Language of document : ECLI:EU:F:2011:29

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2011. gada 24. martā

Lieta F‑104/09

Diego Canga Fano

pret

Eiropas Savienības Padomi

Civildienests – Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – 2009. gada paaugstināšana amatā – Lēmums nepaaugstināt amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Prasība atcelt tiesību aktu – Prasība par zaudējumu atlīdzību

Priekšmets Prasība, kura celta atbilstoši LESD 270. pantam, kas EAEK līgumam ir piemērojams saskaņā ar tā 106.a pantu, un ar kuru D. Canga Fano lūdz atcelt lēmumu nepaaugstināt viņu AD 13 pakāpē 2009. gada paaugstināšanā amatā un piespriest Padomei viņam samaksāt EUR 200 000 par viņam radīto morālo un profesionālo kaitējumu

Nolēmums Prasību noraidīt. Prasītājs atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Salīdzinošs nopelnu izvērtējums – Administrācijas rīcības brīvība

(Civildienesta noteikumu 45. pants)

2.      Ierēdņi – Paaugstināšana amatā – Procedūra

1.      Administrācijai piešķirto rīcības brīvību, veicot ierēdņu, kuri kandidē uz paaugstināšanu amatā, salīdzinošo nopelnu izvērtējumu atbilstoši Civildienesta noteikumu 45. pantam, ierobežo nepieciešamība salīdzinošo kandidātu izvērtēšanu veikt rūpīgi un objektīvi, dienesta interesēs un atbilstoši vienlīdzīgas attieksmes principam. Praktiski šis izvērtējums ir jāveic uz vienlīdzīga pamata un izmantojot salīdzināmus informācijas avotus un ziņas.

Šajā ziņā, tajā pašā laikā saglabājot lietderīgo iedarbību, kas ir jāatzīst iecēlējinstitūcijas rīcības brīvībai, kļūda nepaaugstināta ierēdņa nopelnu izvērtējumā ir atzīstama par acīmredzamu, ja tā viegli pamanāma un skaidri nosakāma, ņemot vērā kritērijus, kurus likumdevējs ir paredzējis attiecināt uz lēmumiem par paaugstināšanu amatā.

(skat. 34. un 35. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2005. gada 15. septembris, T‑132/03 Casini/Komisija, 53. punkts.

2.      Ierēdņu novērtēšanas procedūrai piemērojamajos noteikumos nav paredzēts, ka novērtētāji pauž savu viedokli par to, vai ierēdnis ir pelnījis paaugstināšanu amatā. Ja novērtētāji uzņemas iniciatīvu ieteikt viena vai otra savas komandas locekļa paaugstināšanu amatā, viņi pauž viedokli, kurš nekādi nevar būt saistošs iecēlējinstitūcijai, jo paaugstināšana amatā var notikt vienīgi pēc tam, kad ir veikta salīdzinošā visu iestādes ierēdņu, kas paaugstināmi vienā un tajā pašā pakāpē, nopelnu izvērtēšana. Tādēļ, pirmkārt, šādiem vērtējumiem nav tāda pati nozīme kā tiem, kuri izriet no elementiem, kas novērtētājam ir jānovērtē. Otrkārt, iecēlējinstitūcijai, ja tā uzskata to par pamatotu, ir tiesības paaugstināt amatā ierēdni arī tad, ja viņa novērtējuma ziņojumā nav piezīmes par to, ka viņš būtu pelnījis paaugstināšanu amatā.

(skat. 60. punktu)