Language of document : ECLI:EU:F:2011:51

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(második tanács)

2011. május 10.

F‑59/10. sz. ügy

Yvette Barthel és társai

kontra

az Európai Unió Bírósága

„Közszolgálat – Eljárásjogi kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás – Elkésett panasz – Elfogadhatatlanság”

Tárgy: Az EAK‑Szerződésre annak 106a. cikke értelmében alkalmazandó EUMSZ 270. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben Y. Barthel, M Reiffers et L. Massez azon határozat megsemmisítését kérik, melyben elutasították a felpereseknek a többek között a 2006. december 11‑i 1873/2006/EK, Euratom tanácsi rendelettel módosított, a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről szóló, 1976. február 9‑i 300/76/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet (HL L 38., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 78. o.) 1. cikke (1) bekezdésének első francia bekezdésében előírt műszakpótlék iránti kérelmét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a Bíróságot kötelezi a saját, valamint a felperesek költségeinek viselésére.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Eljárásgátló jelleg

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Kérelmet elutasító, határidőn belül nem vitatott hallgatólagos határozat – Későbbi kifejezett határozat – Megerősítő aktus

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

3.      Tisztviselők – Kereset – Sérelmet okozó aktus – Kérelmet elutasító hallgatólagos határozatot követően kibocsátott vélemény

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

4.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Határidők – Jogvesztés – Menthető tévedés – Fogalom

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

5.      Eljárás – Költségek – Teher – A méltányossági követelmények figyelembevétele

(A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 87. cikk, 2. §, és 88. cikk)

1.      A panasz és a kereset benyújtására a személyzeti szabályzat 90. és 91. cikkében előírt, a jogbiztonság követelményére, valamint az igazságszolgáltatásban bárminemű hátrányos megkülönböztetés vagy önkény elkerülésének szükségességére választ adó határidők eljárásgátló jellegűek, és a felek vagy a bíróság által nem módosíthatók; azok tiszteletben tartásának ellenőrzése – akár hivatalból is – a bíróság feladata.

(lásd a 22. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑154/99. P. sz., Politi kontra Európai Képzési Alapítvány ügyben 2000. június 29‑én hozott ítéletének 15. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑306/08. P. sz., Braun-Neumann kontra Parlament ügyben 2009. január 15‑én hozott végzésének 36. pontja;

a Közszolgálati Törvényszék F‑13/09. sz., Peláez Jimeno kontra Parlament 2010. május 12‑én hozott ítéletének 18. pontja.

2.      A kérelmet kifejezetten elutasító olyan határozat, amelyet ugyanazon kérelem hallgatólagos elutasítását követően hoznak, pusztán megerősítő aktusnak minősül.

(lásd a 25. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑62/08. sz., Sevenier kontra Bizottság ügyben 2009. július 8‑án hozott végzésének 33–40. pontja, amelyet fellebbezést követően megerősített az Európai Unió Törvényszéke által a T‑368/09. P. sz., Sevenier kontra Bizottság ügyben 2010. július 8‑án hozott ítélet 28–37. pontja.

3.      Ha az adminisztráció a kérelmet elutasító hallgatólagos határozat meghozatala után folytat belső konzultációt, az annak végeztével elfogadott vélemény – amely megerősíti a hallgatólagos határozat elfogadója által eredetileg elfoglalt álláspontot, az adminisztráció számára a hallgatólagos elutasító határozat meghozatalának időpontjában ismeretlen új ténybeli vagy jogi elem létezésének feltárása nélkül – nem minősül olyan új indoknak, amely a hallgatólagos határozat adminisztráció általi felülvizsgálatának létét jellemezné.

(lásd a 27. pontot)

4.      Az Uniónak a panasz és a kereset benyújtására nyitva álló határidőre vonatkozó szabályozása keretében az e határidőtől eltérést lehetővé tevő menthető tévedés fogalmát megszorító módon kell értelmezni, és az csak kivételes körülményekre vonatkozhat, így különösen arra, amikor az érintett intézmény olyan jellegű magatartást tanúsított, amely önmagában vagy meghatározó mértékben a jóhiszemű és átlagosan tájékozott személytől megkövetelt gondosságot tanúsító személy menthető tévedését okozta.

(lásd a 28. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑8/09. sz., Apostolov kontra Bizottság ügyben 2009. december 15‑én hozott végzésének 21. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

5.      Az eljárási szabályzat 87. cikkének 2. §‑a értelmében ha az a méltányosság alapján indokolt, a Törvényszék úgy határozhat, hogy a pervesztes felet csak a költségek egy részének viselésére kötelezi, vagy e címen nem kötelezi a költségek viselésére. Emellett az eljárási szabályzat 88. cikke értelmében a Közszolgálati Törvényszék a pernyertes felet is kötelezheti a költségek részbeni vagy teljes viselésére, ha az a pernyertes magatartása alapján – beleértve a kereset benyújtását megelőzően tanúsított magatartását is – indokoltnak tűnik.

E rendelkezéseket kell alkalmazni, és az összes költség viselésére kell kötelezni a pernyertes intézményt, ha az a pert megelőző eljárás során nem járt el gondosan és hagyta eltelni a személyzeti szabályzat 90. cikkének (1) bekezdésében előírt négyhónapos határidőt, mielőtt az érintett tisztviselő által benyújtott panaszt elutasító kifejezett határozatot hozott.

(lásd a 32–35. pontot)

Hivatkozás:

a Közszolgálati Törvényszék F‑27/05. sz., Le Maire kontra Bizottság ügyben 2006. június 28‑án hozott ítéletének 53. pontja.