Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 16 marca 2011 r.


Sprawa F-21/10


Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Niezgodność z prawem – Przesłanie pisma dotyczącego kosztów sprawy adwokatowi, który reprezentował skarżącego w tej sprawie – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Artykuł 94 regulaminu postępowania

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda, po pierwsze, stwierdzenia nieważności odmownej decyzji Komisji w sprawie jego wniosku o odszkodowanie za szkodę wynikającą według niego z przesłania jego pełnomocnikowi w postępowaniu zakończonym postanowieniem Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie T‑241/03 Marcuccio przeciwko Komisji pisma dotyczącego pokrycia kosztów we wspomnianej sprawie, a po drugie, zasądzenia od Komisji odszkodowania na jego rzecz.

Orzeczenie: Skargi zostaje oddalona jako w sposób oczywisty pozbawiona jakiejkolwiek podstawy prawnej. Skarżący pokrywa całość kosztów postępowania. Skarżący zostaje obciążony kwotą 2000 EUR na rzecz Sądu.

Streszczenie

1.      Urzędnicy – Skarga – Skarga o odszkodowanie lub zadośćuczynienie – Wniosek o stwierdzenie nieważności poprzedzającej wniesienie skargi decyzji oddalającej wniosek o odszkodowanie

(regulamin pracowniczy, art. 90, 91)

2.      Postępowanie – Koszty – Nieuzasadnione lub wynikające ze złej wiary koszty, na które naraziła Sąd do spraw Służby Publicznej stanowiąca nadużycie skarga urzędnika

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 94)

1.      Żądania stwierdzenia nieważności odmownej decyzji instytucji w sprawie wniosku o odszkodowanie podczas postępowania poprzedzającego wniesienie skargi nie mogą być oceniane w sposób niezależny w stosunku do żądań odszkodowawczych.

(zob. pkt 19, 20)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑256/02 I przeciwko Trybunałowi Sprawiedliwości, 14 października 2004 r., pkt 47 i przytoczone tam orzecznictwo

2.      Zgodnie z art. 94 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, jeżeli Sąd poniósł koszty, których można było uniknąć, zwłaszcza jeżeli skarga stanowi oczywiste nadużycie, Sąd może zasądzić od strony, która je spowodowała, zwrot całości lub części tych kosztów, przy czym kwota zwrotu nie może przekraczać 2000 EUR.

Należy ten przepis zastosować w wypadku skargi urzędnika, którego bardzo liczne skargi przedłożone przed sądami Unii zostały już odrzucone bądź oddalone, w co najmniej części jako oczywiście niedopuszczalne lub oczywiście pozbawione jakiejkolwiek podstawy prawnej, i którego skarga ma charakter wyraźnie obliczony na zwłokę i szykanę, ponieważ skarżący wybrał drogę sądową bez żadnego uzasadnienia.

(zob. pkt 33, 35, 36)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑513/08 P Marcuccio przeciwko Komisji, 9 grudnia 2009 r.; sprawa C‑528/08 P Marcuccio przeciwko Komisji, 9 grudnia 2009 r.

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑143/08 Marcuccio przeciwko Komisji, 9 września 2008 r.; sprawa T‑144/08 Marcuccio przeciwko Komisji, 9 września 2008 r.; sprawa T‑114/08 P Marcuccio przeciwko Komisji, 26 czerwca 2009 r.; sprawa T‑46/08 P Marcuccio przeciwko Komisji, 28 września 2009 r.

Sąd Unii Europejskiej: sprawa T‑16/09 P Marcuccio przeciwko Komisji, 23 marca 2010 r.; sprawa T‑32/09 P Marcuccio przeciwko Komisji, 28 października 2010 r.

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑2/06 Marcuccio przeciwko Komisji, 11 maja 2007 r.; sprawa F‑40/06 Marcuccio przeciwko Komisji, 6 grudnia 2007 r.; sprawa F‑21/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 14 grudnia 2007 r.; sprawa F‑18/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 4 listopada 2008 r.; sprawa F‑87/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 4 listopada 2008 r.; sprawa F‑70/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 18 lutego 2009 r.; sprawa F‑146/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 31 marca 2009 r.; odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑239/09 P; sprawa F‑86/07 Marcuccio przeciwko Komisji; 20 lipca 2009 r.; odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑402/09 P; sprawa F‑122/07 Marcuccio przeciwko Komisji, 7 października 2009 r.; sprawa F‑3/08 Marcuccio przeciwko Komisji, 7 października 2009 r.