Language of document : ECLI:EU:F:2011:98

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(първи състав)

29 юни 2011 година


Дело F‑125/10


Daniel Schuerewegen

срещу

Европейски парламент

„Публична служба — Длъжностни лица — Мярка по отстраняване от работното място — Отнемане на служебната карта — Отнемане на правата за достъп до компютърната мрежа — Предварителна административна жалба — Подаване по електронен път — Действително узнаване от администрацията —Просрочие — Явна недопустимост“

Предмет:      Жалба, подадена на основание на член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ на основание на член 106а от него, с която г‑н Schuerewegen иска, от една страна, отмяна на решението на Парламента от 25 март 2010 г. за отнемане на служебната му карта и на правата му за достъп до компютърната мрежа и за отстраняване от работното му място, и от друга страна, обезщетение за претърпените от него вследствие на това решение имуществени и неимуществени вреди

Решение:      Отхвърля жалбата като явно недопустима. Жалбоподателят понася всички съдебни разноски.


Резюме

1.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Дата на подаване — Получаване от администрацията

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

2.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Изисквания за форма — Подаване по електронен път — Допустимост — Задължение за длъжностното лице да се увери в действителното ѝ получаване от администрацията

(член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица)

3.      Длъжностни лица — Жалба — Предварителна административна жалба — Срокове

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

1.      За да се счита, че дадена административна жалба е валидно подадена по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица, е необходимо адресатът ѝ да е бил в състояние да се запознае с нейното съдържание. Поради това датата, която трябва да се вземе предвид, за да се прецени дали дадена административна жалба е подадена в предписания срок, е датата, на която административната жалба е получена от съответната институция. От датата на подаване започва да тече и четиримесечният срок, в който съответната институция следва да отговори на административната жалба. В този смисъл член 90, параграф 2 от Правилника ясно предвижда вземането предвид на една и съща дата, от една страна, за да се прецени дали административната жалба е подадена в предписания срок, и от друга страна, за да се определи датата, от която започва да тече срокът на институцията за отговор.

(вж. точки 22, 23 и 25)

Позоваване на:

Съд — 26 ноември 1981 г., Michel/Парламент, 195/80, точка 13

Първоинстанционен съд — 25 септември 1991 г., Lacroix/Комисия, T‑54/90, точки 28 и 29; 18 юни 1996 г., Vela Palacios/CES, T‑150/94, точка 27

Съд на публичната служба — 15 май 2006 г., Schmit/Комисия, F‑3/05, точка 28; 25 април 2007 г., Kerstens/Комисия, F‑59/06, точки 34—36

2.      Подадена от длъжностно лице административна жалба не трябва да отговаря на особени изисквания за форма. Достатъчно е в нея ясно и точно да се разкрива волята на автора ѝ да обжалва прието по отношение на него решение. В този смисъл акт, който е подаден по електронен път и по недвусмислен начин разкрива волята на автора си да обжалва увреждащо го решение, трябва да се счита за административна жалба по смисъла на член 90, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица.

Длъжностното лице обаче няма основание да твърди, че само по себе си изпращането на електронно съобщение позволява да се установи, че адресатът му действително го е получил.

(вж. точки 30 и 34)

Позоваване на:

Съд — 31 май 1988 г., Rousseau/Сметна палата, 167/86, точка 8

Първоинстанционен съд — 16 февруари 2005 г., Reggimenti/Парламент, T‑354/03, точка 43

Съд на публичната служба — 25 април 2007 г., Lebedef-Caponi/Комисия, F‑71/06, точки 29—31 и 34; 17 юли 2007 г., Hartwig/Парламент и Комисия, F‑141/06, точка 27

3.      Длъжностно лице, което полага обикновено дължимата грижа, трябва да направи необходимото, за да може съответната институция да получи административната му жалба преди изтичането на тримесечния срок. Ако е изпратило административната си жалба по пощата едва последния ден преди изтичането на срока или не е изпратило в срок лично или чрез надлежно упълномощен от него представител административната си жалба по електронен път, длъжностното лице не е проявило необходимата предпазливост и дължима грижа. В това отношение не може валидно да се твърди, че то е било поставено в неблагоприятно положение поради обстоятелството, че последния ден от срока службите на съответната институция са били затворени.

(вж. точка 36)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — Hartwig/Парламент и Комисия, посочено по-горе, точка 30