sisseseadmistoetust, ning hüvitada sõidukulud teenistusse asumisel.

Otsus: Kustutada kohtuasi F‑24/10: Kaskarelis vs. komisjon Avaliku Teenistuse Kohtu registrist. Kohustada komisjoni maksma hagejale sisseseadmistoetust. Eeldusel, et esitatakse tavapäraselt asjaomases valdkonnas nõutud tõendid, maksab komisjon hagejale päevaraha ning hüvitab tema sõidukulud teenistusse asumisel ja kolimiskulud. Pooled kinnitavad, et kui hageja ametnikuks nimetatakse, ei või hageja kodumaalt lahkumise toetuse suhtes tehtavat otsust mõjutada ei käesolev kompromiss ega poolte väljendatud seisukohad kohtueelses või kohtulikus menetluses või käesoleva kompromissi täitmisel. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja kaks kolmandikku hageja kohtukuludest. Jätta üks kolmandik hageja kohtukuludest tema enda kanda.

Kokkuvõte

Ametnikud – Hagi – Vaidluse lahendamine kompromissiga Avaliku Teenistuse Kohtus – Registrist kustutamine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 69)