Language of document : ECLI:EU:F:2011:53

SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

z dne 11. maja 2011

Zadeva F‑71/09

Paolo Caminiti

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Očitno neutemeljena tožba – Začetek veljavnosti Uredbe (ES, Euratom) št. 723/2004 – Člena 44 in 46 Kadrovskih predpisov – Člen 7 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom – Razvrstitev – Množitelj – Napredovalne točke“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi členov 236 ES in 152 AE, s katero P. Caminiti predlaga razglasitev ničnosti odločbe uprave o njegovi razvrstitvi v naziv AST 9, plačilni razred 4, z množiteljem 1, kot izhaja iz njegovega plačilnega lista za marec 2009 in plačilnih listov za naslednje mesece, ter posledično ponovno razvrstitev z učinkom od 1. marca 2009 v naziv AST 9, plačilni razred 2, z ohranitvijo množitelja 1,071151 in „popolno obnovitev [njegove kariere] z retroaktivnim učinkom od 1. marca 2009 do datuma njegove razvrstitve v ustrezno popravljen naziv in plačilni razred (vključno z ovrednotenjem njegovih izkušenj v ustrezno popravljeni razvrstitvi, pravic do napredovanja in pravic do pokojnine), vključno s plačilom zamudnih obresti po predpisani obrestni meri Evropske centralne banke za glavne operacije refinanciranja, ki je veljala za zadevno obdobje, povišani za dve odstotni točki, za skupni znesek, ki ustreza razliki med plačo [v zvezi z njegovo razvrstitvijo in plačo v zvezi z] razvrstitvijo, do katere bi bil upravičen do dneva, ko bo izdana odločba o njegovi pravilni razvrstitvi; podredno, dodelitev napredovalnih točk […], ki ustrezajo spremembi količnika v dejavniku ,čas‘“.

Odločitev:      Tožba se zavrne kot delno očitno nedopustna in delno očitno pravno neutemeljena. Tožeči stranki se naloži, naj v skladu s členom 94 Poslovnika Sodišču za uslužbence povrne znesek 500 EUR, nosi svoje stroške in stroške Komisije.

Povzetek

1.      Uradniki – Pravno sredstvo – Predmet – Navodilo upravi – Nedopustnost

(Kadrovski predpisi za uradnike, člen 91)

2.      Uradniki – Osebni prejemki – Prehodna pravila, ki se uporabljajo po začetku veljavnosti Uredbe št. 723/2004 – Prvo napredovanje uradnika, ki je bil zaposlen pred 1. majem 2004, doseženo po tem datumu

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga XIII, člen 7(5); Uredba Sveta št. 723/2004)

3.      Uradniki – Osebni prejemki – Prehodna pravila, ki se uporabljajo po začetku veljavnosti Uredbe št. 723/2004 – Prvo napredovanje uradnika, ki je bil zaposlen pred 1. majem 2004, doseženo po tem datumu

(Kadrovski predpisi za uradnike, Priloga XIII, člena 7(5) in 7; Uredba Sveta št. 723/2004)

4.      Postopek – Stroški – Stroški, povzročeni Sodišču za uslužbence brez razloga ali iz nagajanja zaradi uradnikove zlorabne vložitve tožbe

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 94)

1.      Sodišče v okviru tožbe, vložene na podlagi člena 91 Kadrovskih predpisov, ne more niti dajati načelnih izjav ali ugotovitev niti naslavljati odredb na institucije, ne da bi s tem posegalo v posebne pristojnosti upravnega organa. Institucija bi kvečjemu lahko bila primorana sprejeti ukrepe, kot jih predlaga tožeča stranka, z izvršitvijo sodbe, s katero bi bilo ugodeno zahtevam tožeče stranke za razglasitev ničnosti.

(Glej točko 23.)

Napotitev na:

Sodišče prve stopnje: 27. junij 1991, Valverde Mordt proti Sodišču, T‑156/89, točka 150; 30. april 2009, Aayhan in drugi proti Parlamentu, F‑65/07, točka 52.

2.      Množitelji iz člena 7 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom pomenijo prehodni ukrep, s katerim naj bi se zagotovila višina osnovne mesečne plače, ki se izplačuje uradnikom, zaposlenim na podlagi starih Kadrovskih predpisov, pri čemer je treba pojasniti, da navedeni množitelji zagotavljajo ne samo, da uradniki, za katere se uporabljajo, ne bodo utrpeli nikakršnega zmanjšanja osnovne mesečne plače zaradi začetka veljavnosti Uredbe št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, temveč tudi, da ti uradniki ne bodo dobili nikakršnega povečanja navedene plače, razen povečanja ob svojem prvem napredovanju, izračunanega v skladu z odstavkom 5 istega člena, in morebiti povečanja, izhajajočega iz napredovanja v plačilnem razredu.

Množitelj ima smisel samo, če je njegova vrednost nižja ali višja od enote. Nasprotno množitelj, enak enoti, pomeni, da osnovna mesečna plača zadevnega uradnika ustreza osnovni mesečni plači, ki je v Kadrovskih predpisih določena za njegov naziv in plačilni razred.

(Glej točki 47 in 48.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: 2. julij 2010, Lafili proti Komisiji, T‑485/08 P, točke 87, 88, 95 in 96.

3.      Edini namen člena 7 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom in zlasti odstavka 7 tega člena je, da se z uporabo množiteljev zagotovi višina osnovne mesečne plače, ki se izplačuje uradnikom, zaposlenim na podlagi starih Kadrovskih predpisov, tako da ti ne utrpijo nikakršnega zmanjšanja osnovne mesečne plače in ne dobijo nikakršnega povečanja te plače, razen povečanja ob prvem napredovanju, izračunanega v skladu z odstavkom 5 istega člena, in morebiti povečanja, izhajajočega iz napredovanja v plačilnem razredu.

Dodelitev dodatnih napredovalnih točk bi očitno šla prek tega cilja finančne nevtralnosti, zastavljenega s členom 7 Priloge XIII h Kadrovskim predpisom, in bi privedla do tega, da bi se zadevni uradnik, ki ni dopolnil zadevne delovne dobe, obravnaval drugače ne samo od drugih uradnikov, ki so bili zaposleni po začetku veljavnosti Uredbe št. 723/2004 o spremembi Kadrovskih predpisov za uradnike in pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev, temveč tudi od uradnikov, ki so bili zaposleni na podlagi starih Kadrovskih predpisov in za katerih osnovno mesečno plačo je bil določen množitelj, ki je bil sprva nižji od enote, nato pa izenačen z enoto in tako na podlagi člena 7(7) Priloge XIII h Kadrovskim predpisom ukinjen.

(Glej točki 63 in 64.)

Napotitev na:

Sodišče za uslužbence: 30. september 2010, Toth proti Komisiji, F‑107/05, točki 71 in 72 ter navedena sodna praksa.

4.      V skladu s členom 94 Poslovnika Sodišča za uslužbence lahko to sodišče, če so mu nastali stroški, ki bi se jim bilo mogoče izogniti, zlasti če je bil z vložitvijo tožbe očitno zlorabljen postopek, stranki, ki je povzročila stroške, naloži, naj jih v celoti ali delno povrne, pri čemer znesek tega povračila ne sme presegati 2000 EUR.

To določbo je treba uporabiti v primeru tožbe, ki je poleg tega, da je očitno nedopustna ali povsem pravno neutemeljena, bila vložena po izreku sodbe Sodišča za uslužbence, izdane v zvezi s tožbo, v kateri je bila izpostavljena popolnoma enaka pravna problematika. To velja še toliko bolj, kadar je po ustavitvi postopka do izreka odločitve Splošnega sodišča v pritožbenem postopku zoper navedeno sodbo ta pritožba zavrnjena, vendar tožeča stranka ohrani svojo tožbo brez utemeljitve, pri čemer se sklicuje samo na razumno presojo Sodišča za uslužbence.

(Glej točke od 67 do 69.)