Language of document : ECLI:EU:F:2011:53

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE
(Camera a doua)

11 mai 2011


Cauza F‑71/09


Paolo Caminiti

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Acțiune vădit neîntemeiată – Intrare în vigoare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 723/2004 – Articolele 44 și 46 din statut – Articolul 7 din anexa XIII la statut – Încadrare – Factor de multiplicare – Puncte de promovare”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolelor 236 CE și 152 EA, prin care domnul Caminiti solicită anularea deciziei administrației de încadrare a acestuia în gradul AST 9 treapta 4, cu un factor de multiplicare egal cu 1, astfel cum reiese din fișa sa de remunerare pentru luna martie 2009 și din cele pentru lunile următoare și, pe cale de consecință, reîncadrarea acestuia de la 1 martie 2009 în gradul AST 9 treapta 2, cu menținerea factorului de multiplicare 1,071151, precum și „reconstituirea integrală [a carierei sale] cu efect retroactiv până la 1 martie 2009 de la data încadrării sale în grad și în treaptă astfel rectificată (inclusiv valorificarea experienței sale în încadrarea astfel rectificată, dreptul său la promovare și drepturile sale de pensie), inclusiv plata dobânzilor de întârziere pe baza ratei stabilite de Banca Centrală Europeană pentru operațiunile principale de refinanțare, aplicabilă în perioada vizată și majorată cu două puncte, aferentă tuturor sumelor corespunzătoare diferenței dintre salariul [corespunzător încadrării sale și salariul corespunzător] încadrării la care ar fi trebuit să aibă dreptul până la data adoptării în privința sa a unei decizii legale de încadrare; în subsidiar, acordarea punctelor de promovare [...] corespunzătoare transformării factorului de multiplicare în factor «timp»”

Decizia:      Respinge acțiunea ca în parte vădit inadmisibilă și în parte vădit neîntemeiată. Obligă reclamantul la plata către Tribunal a sumei de 500 de euro în temeiul articolului 94 din Regulamentul de procedură, la suportarea propriilor cheltuieli de judecată și a cheltuielilor de judecată efectuate de Comisie.

Sumarul ordonanței

1.      Funcționari – Acțiune – Obiect – Somație adresată administrației – Inadmisibilitate

(Statutul funcționarilor, art. 91)

2.      Funcționari – Remunerație – Reguli tranzitorii aplicabile ulterior intrării în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 – Prima promovare obținută ulterior datei de 1 mai 2004 de un funcționar recrutat anterior acestei date

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 7 alin. (5); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

3.      Funcționari – Remunerație – Reguli tranzitorii aplicabile ulterior intrării în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 – Prima promovare obținută ulterior datei de 1 mai 2004 de un funcționar recrutat anterior acestei date

[Statutul funcționarilor, anexa XIII, art. 7 alin. (5) și (7); Regulamentul nr. 723/2004 al Consiliului]

4.      Procedură – Cheltuieli de judecată – Cheltuieli nejustificate sau șicanatoare impuse Tribunalului Funcției Publice prin acțiunea abuzivă a unui funcționar

(Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 94)

1.      În cadrul unei acțiuni în temeiul articolului 91 din statut, instanța nu poate, fără a aduce atingere prerogativelor autorității administrative, să pronunțe declarații sau constatări de principiu și nici să adreseze somații unei instituții. Cel mult se poate solicita instituției să adopte anumite măsuri, precum cele solicitate de reclamant, în executarea unei hotărâri prin care se admit cererile de anulare ale reclamantului.

(a se vedea punctul 23)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 27 iunie 1991, Valverde Mordt/Curtea de Justiție, T‑156/89, punctul 150; 30 aprilie 2009, Aayhan și alții/Parlamentul European, F‑65/07, punctul 52

2.      Factorii de multiplicare prevăzuți la articolul 7 din anexa XIII la statut constituie o măsură de tranziție destinată să garanteze nivelul salariului lunar de bază plătit funcționarilor recrutați în temeiul vechiului statut, precizându‑se totuși că factorii respectivi garantează nu numai că funcționarii cărora li se aplică nu vor suferi nicio diminuare a salariului lunar de bază ca urmare a intrării în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, ci și că acești funcționari nu vor obține nicio creștere a salariului menționat, cu excepția celei obținute cu ocazia primei lor promovări și calculate în conformitate cu alineatul (5) al aceluiași articol și, eventual, a celei rezultate dintr‑o avansare în treaptă.

Un factor de multiplicare nu are sens decât dacă valoarea sa este inferioară sau superioară unei unități. În schimb, un factor de multiplicare egal cu o unitate înseamnă că salariul lunar de bază al funcționarului vizat corespunde salariului lunar de bază prevăzut în statut pentru gradul și treapta sa.

(a se vedea punctele 47 și 48)

Trimitere la:

Tribunalul Uniunii Europene: 2 iulie 2010, Lafili/Comisia, T‑485/08 P, punctele 87, 88, 95 și 96

3.      Singurul obiectiv al articolului 7 din anexa XIII la statut și al alineatului (7) în special este de a garanta, prin aplicarea factorilor de multiplicare, nivelul salariului lunar de bază plătit funcționarilor recrutați în temeiul vechiului statut, astfel încât aceștia din urmă nu suferă nicio diminuare a salariului lunar de bază și nici nu obțin o creștere a acestui salariu, cu excepția celei care ar fi obținută cu ocazia primei promovări și calculată în conformitate cu alineatul (5) al aceluiași articol și, eventual, a celei rezultate dintr‑o avansare în treaptă.

Or, acordarea de puncte de promovare suplimentare ar depăși vădit această finalitate de neutralitate financiară urmărită prin articolul 7 din anexa XIII la statut și ar conduce la tratarea funcționarului vizat, care nu a îndeplinit anii de serviciu în cauză, diferit nu numai față de alți funcționari care au fost recrutați ulterior intrării în vigoare a Regulamentului nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, precum și a Regimului aplicabil celorlalți agenți, ci și față de cei care au fost recrutați în temeiul vechiului statut și la al căror salariu de bază s‑a aplicat un factor de multiplicare inițial inferior unității, iar ulterior egal cu unitatea și, astfel, anulat, în temeiul articolului 7 alineatul (7) din anexa XIII la statut.

(a se vedea punctele 63 și 64)

Trimitere la:

Tribunalul Funcției Publice: 30 septembrie 2010, Toth/Comisia, F‑107/05, punctele 71 și 72 și jurisprudența citată

4.      Potrivit articolului 94 din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, în cazul în care Tribunalul a efectuat cheltuieli care ar fi putut fi evitate, în special dacă acțiunea este vădit abuzivă, acesta poate să oblige partea care le‑a provocat la restituirea integrală sau parțială a acestora, fără ca suma restituită să poată depăși 2 000 de euro.

Se impune aplicarea acestei dispoziții în cazul unei acțiuni care, pe lângă faptul că este vădit inadmisibilă sau neîntemeiată, a fost introdusă ulterior pronunțării unei hotărâri de către Tribunalul Funcției Publice într‑o acțiune în care se formula aceeași problemă de drept și cu atât mai mult atunci când, ulterior suspendării procedurii până la pronunțarea deciziei Tribunalului, în recursul împotriva acestei hotărâri, și respingerii recursului, reclamantul își menține acțiunea în mod nejustificat, limitându‑se să lase cauza la aprecierea Tribunalului Funcției Publice.

(a se vedea punctele 67-69)