Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 27.3.2012 (Højesteretin (Tanska) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Post Danmark A/S v. Konkurrencerådet

(Asia C-209/10)

(EY 82 artikla - Määräävässä markkina-asemassa oleva postiyritys, jolla on tiettyjä osoitteellisia lähetyksiä koskeva yleispalveluvelvoite - Alhaisten hintojen soveltaminen kilpailijan tiettyihin aikaisempiin asiakkaisiin - Tarkoituksellisuutta koskevan näytön puuttuminen - Hintasyrjintä - Valikoidusti tarjotut alhaiset hinnat - Kilpailijan tosiasiallinen tai todennäköinen syrjäyttäminen - Vaikutus kilpailuun ja tämän seurauksena kuluttajiin - Objektiiviset perustelut)

Oikeudenkäyntikieli: tanska

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Højesteret

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Post Danmark A/S

Vastaaja: Konkurrencerådet

Muu osapuoli: Forbruger-Kontakt a-s

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Højesteret - EY 82 artiklan (josta on tullut SEUT 102 artikla) tulkinta - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Määräävässä markkina-asemassa olevan ja osoitteellisten kirjeiden ja pakettien jakeluun velvollisen postiyrityksen soveltamat osoitteettomien lähetysten jakeluhintojen valikoivat alennukset tasolle, joka alittaa postiyrityksen keskimääräiset kokonaiskustannukset mutta ylittää sen keskimääräiset rajakustannukset - Väärinkäyttö, jolla on tarkoitus sulkea kilpailija markkinoilta

Tuomiolauselma

EY 82 artiklaa on tulkittava siten, että määräävässä markkina-asemassa olevan yrityksen kilpailijansa tiettyihin aikaisempiin asiakkaisiin soveltaman alhaisten hintojen käytännön ei voida katsoa olevan markkinoilta syrjäyttämiseen perustuvaa väärinkäyttöä pelkästään sillä perusteella, että hinta, jota määräävässä markkina-asemassa oleva yritys soveltaa yhteen asiakkaaseen, on tasolla, joka alittaa toiminnasta aiheutuvat keskimääräiset kokonaiskustannukset mutta ylittää siitä aiheutuvat keskimääräiset lisäkustannukset, sellaisina kuin ne on arvioitu pääasian taustalla olevassa menettelyssä. Kilpailua rajoittavien vaikutusten arvioimiseksi pääasian kaltaisissa olosuhteissa on selvitettävä, seuraako tästä hinnoittelusta ilman objektiivista perustelua se, että kyseinen kilpailija tosiasiallisesti tai todennäköisesti syrjäytyy markkinoilta kilpailun haitaksi ja tämän seurauksena vastoin kuluttajien etua.

____________

1 - EUVL C 179, 3.7.2010.