Language of document : ECLI:EU:F:2011:51

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 10. maja 2011

Zadeva F‑59/10

Yvette Barthel in drugi

proti

Sodišču Evropske unije

„Javni uslužbenci – Procesna vprašanja – Ugovor nedopustnosti – Prepozna pritožba – Nedopustnost“

Predmet: Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se za Pogodbo ESAE uporablja na podlagi njenega člena 106a, s katero Y. Barthel, M. Reiffers in L. Massez predlagajo razglasitev ničnosti odločbe o zavrnitvi njihovega predloga, da bi bili od 20. decembra 2006 upravičeni do dodatka za izmensko delo, določenega v členu 1(1), prva alinea, Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 78), kakor je bila med drugim spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1873/2006 z dne 11. decembra 2006.

Odločitev: Tožba se zavrže kot nedopustna. Sodišču se naloži plačilo njegovih stroškov in stroškov tožečih strank.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Roki – Narava javnega reda

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

2.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Zavrnitev predloga zaradi molka organa, ki ni bila izpodbijana v rokih – Naknadna odločba – Potrdilni akt

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

3.      Uradniki – Pravno sredstvo – Akt, ki posega v položaj – Mnenje, sprejeto po zavrnitvi predloga zaradi molka organa

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

4.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predhodna upravna pritožba – Roki – Prekluzija – Opravičljiva zmota – Pojem

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

5.      Postopek – Stroški – Naložitev stroškov – Upoštevanje zahtev pravičnosti

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člena 87(2) in 88)

1.      Roki za vložitev pritožbe in tožbe iz členov 90 in 91 Kadrovskih predpisov, določeni zaradi zagotovitve jasnosti in varnosti pravnih položajev ter preprečitve vsakršne diskriminacije ali samovoljnega ravnanja pri vodenju sodnih postopkov, so zavezujoči in niso sredstvo, o katerem prosto presojajo stranke ali sodišče Unije, ki mora celo po uradni dolžnosti preveriti, ali so upoštevani.

(Glej točko 22.)

Napotitev na:

Sodišče: 29. junij 2000, Politi proti Evropski fundaciji za usposabljanje, C‑154/99 P, točka 15;

Sodišče prve stopnje: 15. januar 2009, Braun-Neumann proti Parlamentu, T‑306/08 P, točka 36;

Sodišče za uslužbence: 12. maj 2010, Peláez Jimeno proti Parlamentu, F‑13/09, točka 18.

2.      Odločba o zavrnitvi predloga, ki je izdana po zavrnitvi istega predloga zaradi molka organa, je samo potrdilni akt.

(Glej točko 25.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 8. julij 2009, Sevenier proti Komisiji, F‑62/08, točke od 33 do 40, potrjen v pritožbenem postopku s sodbo Splošnega sodišča Evropske unije z dne 8. julija 2010, Sevenier proti Komisiji, T‑368/09 P, točke od 28 do 37.

3.      Če uprava po zavrnitvi zaradi molka organa opravi notranje posvetovanje, izdano mnenje, ki potrjuje prvotno stališče avtorja zavrnitve zaradi molka organa ter ne izpostavlja novega dejstva ali pravne okoliščine, s katerima uprava ob zavrnitvi zaradi molka organa ne bi bila seznanjena, ne pomeni novega razloga, ki bi lahko označeval obstoj ponovne preučitve zavrnitve zaradi molka organa s strani uprave.

(Glej točko 27.)

4.      V okviru predpisov Unije o pritožbenih in tožbenih rokih je treba pojem opravičljive zmote, ki omogoča odstopanje od teh rokov, razlagati ozko, nanaša pa se le na izjemne okoliščine, v katerih je zlasti zadevna institucija ravnala tako, da je lahko njeno ravnanje samo po sebi ali odločilno povzročilo dopustno zmedo pri posamezniku, ki je ravnal v dobri veri in izkazal vso potrebno skrbnost, ki se zahteva od običajno obveščene osebe.

(Glej točko 28.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 15. december 2009, Apostolov proti Komisiji, F‑8/09, točka 21 in navedena sodna praksa.

5.      V skladu s členom 87(2) Poslovnika lahko Sodišče za uslužbence, če to zahteva pravičnost, odloči, da se neuspeli stranki naloži le delno plačilo stroškov ali da se ji plačilo stroškov ne naloži. Poleg tega se lahko v skladu s členom 88 istega poslovnika stranki, čeprav je uspela, naloži delno ali celotno plačilo stroškov, če se to zdi upravičeno zaradi njenega ravnanja, tudi pred vložitvijo tožbe.

Treba je uporabiti te določbe in instituciji, ki je uspela, naložiti plačilo vseh stroškov, če ta med predhodnim postopkom ni ravnala skrbno in je pustila, da je potekel štirimesečni rok, določen v členu 90(1) Kadrovskih predpisov, preden je sprejela odločbo o zavrnitvi predloga, ki ga je vložil zadevni uradnik.

(Glej točke od 32 do 35.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 28. junij 2006, Le Maire proti Komisiji, F‑27/05, točka 53.