Language of document :

Euroopa Kohtu (neljas koda) 29. märtsi 2012. aasta otsus (Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna (Itaalia) eelotsusetaotlus) - Ufficio IVA di Piacenza versus Belvedere Costruzioni Srl

(Kohtuasi C-500/10)

(Maksustamine - Käibemaks - EL lepingu artikli 4 lõige 3 - Kuues direktiiv - Artiklid 2 ja 22 - Kolmanda astme kohtutes pooleli olevate menetluste automaatne lõpetamine)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Commissione tributaria centrale, sezione di Bologna

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Ufficio IVA di Piacenza

Kostja: Belvedere Costruzioni Srl

Ese

Eelotsusetaotlus - Commissione tributaria centrale di Bologna - Käibemaks - Nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta - ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas (EÜT L 145, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 23) artiklid 2 ja 22 - Liikmesriikide kohustus tagada täies ulatuses käibemaksu kogumine - Siseriiklikud õigusnormid, mis näevad teatud tingimustel ette kohtumenetluse lõpetamise maksuasjades, ilma, et kolmanda astme kohus teeks sisulise otsuse, mistõttu omandab teise astme kohtu otsus seadusjõu - Ühtlustatud maksude kogumisest loobumise väidetav mõju

Resolutsioon

EL lepingu artikli 4 lõiget 3 ja nõukogu 17. mai 1977. aasta kuuenda direktiivi 77/388/EMÜ kumuleeruvate käibemaksudega seotud liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta - ühine käibemaksusüsteem: ühtne maksubaas artikleid 2 ja 22 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus käibemaksuvaldkonnas sellise siseriikliku erisätte kohaldamine, nagu on kõne all põhikohtuasjas ja mis näeb ette kolmanda astme maksukohtus pooleli olevate menetluste automaatse lõpetamise juhul, kui nende menetluste algatamiseks esitati kaebus esimeses kohtuastmes rohkem kui 10 aastat - tegelikult rohkem kui 14 aastat - enne selle sätte jõustumise kuupäeva ja kui maksuhaldur on kahes esimeses kohtuastmes vaidluse kaotanud, kui automaatse lõpetamise tulemusel omandab teise astme kohtu otsus seadusjõu ja maksuhalduri võlanõue langeb ära.

____________

1 - ELT C 346, 18.12.2010.