Language of document : ECLI:EU:F:2011:40

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. balandžio 13 d.

Byla F‑73/09

Viktor Sukup

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Darbo užmokestis ir išmokos – Išlaikomo vaiko išmoka – Mokymosi pašalpa – Skyrimas atgaline data“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikštas ieškinys, kuriuo V. Sukup iš esmės prašo panaikinti Komisijos sprendimą, kuriuo jam nurodoma, kad vaiko išmoka ir mokymosi pašalpa negali būti skiriamos atgaline data.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Pareigūnai – Ieškinys – Asmens nenaudai priimtas aktas – Aktas, objektyviai galintis būti laikomas galutiniu sprendimu

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalis)

2.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Išlaikomo vaiko išmoka ir mokymosi pašalpa – Mokėjimas atgaline data – Leistinumas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 ir 3 straipsniai)

3.      Pareigūnai – Darbo užmokestis – Šeimos pašalpos – Išlaikomo vaiko išmoka ir mokymosi pašalpa – Mokėjimas atgaline data po to, kai ankstesniu neigiamu sprendimu buvo nustatytos pareigūno teisės nagrinėjamu laikotarpiu – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų VII priedo 2 ir 3 straipsniai)

4.      Pareigūnai – Administracijos aktai – Galiojimas atgal – Sąlygos

5.      Pareigūnai – Ieškinys – Prašymas pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį – Prašymas sumokėti pašalpas atgaline data – Protingo termino laikymasis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalis)

1.      Net jeigu nepalanki pozicija, kurios administracija laikosi pareigūnui pateikus prašymą dėl galimybės atgaline data sumokėti išmoką, kurią skirti jis galbūt prašytų, galėtų būti įgyvendinta tik vėliau, ją galima laikyti įtvirtinančia principą atsisakyti sumokėti išmoką atgaline data. Todėl ji yra nepalanki minėtam pareigūnui, nesant būtinybės nustatyti, ar jo prašymas turi būti laikomas prašymu pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, ar paprastu prašymu suteikti informacijos.

(žr. 42 punktą)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1979 m. vasario 1 d. Sprendimo Deshormes prieš Komisiją, 17/78, 9–12 punktai.

2.      Net jeigu Pareigūnų tarnybos nuostatuose aiškiai nenumatyta galimybė atgaline data sumokėti išlaikomo vaiko išmoką arba mokymosi pašalpą, iš Pareigūnų tarnybos nuostatų neišplaukia, kad pareigūnas, kurio situacija atitinka Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytas sąlygas gauti nagrinėjamas išmokas, negali prašyti jas sumokėti už ankstesnius laikotarpius arba kad administracija gali atmesti tokį prašymą vien dėl to, kad jis yra atgalinio veikimo. Iš tikrųjų toks mokėjimas patvirtintų tik teises, atsiradusias tada, kai pareigūno situacija atitiko Pareigūnų tarnybos nuostatuose numatytus reikalavimus, o tai galėjo įvykti iki pareigūno prašymo sumokėti nagrinėjamas išmokas pateikimo dienos. Taigi iš principo Pareigūnų tarnybos nuostatais neatmetama mokėjimo atgaline data galimybė.

(žr. 59 punktą)

3.      Pareigūnų tarnybos nuostatuose aiškiai nenumatyta, kad pareigūnas turi teisę į išlaikomo vaiko išmokos arba mokymosi pašalpos mokėjimą atgaline data, jeigu jo teisės nagrinėjamu laikotarpiu buvo nustatytos ankstesniu neigiamu sprendimu.

Taigi, jeigu administracija priima sprendimą, kuriuo atsisakoma skirti pareigūnui išlaikomo vaiko išmoką arba mokymosi pašalpą, šiuo sprendimu nustatomos pareigūno teisės tol, kol jis galioja. Taigi pareigūnui negali būti mokamos išmokos už ankstesnius laikotarpius, su kuriais susijusios jo teisės buvo nustatytos šiuo sprendimu.

(žr. 64 ir 65 punktus)

4.      Sprendimas, kuris dėl praktinių priežasčių negali būti priimtas tą dieną, kurią prasidėjo pareigūno tarnyba, būtinai galioja atgaline data, kad pareigūno administracinė situacija būtų nustatyta nuo jo tarnybos pradžios.

Toks galiojimas atgaline data, kuriuo nepažeidžiama jokia anksčiau pareigūno įgyta teisė, nėra neteisėtas, jeigu sprendimas buvo priimtas ir suinteresuotajam asmeniui apie jį pranešta per pakankamai trumpą terminą, skaičiuojamą nuo jo tarnybos pradžios, kad jį būtų galima pagrįsti minėtais praktiniais paaiškinimais.

(žr. 70 ir 71 punktus)

5.      Pareigūnas, kuris neįrodė susidūręs su ypatinga situacija, atsiradusia dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių, trukdžiusių per protingą terminą pateikti prašymą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, kuriame remiamasi su išmokomis susijusiomis teisėmis arba bent jau siekiama jas išsaugoti, neturi būti laikomas pateikusiu prašymą per protingą terminą, jeigu laikotarpis, praėjęs nuo to momento, kai suinteresuotasis asmuo galėjo informuoti administraciją apie patirtus sunkumus, iki momento, kada jis pranešė jai apie savo situaciją, viršija laiką, būtiną tokiam prašymui parengti ir pateikti administracijai.

Atsižvelgiant į tai, kad minėtas prašymas nebuvo pateiktas per protingą terminą, administracijai bet kuriuo atveju neturėtų būti priekaištaujama dėl to, kad ji nesutiko atgaline data sumokėti nagrinėjamas išmokas ne tik nuo pareigūno tarnybos pradžios, bet ir nuo to momento, kai buvo nustatyti minėti sunkumai.

(žr. 83–85 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. balandžio 29 d. Nutarties Hilden prieš Komisiją, T‑70/98, 42 punktas.