Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

16. märts 2011

Kohtuasi F‑21/10

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Kahju hüvitamise nõue – Õigusvastasus – Kohtuasja kulusid käsitleva kirja saatmine hagejat selles kohtuasjas esindanud advokaadile – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida Euratomi asutamislepingu artikli 106a alusel kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub esiteks tühistada komisjoni otsus, millega jäeti rahuldamata tema taotlus hüvitada kahju, mis tekkis tema sõnul seetõttu, et tema esindajale Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtu 17. mai 2006. aasta määruse aluseks olnud kohtuasjas T‑241/03 saadeti kiri seda kohtuasja puudutavate kohtukulude kohta, ning teiseks mõista komisjonilt tema kasuks välja kahjuhüvitis.

Otsus: Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt. Mõista hagejalt Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 2000 eurot.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Kahju hüvitamise nõue – Nõue tühistada kohtueelse menetluse otsus, millega jäeti kahju hüvitamise nõue rahuldamata

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Menetlus – Kohtukulud – Ametniku alusetu hagiga Avaliku Teenistuse Kohtule tekitatud põhjendamatud või pahatahtlikud kulud

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 94)

1.      Institutsiooni otsuse peale, millega jäeti kohtueelses menetluses kahju hüvitamise taotlus rahuldamata, esitatud tühistamise nõudeid ei saa kahju hüvitamise nõuetest eraldi käsitleda.

(vt punktid 19 ja 20)

Viide:

Esimese Astme Kohus: 14. oktoober 2004, kohtuasi T‑256/02: I vs. Euroopa Kohus (punkt 47 ja seal viidatud kohtupraktika)

2.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 94 on sätestatud, et kui pool on tekitanud Avaliku Teenistuse Kohtule kulusid, mida oleks võinud vältida, eriti kui hagi on esitatud ilmselgelt alusetult, võib ta need kulud tekitanud poolelt välja mõista osaliselt või tervikuna, kuid väljamõistetav summa ei või ületada 2000 eurot.

Seda sätet tuleb kohaldada juhul, kui tegemist on sellise ametniku hagiga, kes on esitanud liidu kohtule suurel hulgal hagisid, mis on vähemalt osaliselt ilmselge vastuvõetamatuse või ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata jäetud, ning kelle hagid on selgelt põhjendamatud ja pahatahtlikud, kuna hageja on algatanud kohtumenetlusi täiesti põhjendamatult.

(vt punktid 33, 35 ja 36)

Viited:

Euroopa Kohus: 9. detsember 2009, kohtuasi C‑513/08 P: Marcuccio vs. komisjon; 9. detsember 2009, kohtuasi C‑528/08 P: Marcuccio vs. komisjon.

Esimese Astme Kohus: 9. september 2008, kohtuasi T‑143/08: Marcuccio vs. komisjon; 9. september 2008, kohtuasi T‑144/08: Marcuccio vs. komisjon; 26. juuni 2009, kohtuasi T‑114/08 P: Marcuccio vs. komisjon; 28. september 2009, kohtuasi T‑46/08 P: Marcuccio vs. komisjon.

Euroopa Liidu Üldkohus: 23. märts 2010, kohtuasi T‑16/09 P: Marcuccio vs. komisjon; 28. oktoober 2010, kohtuasi T‑32/09 P: Marcuccio vs. komisjon.

Avaliku Teenistuse Kohus: 11. mai 2007, kohtuasi F‑2/06: Marcuccio vs. komisjon; 6. detsember 2007, kohtuasi F‑40/06: Marcuccio vs. komisjon; 14. detsember 2007, kohtuasi F‑21/07: Marcuccio vs. komisjon; 4. november 2008, kohtuasi F‑18/07: Marcuccio vs. komisjon; 4. november 2008, kohtuasi F‑87/07: Marcuccio vs. komisjon; 18. veebruar 2009, kohtuasi F‑70/07: Marcuccio vs. komisjon; 31. märts 2009, kohtuasi F‑146/07: Marcuccio vs. komisjon (mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Europpa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑239/09 P); 20. juuli 2009, kohtuasi F‑86/07: Marcuccio vs. komisjon (mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑402/09 P); 7. oktoober 2009, kohtuasi F‑122/07: Marcuccio vs. komisjon; 7. oktoober 2009, kohtuasi F‑3/08: Marcuccio vs. komisjon.