Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (kolmas koda)

30. juuni 2011

Kohtuasi F‑14/10

Luigi Marcuccio

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Õnnetus – Personalieeskirjade artikli 73 tähenduses püsivalt täielikult või osaliselt töövõimetuks tunnistamise menetlus – Menetluse kestus – Kahju hüvitamise nõue – Ilmselgelt õiguslikult põhjendamatu hagi – Kodukorra artikkel 94

Ese:      ELTL artikli 270, mida kohaldatakse Euratomi asutamislepingule vastavalt selle artiklile 106a, alusel esitatud hagi, milles L. Marcuccio palub sisuliselt mõista komisjonilt välja varaline ja mittevaraline kahju, mis tal väidetavalt tekkis seetõttu, et pärast temaga juhtunud mittetöist õnnetust 12. septembril 2003 kestis püsivalt osaliselt töövõimetuks tunnistamise menetlus Euroopa Liidu ametnike personalieeskirjade artikli 73 alusel ebamõistlikult kaua.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge õigusliku põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Mõista hagejalt lisaks tema enda kohtukuludele välja komisjoni kohtukulud. Mõista hagejalt kodukorra artikli 94 alusel Avaliku Teenistuse Kohtu kasuks välja 1000 eurot.

Kokkuvõte

Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Õnnetus‑ ja kutsehaiguskindlustus – Meditsiiniline arvamus – Mõistliku tähtaja järgimine

(Personalieeskirjad, artikkel 73; ühiseeskirjad õnnetusjuhtumi‑ ja kutsehaiguskindlustuse kohta, artiklid 19 ja 21)

Haldusmenetluse kestuse mõistlikkuse hindamisel võetakse arvesse igale juhtumile omaseid asjaolusid, eelkõige juhtumi tausta, erinevaid institutsiooni poolt läbitud menetlusstaadiume, poolte käitumist menetluse käigus, vaidluse keerukust ning selle olulisust erinevate huvitatud poolte jaoks.

Avalikus teenistuses vastutab institutsioon selle eest, et arstid, kelle ta määrab õnnetusjuhtumi‑ ja kutsehaiguskindlustuse eeskirjade artiklites 19 ja 21 ette nähtud järelduste tegemiseks, tegutseksid kiiresti. Kui aga tuvastatakse, et viivitus on põhjustatud ametniku venitavast või isegi takistavast käitumistaktikast, ei peeta institutsiooni sellise viivituse eest vastutavaks.

(vt punktid 49 ja 50)

Viited:

Euroopa Kohus: 17. detsember 1998, kohtuasi C‑185/95 P: Baustahlgewebe vs. komisjon (punkt 29); 16. juuli 2009, kohtuasi C‑385/07 P: Der Grüne Punkt‑Duales System Deutschland vs. komisjon (punktid 181–188).

Esimese Astme Kohus: 22. oktoober 1997, liidetud kohtuasjad T‑213/95 ja T‑18/96: SCK ja FNK vs. komisjon (punkt 57); 11. aprill 2006, kohtuasi T‑394/03: Angeletti vs. komisjon (punkt 154).

Avaliku Teenistuse Kohus: 1. juuli 2010, kohtuasi F‑97/08: Füller‑Tomlinson vs. parlament (punkt 167, mille peale on esitatud apellatsioonkaebus Euroopa Liidu Üldkohtusse, kohtuasi T‑390/10 P).