Language of document : ECLI:EU:F:2011:51

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

10. mai 2011

Kohtuasi F‑59/10

Yvette Barthel jt

versus

Euroopa Liidu Kohus

Avalik teenistus – Menetlusküsimused – Vastuvõetamatuse vastuväide – Hilinenult esitatud kaebus – Vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, esitatud hagi, milles Y. Barthel, M. Reiffers ja L. Massez paluvad tühistada otsuse, millega jäeti rahuldamata nende taotlus saada alates 20. detsembrist 2006 vahetustega töö eest hüvitist vastavalt nõukogu 9. veebruari 1976. aasta määruse (ESTÜ, EMÜ, Euratom) nr 300/76, millega määratakse kindlaks ametnike kategooriad, kellel on õigus saada hüvitist vahetustega töö eest, ning selle hüvitise määrad ja maksmise tingimused (EÜT L 38, lk 1; ELT eriväljaanne 01/07, lk 78; muudetud eelkõige nõukogu 11. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ/Euratom) nr 1873/2006), artikli 1 lõike 1 esimesele taandele.

Otsus: Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta Euroopa Kohtu kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hagejate kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Põhinemine avalikul huvil

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Kaudne otsus mittetähtaegselt esitatud kaebuse tagasilükkamise kohta – Hilisem otsene otsus – Kinnitav akt

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

3.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Pärast taotluse kaudset tagasilükkamise otsust võetud seisukoht

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

4.      Ametnikud – Hagi – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Aegumine – Vabandatav eksimus – Mõiste

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

5.      Menetlus – Kohtukulud – Kandmine – Õigluse nõude arvesse võtmine

(Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 87 lõige 2 ja artikkel 88)

1.      Personalieeskirjade artiklites 90 ja 91 sätestatud kaebuse ja hagi esitamise tähtajad, mis on kehtestatud õigussuhete selguse ja kindluse huvides ning selleks, et kohtumõistmisel ära hoida igasugune diskrimineerimine ja meelevaldne kohtlemine, põhinevad avalikul huvil ega ole menetlusosaliste või liidu kohtu otsustada, kusjuures liidu kohtu ülesanne on kontrollida, ka omal algatusel, kas neist tähtaegadest on kinni peetud.

(vt punkt 22)

Viited:

Euroopa Kohus: 29. juuni 2000, kohtuasi C‑154/99 P: Politi vs. Euroopa Koolitusfond (punkt 15).

Esimese Astme Kohus: 15. jaanuar 2009, kohtuasi T‑306/08 P: Braun-Neumann vs. parlament (punkt 36).

Avaliku Teenistuse Kohus: 12. mai 2010, kohtuasi F‑13/09: Peláez Jimeno vs. parlament (punkt 18).

2.      Taotluse otsene tagasilükkamise otsus, mis on tehtud pärast sama taotluse kaudset tagasilükkamise otsust, on vaid kinnitav akt.

(vt punkt 25)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 8. juuli 2009, kohtuasi F‑62/08: Sevenier vs. komisjon (punktid 33–40), mis jäeti apellatsiooni korras muutmata Euroopa Liidu Üldkohtu 8. juuli 2010. aasta otsusega kohtuasjas T‑368/09 P: Sevenier vs. komisjon (punktid 28–37).

3.      Kui pärast kaudse tagasilükkamise otsuse tegemist viib administratsioon läbi sisekonsultatsiooni, ei ole selle tulemusel võetud seisukoht –, mis kinnitab kaudse otsuse autori esialgset hinnangut, ilma et toodaks välja uut faktilist või õiguslikku asjaolu, millest administratsioon kaudse tagasilükkamise otsuse tegemise ajal teadlik ei olnud – uus põhjus, mille tõttu administratsioon kaudse otsuse uuesti läbi vaatama peaks.

(vt punkt 27)

4.      Kaebuse ja hagi esitamise tähtaegu käsitlevate liidu õigusnormide raames tuleb mõistet „vabandatav eksimus”, mis võimaldab neist erandi teha, tõlgendada kitsalt ja see puudutab üksnes niisuguseid erakorralisi olukordi, mille korral asjaomane institutsioon on toiminud viisil, mis iseenesest või olulisel määral võib viia eksitusse heauskse isiku, kes näitab üles tavapäraselt informeeritud isikule kohast hoolsust.

(vt punkt 28)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 15. detsember 2009, kohtuasi F‑8/09: Apostolov vs. komisjon (punkt 21 ja seal viidatud kohtupraktika).

5.      Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 87 lõike 2 kohaselt võib Avaliku Teenistuse Kohus juhul, kui õiglus seda nõuab, otsustada, et kaotaja pool kannab vaid osa kohtukuludest või et ta ei kanna neid üldse. Lisaks võidakse sama kodukorra artikli 88 alusel poolelt, isegi kui asi lahendatakse tema kasuks, kohtukulud tervikuna või osaliselt välja mõista, kui see on õigustatud tema käitumise tõttu, sealhulgas käitumise tõttu enne kohtumenetlust.

Juhul kui institutsioon, kelle kasuks asi lahendati, ei ilmutanud kohtueelses menetluses piisavat hoolikust, lastes enne asjaomase ametniku esitatud taotluse otsese tagasilükkamise otsuse tegemist mööduda personalieeskirjade artikli 90 lõikes 1 sätestatud neljakuisel tähtajal, tuleb kohaldada eespool nimetatud sätteid ja jätta kõik kohtukulud selle institutsiooni kanda.

(vt punktid 32–35)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: 28. juuni 2006, kohtuasi F‑27/05: Le Maire vs. komisjon (punkt 53).