Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

16 päivänä maaliskuuta 2011

Asia F-21/10

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisuus – Kirjeen, joka koskee oikeudenkäyntikuluja eräässä asiassa, lähettäminen asianajajalle, joka on toiminut kantajan edustajana kyseisessä asiassa – Selvästi täysin perusteeton kanne – Työjärjestyksen 94 artikla

Aihe: SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan komission päätöksen, jolla hylättiin hänen vaatimuksensa sen vahingon korvaamisesta, jota hänelle on hänen mukaansa aiheutunut siitä, että henkilölle, joka on toiminut hänen edustajanaan asiassa T‑241/03, Marcuccio vastaan komissio, 17.5.2006 annettuun Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräykseen johtaneessa asiassa, on lähetetty kirje, joka koskee oikeudenkäyntikulujen korvaamista kyseisessä asiassa, ja toisaalta velvoittamaan komission maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu:      Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista. Kantaja velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 2 000 euroa.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämistä koskevan oikeudenkäyntiä edeltävän päätöksen kumoamista koskeva vaatimus

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Virkamiehen kanteesta, joka on oikeuden väärinkäyttöä, virkamiestuomioistuimelle tarpeettomasti tai haitantekona aiheutuneet kulut

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla)

1.      Toimielimen päätöksen, jolla hylätään vahingonkorvausvaatimus oikeudenkäyntiä edeltävässä vaiheessa, kumoamista koskevia vaatimuksia ei voida arvioida vahingonkorvausvaatimuksista riippumatta.

(ks. 19 ja 20 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑256/02, I v. yhteisöjen tuomioistuin, 14.10.2004, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklassa määrätään, että jos virkamiestuomioistuimelle on erityisesti sen takia, että kanne on selvästikin oikeuden väärinkäyttöä, aiheutunut kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, se voi velvoittaa kustannukset aiheuttaneen asianosaisen korvaamaan ne kokonaan tai osittain; tämä korvaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 2 000 euroa.

Tätä määräystä on sovellettava tilanteessa, jossa on kyse sellaisen virkamiehen kanteesta, jonka erittäin lukuisia muita kanteita, jotka on nostettu unionin tuomioistuimissa, on jo – ainakin osittain – jätetty tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, tai hylätty selvästi täysin perusteettomina ja jonka kanne on selvästi tarpeeton ja haitantekoa, koska kantaja on päättänyt saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi ilman minkäänlaisia perusteita.

(ks. 33, 35 ja 36 kohta)

Viittaukset:

Unionin tuomioistuin: asia C‑513/08 P, Marcuccio v. komissio, 9.12.2009 ja asia C‑528/08 P, Marcuccio v. komissio, 9.12.2009

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑143/08, Marcuccio v. komissio, 9.9.2008; asia T‑144/08, Marcuccio v. komissio, 9.9.2008; asia T‑114/08 P, Marcuccio v. komissio, 26.6.2009 ja asia T‑46/08 P, Marcuccio v. komissio, 28.9.2009

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑16/09 P, Marcuccio v. komissio, 23.3.2010 ja asia T‑32/09 P, Marcuccio v. komissio, 28.10.2010

Virkamiestuomioistuin: asia F‑2/06, Marcuccio v. komissio, 11.5.2007; asia F‑40/06, Marcuccio v. komissio, 6.12.2007; asia F‑21/07, Marcuccio v. komissio, 14.12.2007; asia F‑18/07, Marcuccio/komissio, 4.11.2008; asia F‑87/07, Marcuccio v. komissio, 4.11.2008; asia F‑70/07, Marcuccio v. komissio, 18.2.2009; asia F‑146/07, Marcuccio v. komissio, 31.3.2009, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑239/09 P; asia F‑86/07, Marcuccio v. komissio, 20.7.2009, valitus vireillä unionin yleisessä tuomioistuimessa, asia T‑402/09 P; asia F‑122/07, Marcuccio v. komissio, 7.10.2009 ja asia F‑3/08, Marcuccio v. komissio, 7.10.2009