Language of document : ECLI:EU:F:2011:24

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (andra avdelningen)

den 16 mars 2011

Mål F-21/10

Luigi Marcuccio

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Skadeståndstalan – Rättsstridighet – Skrivelse rörande kostnaderna i ett mål har skickats till den advokat som företrätt sökanden i detta mål – Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund – Artikel 94 i rättegångsreglerna”

Saken: Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, vilken enligt artikel 106 a Euroatomfördraget är tillämplig på nämnda fördrag. Genom denna talan yrkade Luigi Marcuccio att det beslut genom vilket kommissionen avslog hans begäran om ersättning för den skada som enligt sökanden uppkommit genom att en skrivelse rörande betalning av kostnaderna mål T‑241/03, Marcuccio mot kommissionen, där Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt meddelade dom den 17 maj 2006, skickats till hans ombud i nämnda mål skulle ogiltigförklaras. Luigi Marcuccio yrkade även att kommissionen skulle förpliktas att utge skadestånd till honom.

Avgörande: Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den helt saknar rättslig grund. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader. Sökanden ska erlägga 2000 euro till personaldomstolen.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Skadeståndstalan – Yrkande om ogiltigförklaring av ett administrativt beslut att avslå begäran om ersättning

(Tjänsteföreskrifterna, artiklarna 90 och 91)

2.      Förfarande – Rättegångskostnader – Kostnader som vållats personaldomstolen i onödan eller mot bättre vetandegenom uppenbart rättegångsmissbruk från en tjänstemans sida

(Personaldomstolens rättegångsregler, artikel 94)

1.      Yrkanden om ogiltigförklaring av ett beslut om avslag på begäran om ersättning som fattats av en institution under det administrativa förfarandet kan inte behandlas avskilt från skadeståndsyrkandet.

(se punkterna 19 och 20)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 14 oktober 2004, I mot domstolen, T‑256/02, punkt 47, och där angiven rättspraxis

2.      Om personaldomstolen har förorsakats onödig kostnad, särskilt i uppenbara fall av rättegångsmissbruk, kan den med stöd av artikel 94 i rättegångsreglerna förplikta den part som förorsakat kostnaden att ersätta hela eller delar av denna, dock högst till ett belopp på 2 000 euro.

Bestämmelsen ska tillämpas i ett mål där talan väckts av en tjänsteman som väckt talan vid unionsdomstolarna i ett mycket stort antal andra fall i vilka det, åtminstone delvis, slagits fast att det är uppenbart att talan inte kan prövas eller att det uppenbart att talan helt saknar rättslig grund och det är fråga om uppenbara fall av rättegångsmissbruk då sökanden valt att väcka talan helt utan grund.

(se punkterna 33, 35 och 36)

Hänvisning till

Domstolen: 9 december 2009, Marcuccio mot kommissionen, C‑513/08 P; 9 december 2009, Marcuccio mot kommissionen, C‑528/08 P

Förstainstansrätten: 9 september 2008, Marcuccio mot kommissionen, T‑143/08; 9 september 2008, Marcuccio mot kommissionen, T‑144/08; 26 juni 2009, Marcuccio mot kommissionen, T‑114/08 P; 28 september 2009, Marcuccio mot kommissionen, T‑46/08 P

Tribunalen: 23 mars 2010, Marcuccio mot kommissionen, T‑16/09 P; 28 oktober 2010, Marcuccio mot kommissionen, T‑32/09 P

Personaldomstolen: 11 maj 2007, Marcuccio mot kommissionen, F‑2/06; 6 december 2007, Marcuccio mot kommissionen, F‑40/06; 14 december 2007, Marcuccio mot kommissionen, F‑21/07; 4 november 2008, Marcuccio mot kommissionen, F‑18/07; 4 november 2008, Marcuccio mot kommissionen, F‑87/07; 18 februari 2009, Marcuccio mot kommissionen, F‑70/07; 31 mars 2009, Marcuccio mot kommissionen, F‑146/07, vilken har överklagats till tribunalen, där det nu är anhängigt som mål T‑239/09 P; 20 juli 2009, Marcuccio mot kommissionen, F‑86/07, vilken har överklagats till tribunalen, där det nu är anhängigt som mål T‑402/09 P; 7 oktober 2009, Marcuccio mot kommissionen, F‑122/07; 7 oktober 2009, Marcuccio mot kommissionen, F‑3/08