Language of document : ECLI:EU:F:2011:40

PERSONALDOMSTOLENS DOM

(tredje avdelningen)

den 13 april 2011

Mål F-73/09

Viktor Sukup

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Löner och ersättningar – Barntillägg – Utbildningstillägg – Betalning i efterhand”

Saken: Talan väckt enligt artiklarna 236 EG och 152 EA genom vilken Viktor Sukup i huvudsak yrkar ogiltigförklaring av kommissionens beslut i vilket angavs att barntillägg och utbildningstillägg inte kan beviljas retroaktivt.

Avgörande: Talan ogillas. Sökanden ska ersätta samtliga rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Talan – Rättsakt som går någon emot – Rättsakt som objektivt sett kan anses vara ett definitivt beslut

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.1)

2.      Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Barntillägg och utbildningstillägg – Retroaktiv utbetalning – Tillåtlighet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artiklarna 2 och 3)

3.      Tjänstemän – Lön – Familjetillägg – Barntillägg och utbildningstillägg – Retroaktiv utbetalning efter det att en tjänstemans rättigheter för den aktuella perioden har fastställts genom ett tidigare avslagsbeslut – Ej möjlig

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VII, artiklarna 2 och 3)

4.      Tjänstemän – Administrationens rättsakter – Retroaktiv verkan – Villkor

5.      Tjänstemän – Talan – Ansökan i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna – Ansökan om retroaktiv utbetalning av bidrag – Iakttagande av en skälig tidsfrist

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90.1)

1.      Även om administrationens negativa ställningstagande i anledning av en begäran från en tjänsteman angående möjligheten till retroaktiv utbetalning av ett bidrag för det fall vederbörande ansökte om en sådan utbetalning ska verkställas först senare kan det anses fastställa principen att utbetalning av retroaktiv ersättning kommer att nekas. Av denna anledning kan denna rättsakt sägas gå tjänstemannen emot utan att det behövs undersökas huruvida tjänstemannens begäran är att anse som en ansökan i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna eller som en enkel begäran om upplysningar.

(se punkt 42)

Hänvisning till

Domstolen: 1 februari 1979, Deshormes mot kommissionen, 17/78, punkterna 9–12

2.      Även om möjligheten till retroaktiv utbetalning av barntillägg och utbildningstillägg inte uttryckligen föreskrivs i tjänsteföreskrifterna framgår det inte av någon bestämmelse i dessa föreskrifter att en tjänsteman vars situation motsvarar villkoren i tjänsteföreskrifterna för att erhålla de aktuella bidragen inte kan begära utbetalning för tidigare perioder. Ej heller framgår det att administrationen kan avslå en sådan ansökan genom att bara hänvisa till att är retroaktiv. En sådan utbetalning avser nämligen endast de konsekvenser som blir följderna av de rättigheter som uppstod i det ögonblick tjänstemannen motsvarade de krav som föreskrivs i tjänsteföreskrifterna, vilket kan ha skett före det datum då tjänstemannen inkom med sin begäran om utbetalning av de aktuella bidragen. Tjänsteföreskrifterna utesluter således i princip inte möjligheten till retroaktiva utbetalningar.

(se punkt 59)

3.      Det föreskrivs inte uttryckligen i tjänsteföreskrifterna att en tjänsteman har rätt till retroaktiv utbetalning av barntillägg eller utbildningstillägg när vederbörandes rättigheter för den aktuella perioden har fastställts genom ett tidigare negativt beslut.

När administrationen antar ett beslut om att avslå en tjänstemans ansökan om barntillägg och utbildningstillägg bestämmer detta beslut vederbörandes rättigheter så länge som beslutet är i kraft. Tjänstemannen kan således inte erhålla utbetalning av bidrag för tidigare perioder avseende vilka vederbörandes rättigheter har fastställts genom detta beslut.

(se punkterna 64 och 65)

4.      Ett beslut som av praktiska orsaker inte kan fattas samma dag som tjänstemannen träder i tjänst har med nödvändighet retroaktiv verkan för att tjänstemannens administrativa ställning ska fastställas räknat från och med vederbörandes inträde i tjänsten.

En sådan retroaktiv verkan – som inte åsidosätter någon av tjänstemannens tidigare rättigheter – förefaller inte rättsstridig när beslutet antas och delges den berörde personen inom en tillräckligt kort tidsfrist, räknat från inträdet i tjänst, för att det ska anses motiverat av nämnda praktiska skäl.

(se punkterna 70 och 71)

5.      En tjänsteman som inte har visat att vederbörande befunnit sig i en extraordinär situation (som berodde på orsaker som inte kunde läggas tjänstemannen till last) vilket gjorde det omöjligt för vederbörande att i rimlig tid inkomma med en ansökan i den mening som avses i artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna i syfte att göra gällande, eller åtminstone vidmakthålla, sina rättigheter avseende bidrag, kan inte anses ha inkommit med sin ansökan i rimlig tid, om denna period ligger mellan den tidpunkt vid vilken tjänstemannen varit i stånd att informera administrationen om de svårigheter vederbörande hade och den tidpunkt då denne informerat administrationen om sin situation överstiger den tid som krävts för att sammanställa denna begäran och inkomma med den till administrationen.

Med beaktande av att ansökan inte inkommit i rimlig tid kan administrationen under alla förhållanden inte klandras för att den nekat retroaktiv utbetalning av de aktuella bidragen, inte enbart från och med tjänstemannens inträde i tjänst, utan även från och med den tidpunkt då ovanstående svårigheter fastställdes.

(se punkterna 83–85)

Hänvisning till:

Förstainstansrätten 29 april 2002, Hilden mot kommissionen, T‑70/98, punkt 42