Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Rechtbank Middelburg (Nederland) op 20 maart 2012- Y.S. tegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

(Zaak C-141/12)

Procestaal: Nederlands

Verwijzende rechter

Rechtbank Middelburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoeker:     Y.S.

Verweerder:     Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Prejudiciële vragen

Zijn de gegevens die in de minuut van betrokkene zijn weergegeven en die betrekking hebben op betrokkene, persoonsgegevens in de zin van artikel 2, onder a, van de Privacyrichtlijn?2

Is de in de minuut opgenomen juridische analyse een persoonsgegeven in de zin van voornoemde bepaling?

Wanneer het Hof bevestigt dat de hiervoor omschreven gegevens persoonsgegevens zijn, dient de verwerker/overheidsinstantie dan ook ingevolge artikel 12 van de Privacyrichtlijn en artikel 8, tweede lid, van het EU Handvest inzage te geven in deze persoonsgegevens?

Kan betrokkene in dit kader ook een rechtstreeks beroep doen op artikel 41, tweede lid. onder b, van het EU Handvest, en zo ja, moet de hierin opgenomen zinsnede "met inachtneming van het gerechtvaardigde belang van de vertrouwelijkheid op besluitvorming" zo worden uitgelegd dat het recht op inzage in de minuut op die grond kan worden geweigerd?

Wanneer betrokkene verzoekt om inzage in de minuut, dient de verwerker/overheidsinstantie een kopie van dit document te verschaffen om zo recht te doen aan het inzagerecht?

____________

1 - Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PB L 281, blz. 31).

2 - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB 2000, C 364, blz. 1).