Language of document : ECLI:EU:F:2011:21

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

11 maart 2011

Zaak F‑24/10

Loukas Kaskarelis

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling op initiatief van Gerecht — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarbij Kaskarelis vraagt om, kort samengevat, nietigverklaring van het besluit van de Commissie houdende weigering om hem de ontheemdingstoelage en de inrichtingsvergoeding toe te kennen alsmede om hem de reiskosten voor indiensttreding te betalen.

Beslissing: Zaak F‑24/10, Kaskarelis/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. De Commissie zal verzoeker de inrichtingsvergoeding betalen. Er wordt akte van gegeven dat de Commissie, onder voorbehoud van de overlegging van de gewoonlijk ter zake vereiste bewijzen, verzoeker de dagvergoeding zal betalen en hem zijn reiskosten voor indiensttreding en verhuiskosten zal vergoeden. Er wordt akte van gegeven dat partijen erkennen dat noch deze minnelijk regeling noch de standpunten die zij in de precontentieuze of contentieuze fase dan wel ter uitvoering van deze minnelijke regeling hebben ingenomen, vooruit kunnen lopen op een eventuele toekomstige beslissing over verzoekers ontheemdingstoelage, indien hij als ambtenaar wordt aangesteld. De Commissie zal naast haar eigen kosten twee derde van verzoekers kosten dragen. Verzoeker zal een derde van zijn eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoeringvan het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)