Language of document : ECLI:EU:F:2011:53

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

11 päivänä toukokuuta 2011

Asia F-71/09

Paolo Caminiti

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Selvästi täysin perusteeton kanne – Asetuksen (EY, Euratom) N:o 723/2004 voimaantulo – Henkilöstösääntöjen 44 ja 46 artikla – Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII oleva 7 artikla – Luokittelu – Kerroin – Ylennyspisteet

Aihe:      EY 236 ja EA 152 artiklaan perustuva kanne, jossa Paolo Caminiti vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan hallintoviranomaisen päätöksen, jolla hänet luokiteltiin palkkaluokkaan AST 9 palkkatasolle 4 kertoimella 1, sellaisena kuin kyseinen päätös ilmenee hänen vuoden 2009 maaliskuun ja seuraavien kuukausien palkkalaskelmistaan, ja näin ollen luokittelemaan hänet uudelleen 1.3.2009 lukien palkkaluokkaan AST 9 palkkatasolle 2 siten, että kertoimena säilyy 1,071151, sekä ”muodostamaan [kantajan uran] kokonaisuudessaan uudelleen taannehtivasti 1.3.2009 lukien siihen päivään, jona hänet luokiteltiin näin oikaistuun palkkaluokkaan ja palkkatasolle, saakka (mukaan lukien hänen työkokemuksensa huomioon ottaminen näin oikaistussa luokittelussa, hänen oikeutensa ikälisien kertymiseen ja hänen eläkeoikeutensa) kyseisenä ajanjaksona sovellettavan Euroopan keskuspankin perusrahoitusoperaatioita varten vahvistaman korkokannan mukaisine viivästyskorkoineen lisättynä kahdella prosenttiyksiköllä kaikille niille summille, jotka vastaavat erotusta [hänen palkkaluokkaan ja palkkatasolle luokitteluunsa liittyvän] palkan [ja] palkkaluokkaan ja palkkatasolle luokitteluun [liittyvän palkan], johon hänellä olisi pitänyt olla oikeus, välillä, siihen päivään saakka, jona hänen säännöstenmukaista palkkaluokkaan ja palkkatasolle luokittelua koskeva päätös tehdään; toissijaisesti myöntämään ylennyspisteitä – –, jotka vastaavat ’ajalliseksi’ kertoimeksi muunnettua kerrointa”.

Ratkaisu:      Kanne jätetään osittain tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja osittain hylätään selvästi täysin perusteettomana. Kantaja velvoitetaan korvaamaan virkamiestuomioistuimelle 500 euroa työjärjestyksen 94 artiklan nojalla, ja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä velvoitetaan korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kohde – Hallintoviranomaiselle osoitettu määräys – Tutkimatta jättäminen

(Henkilöstösääntöjen 91 artikla)

2.      Virkamiehet – Palkkaus – Asetuksen N:o 723/2004 voimaantulon jälkeen sovellettavat siirtymäsäännökset – Ensimmäinen ylennys, jonka virkamies, joka on otettu palvelukseen ennen 1.5.2004, on saanut 1.5.2004 jälkeen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan 5 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

3.      Virkamiehet – Palkkaus – Asetuksen N:o 723/2004 voimaantulon jälkeen sovellettavat siirtymäsäännökset – Ensimmäinen ylennys, jonka virkamies, joka on otettu palvelukseen ennen 1.5.2004, on saanut 1.5.2004 jälkeen

(Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan 5 ja 7 kohta; neuvoston asetus N:o 723/2004)

4.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Virkamiehen kanteesta, joka on oikeuden väärinkäyttöä, virkamiestuomioistuimelle tarpeettomasti tai haitantekona aiheutuneet kulut

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla)

1.      Henkilöstösääntöjen 91 artiklan nojalla nostettua kannetta käsitellessään tuomioistuin ei voi esittää periaatteellisia julistuksia tai toteamuksia eikä osoittaa toimielimelle määräyksiä, koska se tekisi muutoin hallintoviranomaisen etuoikeudet tyhjiksi. Toimielin saattaa korkeintaan joutua toteuttamaan toimenpiteitä, kuten kantajan vaatimia toimenpiteitä, tuomion, jolla kantajan kumoamisvaatimukset hyväksytään, täytäntöön panemiseksi.

(ks. 23 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑156/89, Valverde Mordt v. yhteisöjen tuomioistuin, 27.6.1991, 150 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑65/07, Aayhan ym. v. parlamentti, 30.4.2009, 52 kohta

2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 7 artiklassa säädetyissä kertoimissa on kyse siirtymätoimenpiteestä, jolla taataan aikaisempien henkilöstösääntöjen voimassa ollessa palvelukseen otetuille virkamiehille maksettavan kuukausittaisen peruspalkan taso kuitenkin sillä täsmennyksellä, että kyseisillä kertoimilla ei taata pelkästään sitä, että niiden virkamiesten, joihin kertoimia sovelletaan, kuukausittainen peruspalkka ei pienene virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 voimaantulon vuoksi, vaan niillä taataan myös se, että kyseisten virkamiesten peruspalkkaa ei koroteta lukuun ottamatta heidän ensimmäisen ylennyksensä yhteydessä saatavaa ja saman artiklan 5 kohdan mukaisesti laskettavaa peruspalkan korotusta ja mahdollista palkkatason noususta johtuvaa peruspalkan korotusta.

Kertoimella on merkitystä ainoastaan silloin, kun se on pienempi tai suurempi kuin yksi. Sen sijaan kerroin, joka on yksi, merkitsee sitä, että kyseisen virkamiehen kuukausittainen peruspalkka vastaa henkilöstösäännöissä säädettyä kuukausittaista peruspalkkaa hänen palkkaluokaltaan ja palkkatasoltaan.

(ks. 47 ja 48 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑485/08 P, Lafili v. komissio, 2.7.2010, 87, 88, 95 ja 96 kohta

3.      Henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan, ja etenkin sen 7 kohdan, ainoana tavoitteena on taata kertoimia soveltamalla aikaisempien henkilöstösääntöjen voimassa ollessa palvelukseen otetuille virkamiehille maksettavan kuukausittaisen peruspalkan taso, jotta heidän kuukausittainen peruspalkkansa ei pienene eikä heidän peruspalkkaansa koroteta lukuun ottamatta ensimmäisen ylennyksen yhteydessä saatavaa ja saman artiklan 5 kohdan mukaisesti laskettavaa peruspalkan korotusta ja mahdollista palkkatason noususta johtuvaa peruspalkan korotusta.

Ylimääräisten ylennyspisteiden myöntäminen ylittäisi selvästi tämän henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevassa 7 artiklassa tavoitellun taloudellisen neutraaliuden tavoitteen ja johtaisi siihen, että asianomaista virkamiestä, jonka palvelusvuosien määrä ei ole riittävä, kohdeltaisiin eri tavalla kuin muita virkamiehiä, jotka on otettu palvelukseen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 voimaantulon jälkeen, mutta myös virkamiehiä, jotka on otettu palvelukseen aikaisempien henkilöstösääntöjen voimassa ollessa ja joiden kuukausittaiseen peruspalkkaan on sovellettu kerrointa, joka on ollut alun perin alle yksi mutta joka on myöhemmin korotettu yhteen ja näin ollen poistettu henkilöstösääntöjen liitteessä XIII olevan 7 artiklan 7 kohdan nojalla.

(ks. 63 ja 64 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑107/05, Toth v. komissio, 30.9.2010, 71 ja 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

4.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklassa määrätään, että jos virkamiestuomioistuimelle on erityisesti sen takia, että kanne on selvästikin oikeuden väärinkäyttöä, aiheutunut kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, se voi velvoittaa kustannukset aiheuttaneen asianosaisen korvaamaan ne kokonaan tai osittain; tämä korvaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 2 000 euroa.

Tätä määräystä on sovellettava, kun kyseessä on kanne, joka on sen lisäksi, että sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai se on selvästi täysin perusteeton, nostettu sen jälkeen, kun virkamiestuomioistuin on antanut tuomion asiassa, jossa oli kyse täsmälleen samasta juridisesta ongelmasta. Tämä pätee erityisesti silloin, kun sen jälkeen, kun menettelyä on lykätty siihen saakka, että unionin yleinen tuomioistuin ratkaisee kyseisestä tuomiosta tehdyn valituksen, kyseinen valitus hylätään, mutta kantaja pitäytyy perusteettomasti kanteessaan ja tyytyy jättämään asian virkamiestuomioistuimen harkintaan.

(ks. 67–69 kohta)