Language of document : ECLI:EU:F:2011:99

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

(trzecia izba)

z dnia 30 czerwca 2011 r.

Sprawa F-14/10

Luigi Marcuccio

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Wypadek – Postępowanie w sprawie uznania częściowej trwałej niezdolności do pracy w rozumieniu art. 73 regulaminu pracowniczego – Czas trwania postępowania – Skarga odszkodowawcza – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Artykuł 94 regulaminu postępowania

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, znajdującego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy jego art. 106a, w której L. Marcuccio żąda w istocie zasądzenia od Komisji odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę, które, jak twierdzi, poniósł ze względu na przewlekłość postępowania w sprawie uznania, na podstawie art. 73 Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej, częściowej trwałej niezdolności do pracy w następstwie wypadku poza miejscem pracy, który miał miejsce w dniu 12 września 2003 r.

Orzeczenie:      Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej. Skarżący pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję. Skarżący zapłaci na rzecz Sądu do spraw Służby Publicznej kwotę 1000 EUR na podstawie art. 94 regulaminu postępowania.

Streszczenie

Urzędnicy – Zabezpieczenie społeczne – Ubezpieczenie z tytułu wypadków i chorób zawodowych – Opinia lekarska – Dochowanie rozsądnego terminu

(regulamin pracowniczy, art. 73; zasady ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej, art. 19, 21)

Oceny rozsądnego charakteru czasu trwania postępowania administracyjnego dokonuje się w świetle okoliczności danej sprawy, a w szczególności jej kontekstu, kolejnych etapów postępowania prowadzonego przez instytucję, zachowania stron w trakcie tego postępowania, złożoności sporu oraz jego wagi dla poszczególnych uczestników.

W odniesieniu do służby publicznej to instytucja odpowiada za tempo pracy lekarzy wyznaczonych przez nią do wydania opinii, o których mowa w art. 19 i 21 wspólnych zasad ubezpieczenia od ryzyka wypadku i choroby zawodowej. Jednakże, jeżeli zostanie wykazane, że opóźnienie należy przypisywać działaniu na zwłokę, czy wręcz blokowaniu postępowania przez urzędnika, instytucji nie należy obciążać odpowiedzialnością za takie opóźnienie.

(zob. pkt 49, 50)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑185/95 P Baustahlgewebe przeciwko Komisji, 17 grudnia 1998 r., pkt 29; sprawa C‑385/07 P Der Grüne Punkt-Duales System Deutschland przeciwko Komisji, 16 lipca 2009 r., pkt 181–188

Sąd Pierwszej Instancji: sprawy połączone T‑213/95 i T‑18/96 SCK i FNK przeciwko Komisji, 22 października 1997 r., pkt 57; sprawa T‑394/03 Angeletti przeciwko Komisji, 11 kwietnia 2006 r., pkt 154

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F‑97/08 Füller-Tomlinson przeciwko Parlamentowi, 1 lipca 2010 r., pkt 167, odwołanie w toku przed Sądem Unii Europejskiej, sprawa T‑390/10 P